26/04/2010 | 1460 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2150/TCHQ-GSQL
V/v phân loại mặt hàng “quả cầu nhỏ dùng trong giặt tẩy”

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi: Trung tâm PTPL Miền Nam

Trả lời công văn số 03/PTPL MN-NV ngày 06/01/2010 của Trung tâm PTPL Miền Nam gửi Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát quản lý) đề nghị xem xét lại công văn số 294/PTPL-NV của Trung tâm PTPL Miền Nam và hướng dẫn lại về phân loại, đồng thời đình chỉ việc áp dụng công văn số 8023/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2009 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về phân loại hàng hóa: đề nghị Trung tâm thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 8023/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2009.

Về mức thuế suất thuế nhập khẩu: Tổng cục Hải quan đã có văn bản báo cáo lãnh đạo Bộ (qua Vụ Chính sách thuế) đề nghị xem xét điều chỉnh mức thuế suất cho phù hợp với mặt hàng trên.

Tổng cục trả lời để Trung tâm PTPL Miền Nam biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Cục KTSTQ, Vụ KTTT XNK, TTPTPL MB, TTPTPL MT;
- Lưu: VT, GSQL (02 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2150/TCHQ-GSQL, CONG VAN 2150, TONG CUC HAI QUAN, PHAN LOAI MAT HANG, QUA CAU NHO DUNG TRONG GIAT TAY, XUAT NHAP KHAU, THUE - PHI - LE PHI