12/11/2013 | 2971 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2394/BXD-QHKT
V/v năng lực tư vấn nước ngoài tham gia lập đồ án Điều chỉnh QHC thành phố Quy Nhơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Ngày 02/10/2013, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4056/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc năng lực tư vấn nước ngoài tham gia lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến 2030 và tầm nhìn đến 2050.

Sau khi xem xét “Thỏa thuận liên danh” giữa Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn – Bộ Xây dựng (nay là Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia) với Công ty Arep Ville (Cộng hòa Pháp); hồ sơ năng lực của Công ty Arep Ville và của các chuyên gia tư vấn nước ngoài được bổ sung kèm theo văn bản số 1069/SXD-QHKT ngày 28/10/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Theo Hồ sơ giới thiệu năng lực (gửi kèm), Công ty Arep Ville và các cá nhân dự kiến tham gia dự án có đủ điều kiện thực hiện việc lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến 2030 và tầm nhìn đến 2050.

- Để đảm bảo chất lượng của đồ án quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có trách nhiệm chỉ đạo việc phối hợp giữa tư vấn trong nước với tư vấn nước ngoài. Đồng thời chỉ đạo Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra trong quá trình triển khai lập đồ án quy hoạch để nội dung và hồ sơ đồ án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

Trên đây các ý kiến của Bộ Xây dựng để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- SXD Bình Định;
- Lưu: VT, Vụ QHKT. Minh

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thị Mỹ Linh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2394/BXD-QHKT, CONG VAN 2394 2013, BO XAY DUNG, QUY HOACH CHUNG THANH PHO QUY NHON, TU VAN QUY HOACH QUY NHON, DAU TU, XAY DUNG - DO THI