16/04/2013 | 5286 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH TRA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273/TTr-GDPT
V/v: Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2013

Hà Nội ngày 16 tháng 4 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng

 

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013, Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn công tác thanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Thanh tra thi nhằm chủ động phòng ngừa tiêu cực, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm; thu thập thông tin chính xác, giúp cơ quan quản lý, chỉ đạo kỳ thi kịp thời đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, ứng phó với tình huống bất thường, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

2. Yêu cầu

a) Hoạt động thanh tra thi phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; đúng nội dung, đối tượng theo quyết định thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi.

b) Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan quản lý, chỉ đạo kỳ thi (Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường, Bộ GD&ĐT) được cử tham gia đoàn thanh tra phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 9 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT và các yêu cầu sau:

- Được tập huấn và nắm vững nghiệp vụ thanh tra thi;

- Tuyệt đối không được mang và sử dụng các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân trong khu vực in sao đề thi, coi thi, chấm thi.

II. NỘI DUNG THANH TRA THI

1. Thanh tra công tác chuẩn bị thi

a) Đối với công tác chỉ đạo, tổ chức kỳ thi

- Kiểm tra việc quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi của Bộ GD&ĐT; việc ban hành các văn bản chỉ đạo về kỳ thi của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; việc xây dựng phương án, kế hoạch và kinh phí tổ chức thi của Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng; việc ban hành các công văn đề nghị chính quyền địa phương các cấp, các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp bảo vệ, phục vụ kỳ thi; phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi; tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi và thanh tra thi; thành lập các Hội đồng coi thi (HĐCT); lập danh sách thí sinh theo HĐCT; danh sách thí sinh theo phòng thi. Ra Quyết định thành lập Hội đồng in sao đề thi, HĐCT và Hội đồng chấm thi (HĐChT), Hội đồng phúc khảo (gọi chung là HĐChT);

- Chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi. Tổng kết, đánh giá về công tác thanh tra thi ở địa phương.

b) Đối với Hội đồng in sao đề thi

- Kiểm tra việc tiếp nhận, bảo quản, bảo mật đề thi gốc của Bộ GD&ĐT do Giám đốc sở chuyển đến;

- Việc bố trí lực lượng, thành phần tham gia Hội đồng in sao đề thi;

- Kiểm tra việc đảm bảo an toàn, kín đáo, biệt lập của địa điểm in sao đề thi, công tác bảo vệ khu vực in sao đề thi;

- Kiểm tra cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị (kể cả máy phát điện dự phòng, các phương tiện phòng chống cháy nổ, lụt, bão), văn phòng phẩm, phương tiện bảo mật, thông tin liên lạc;

- Kiểm tra việc thực hiện yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập (chú ý việc đảm bảo cách ly giữa các vòng và cách ly tuyệt đối với bên ngoài; việc đóng kín và niêm phong các cửa sổ; việc sử dụng vật liệu bền, chắc che kín các khoảng trống thông ra bên ngoài);

- Phương án đảm bảo an toàn, bảo mật trong các khâu giao, nhận đề thi in sao và vận chuyển đề thi tới các HĐCT.

c) Đối với các Trường THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX)

- Kiểm tra việc hoàn thành chương trình và tổ chức ôn tập cho học sinh;

- Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi; - Xem xét điều kiện dự thi của thí sinh;

- Kiểm tra việc làm thẻ và lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo quy định;

- Kiểm tra việc bảo quản hồ sơ và danh sách thí sinh đăng ký thi;

- Kiểm tra việc tổ chức học tập quy chế thi đối với cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia kỳ thi.

Lưu ý: Cần kiến nghị xử lý kịp thời những trường hợp quản lý lỏng lẻo dẫn đến việc giáo viên tự ý sửa chữa, bổ sung, tẩy xoá điểm làm sai lệch kết quả học tập của thí sinh (nếu có); yêu cầu nhà trường, Trung tâm GDTX bổ sung kịp thời hồ sơ dự thi của thí sinh (nếu còn thiếu).

d) Đối với các HĐCT

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị, văn phòng phẩm, phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện bảo quản, bảo mật đề thi, bài thi. Bố trí các phòng thi, phòng làm việc của HĐCT, thiết bị phòng cháy, chữa cháy; các điều kiện đảm bảo an ninh trật tự, biện pháp phòng ngừa gây rối bên trong và bên ngoài khu vực thi;

- Kiểm tra hồ sơ thi;

- Kiểm tra việc niêm yết danh sách thí sinh dự thi và nội quy thi tại các phòng thi; - Kiểm tra việc sắp xếp thí sinh trong phòng thi theo quy định;

- Kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của người tham gia HĐCT theo quy định, xem xét việc bố trí số thành viên dự phòng;

- Kiểm tra việc bố trí nhân viên phục vụ (giáo viên giảng dạy các môn thi không tham gia bộ phận phục vụ kỳ thi);

- Kiểm tra việc tổ chức cho các thành viên của HĐCT và thí sinh học tập quy chế thực hiện các quy định của kỳ thi;

- Kiểm tra việc đảm bảo điều kiện y tế, chăm sóc sức khoẻ cho thí sinh và cán bộ, nhân viên tham gia công tác thi.

đ) Đối với HĐChT

- Kiểm tra việc bố trí nơi chấm thi và nơi bảo quản bài thi trong khu vực chấm thi;

- Kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của người tham gia HĐChT, biện pháp đảm bảo an toàn bài thi, khu vực chấm thi;

- Kiểm tra cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, văn phòng phẩm, phương tiện bảo quản, bảo mật bài thi, hồ sơ coi thi; bố trí phòng làm việc của lãnh đạo Hội đồng, phòng giao, nhận bài thi, phòng chấm lần 1, lần 2 đối với các môn thi tự luận, phòng chấm kiểm tra các môn thi tự luận, phòng chấm thi trắc nghiệm, phòng làm phách;

- Kiểm tra việc tổ chức cho giám khảo và những người phục vụ HĐChT học tập, nắm vững quy chế thi và các quy định về chấm thi;

- Kiểm tra các biểu mẫu, biên bản, phiếu chấm.

2. Thanh tra công tác coi thi

- Kiểm tra việc thực hiện quy định về lịch thi, thống nhất quy định về hiệu lệnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐCT; phân công giám thị phòng thi theo quy định;

- Giám sát công tác điều hành của Chủ tịch HĐCT và các thành viên trong ban lãnh đạo HĐCT;

- Giám sát Chủ tịch HĐCT thực hiện việc lưu giữ các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân (nếu có) tại phòng trực của HĐCT và hướng dẫn việc kiểm tra thiết bị ghi âm, ghi hình học sinh được phép mang vào phòng thi để tránh xảy ra tiêu cực trong khi thi;

- Giám sát việc mở bì đựng đề thi và quy trình giao, nhận đề thi, phát đề thi cho thí sinh, bàn giao đề thi thừa theo quy định;

- Giám sát việc giám thị tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra những vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi; việc đánh số báo danh theo quy định;

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và quy chế thi của các đối tượng tham gia kỳ thi. Qua chấm thi nếu phát hiện dấu hiệu thí sinh làm bài tập thể, tùy theo mức độ vi phạm, cán bộ coi thi phải chịu trách nhiệm (cán bộ thanh tra chịu trách nhiệm liên đới) và bị xử lý theo quy định;

- Kiểm tra các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong và ngoài phòng thi, khu vực thi, biện pháp khắc phục sự cố; giám sát việc quản lý khu vực thi, không để người không có nhiệm vụ vào khu vực thi;

- Giám sát việc thu bài, quy trình giao, nhận, bảo quản bài thi của HĐCT;

- Giám sát việc xử lý vi phạm quy chế đối với các đối tượng tham gia kỳ thi.

3. Thanh tra công tác chấm thi

- Giám sát việc thực hiện quy trình làm phách và công tác bảo mật;

- Giám sát quy trình quét phiếu trả lời trắc nghiệm, xử lý bài thi và chấm thi; giám sát các thành viên của tổ chấm trắc nghiệm thực hiện các quy định trong quá trình chấm thi;

- Giám sát chấm bài thi tự luận: việc bố trí chấm 2 vòng độc lập tại 2 phòng riêng biệt; việc giao, nhận bài thi giữa lãnh đạo HĐChT với tổ chấm; việc thực hiện quy trình, quy định về chấm thi; việc ghi điểm vào phiếu chấm, bài thi và xử lý kết quả chấm; xử lý bài thi có dấu hiệu bất thường, bài chênh lệch điểm, hồi phách, vào điểm. Giám sát việc thực hiện quy chế của HĐChT; việc chấm kiểm tra 5% số bài.

III. TỔ CHỨC THANH TRA THI

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Thành lập các đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (kể cả các HĐCT, HĐChT của Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng). Các Đoàn thanh tra coi thi sẽ tiến hành thanh tra theo hình thức thanh tra không báo trước.

b) Cử cán bộ thanh tra cắm chốt tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Đoàn, cán bộ thanh tra của Bộ có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra công tác chỉ đạo việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT của Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh, thành phố việc triển khai công tác thi của Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường; việc thực hiện quy chế thi của các hội đồng in sao đề thi, coi thi, chấm thi. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra của Bộ hoạt động độc lập, không làm thay công việc của BCĐ thi, các hội đồng coi thi, chấm thi và thanh tra thi của sở GD&ĐT, Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng. Khi thấy cần thiết, Đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra có quyền kiến nghị với người có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề cần khắc phục (mẫu số 13), đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, xử lý vi phạm và thông báo kịp thời với BCĐ thi cấp tỉnh, thành phố. Trường hợp ý kiến của Đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra không thống nhất với ý kiến của BCĐ thi, Đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra lập biên bản, ghi rõ kiến nghị, báo cáo về Thanh tra Bộ (bằng điện thoại hoặc Fax). Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ, mọi công việc vẫn tiến hành theo sự điều hành của BCĐ thi cấp tỉnh, thành phố.

2. Các Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng

a) Công tác tổ chức thanh tra

- Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam huy động cán bộ, giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp thuộc phạm vi quản lý tham gia đoàn thanh tra thi (nếu thấy cần thiết). Thành lập các đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi, sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và gửi quyết định về Thanh tra Bộ trước ngày 30/5/2013;

- Tổ chức thanh tra công tác chuẩn bị thi (ở tất cả các HĐCT), in sao đề thi (Lưu ý: thực hiện thanh tra cơ sở in sao đề thi trước khi Hội đồng in sao làm việc); cử 01 cán bộ thanh tra giám sát tại vòng 2 trong thời gian tiến hành in sao đề thi;

- Cử cán bộ thanh tra cắm chốt tại các HĐCT đảm bảo cứ 7 đến 10 phòng thi bố trí 01 cán bộ thanh tra để giám sát việc triển khai nhiệm vụ và thực hiện quy chế của HĐCT. Trong trường hợp đặc biệt, Giám đốc sở GD&ĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng quyết định số lượng cán bộ thanh tra cắm chốt đối với HĐCT dễ xảy ra sự cố;

- Tổ chức các đoàn thanh tra lưu động để nắm tình hình tổ chức và biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi (chú ý những nơi gặp khó khăn về cơ sở vật chất, địa điểm thi không an toàn) và thực hiện quy chế của các HĐCT;

- Tổ chức đoàn thanh tra chấm thi: Đoàn thanh tra gồm có Trưởng đoàn, 01 cán bộ giám sát quy trình làm phách và công tác bảo mật (cán bộ giám sát không tiếp xúc trực tiếp với bộ phận làm phách), 01 cán bộ giám sát chấm trắc nghiệm, 01 cán bộ giám sát tổ chấm kiểm tra, 02 cán bộ giám sát chấm thi ở mỗi môn tự luận;

- Thanh tra phúc khảo: Căn cứ vào số bài thi và môn thi để bố trí cán bộ thanh tra cho phù hợp.

b) Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi

Ban Chỉ đạo thi Trung ương, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, thành phố, Thanh tra giáo dục các cấp tổ chức tiếp nhận thông tin, bảo quản bằng chứng và xử lý các vi phạm:

- Trường hợp khiếu nại về hồ sơ và điểm bài thi giải quyết theo quy chế;

- Trường hợp tố cáo vi phạm quy chế thi: Tổ chức xác minh hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý theo quy định của quy chế thi, pháp luật về tố cáo, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/06/2011 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP.

3. Tổng kết đợt thanh tra thi

Kết thúc đợt thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra tổ chức họp thống nhất ý kiến, sau đó Đoàn làm việc với đại diện BCĐ thi cấp tỉnh, thành phố, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam thông qua biên bản (theo mẫu số 1, 3, 7, 9), nhận xét, đánh giá công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo của địa phương.

4. Lề lối làm việc

a) Khi phát hiện thí sinh vi phạm quy chế, cán bộ thanh tra kiên quyết yêu cầu giám thị xử lý theo quy định, lập biên bản ghi nhớ, theo dõi việc xử lý (theo mẫu số 14).

b) Khi phát hiện lãnh đạo, giám thị, giám khảo, nhân viên của HĐCT, HĐChT vi

phạm quy chế thi hoặc có hành vi thiếu trách nhiệm yêu cầu lãnh đạo hội đồng, Giám đốc Sở GD&ĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường lập biên bản xử lý theo quy định và lập biên bản ghi nhớ (theo mẫu số 15), chuyển biên bản về BCĐ thi của tỉnh, thành phố, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam để xử lý.

IV. CÔNG TÁC TẬP HUẤN VÀ CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ THANH TRA THI

1. Công tác tập huấn thanh tra thi

a) Các Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên tham gia thanh tra thi. Thời gian tổ chức tập huấn do các đơn vị tự bố trí trước khi tiến hành thanh tra.

b) Tài liệu tập huấn

- Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT - BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung hoc phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6/3/2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Quyết định số 41/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi;

- Công văn số 337/KTKĐCLGD-KT ngày 10/4/2013 của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2013;

- Công văn số 273 /TTr-GDPT ngày 16/4/2013 của Chánh Thanh tra Bộ về việc Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2013;

- Công văn số 260/TTr ngày 08/4/2009 của Chánh Thanh tra Bộ về việc Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra thi tốt nghiệp THPT.

(Các tài liệu được đăng trên website của Bộ GD&ĐT)

2. Kinh phí và điều kiện đảm bảo khác

Các Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng chuẩn bị tài liệu, phương tiện, kinh phí, thanh toán chế độ và công tác phí cho cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia công tác thanh tra thi; tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn, cán bộ thanh tra của Bộ GD&ĐT hoàn thành nhiệm vụ thanh tra thi tại địa phương.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Đối với Đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng (gọi chung là Thanh tra Sở)

a) Sau mỗi buổi thi cán bộ thanh tra cắm chốt báo cáo nhanh bằng điện thoại về tình hình thực hiện quy chế thi của HĐCT với Thanh tra Sở GD&ĐT. Thanh tra Sở báo cáo nhanh về Thanh tra Bộ những trường hợp vi phạm quy chế thi sau mỗi buổi thi bằng các phương tiện điện thoại, e-mail hoặc Fax. Kết thúc buổi thi thứ 5, Fax hoặc Email báo cáo nhanh về Thanh tra Bộ trước 15 giờ ngày 04/6/2013 ( mẫu số 11).

b) Gửi biên bản, báo cáo công tác chuẩn bị thi (mẫu 1,2) coi thi (mẫu số 3,4), giám sát in sao đề thi (mẫu số 5,6) chậm nhất là ngày 10/6/2013; công tác chấm thi (mẫu số 7,8) chậm nhất là ngày 20/6; phúc khảo (mẫu số 9,10) chậm nhất là ngày 30/6. Các báo cáo gửi qua đường bưu điện về Bộ GD&ĐT theo địa chỉ: Thanh tra Bộ GD&ĐT, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Lưu ý: Trong tình huống đặc biệt cần ý kiến chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Thanh tra Sở kịp thời báo cáo bằng phương tiện thông tin nhanh nhất để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. Nội dung báo cáo cần chính xác, ngắn gọn, chú ý yêu cầu bảo mật thông tin liên quan đến nội dung đề thi khi chưa thi xong.

2. Đối với Đoàn thanh tra Bộ

a) Sau mỗi buổi thi Đoàn, cán bộ thanh tra của Bộ báo cáo nhanh về tình hình tổ chức thi và thực hiện quy chế thi của các HĐCT nơi đoàn đến thanh tra (theo mẫu số 12), Fax về Bộ GD&ĐT (qua Thanh tra Bộ).

b) Khi có tình huống đặc biệt kể cả trong trường hợp đã thống nhất biện pháp giải quyết cần báo cáo ngay về Bộ (qua Thanh tra Bộ) bằng phương tiện thông tin nhanh nhất.

c) Trong trường hợp xảy ra tình huống ngoài dự kiến (giao nhầm đề thi, phát hiện nội dung đề thi có sai sót, có dấu hiệu lộ đề thi, khu vực thi bị mất trật tự nghiêm trọng... ), đoàn thanh tra phải báo cáo về Bộ GD&ĐT để chỉ đạo xử lý kịp thời, hạn chế hậu quả tiêu cực. Đoàn thanh tra Bộ phải chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo cũng như việc không báo cáo hoặc báo cáo không chính xác, không kịp thời.

d) Ngoài các báo cáo nhanh (mẫu 12), khi kết thúc kỳ thi, các đoàn thanh tra của Bộ phải gửi các biên bản, báo cáo về công tác chuẩn bị thi (mẫu 1,2), coi thi (mẫu số 3,4), chấm thi (mẫu số 7, 8) cho Thanh tra Bộ GD&ĐT.

Điện thoại trực của Thanh tra Bộ: 0436231285; Fax: 0438684763.

Email: ntngan@moet.gov.vn hoặc nhungthuy1610@yahoo.com

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ GDTrH, GDTX, Cục NG&CBQLCSGD,
Cục KT-KĐCLGD, CQĐD Bộ GD&ĐT tại TP HCM (để phối hợp);
- Các đoàn TTr (để thực hiện);
- Lưu: TTr.

CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Huy Bằng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 273/TTR-GDPT, CONG VAN 273 2013, BO GIAO DUC VA DAO TAO, THI TOT NGHIEP, HUONG DAN THANH TRA, NAM 2013, THI TOT NGHIEP TRUNG HOC PHO THONG, GIAO DUC