19/06/2012 | 4286 Lượt xem |

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1970/BHXH-CĐBHXH
V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã
- Các Phòng nghiệp vụ

 

Thực hiện Công văn số: 1898/BHXH- CSXH ngày 22/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, phòng khám đa khoa (sau đây gọi chung là cơ sở KCB) chưa thực hiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan BHXH; Công văn số: 2120/BHXH- CSXH ngày 05/6/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về một số vướng mắc trong qúa trình giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn. Để thống nhất thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội yêu cầu Bảo hiểm xã hội các Quận, Huyện, Thị xã (sau đây gọi chung là BHXH huyện) và các phòng nghiệp vụ có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Việc cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động điều trị ngoại trú vẫn thưc hiện theo Thông tư Liên tịch số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22/6/1999 của Bộ y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó quy định các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà Nước; các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan BHXH mới được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để làm căn cứ thanh toán trợ cấp ốm đau, thai sản.

2. Việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD) đối với các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, phòng khám đa khoa có giấy phép hoạt động do cấp có thẩm quyền cấp mà chưa thực hiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan BHXH thì cũng được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để làm căn cứ thanh toán trợ cấp ốm đau, thai sản. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác quản lý được tốt, các cơ sở khám chữa bệnh trên nếu có yêu cầu khám chữa bệnh và cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người điều trị ngoại trú để thanh toán trợ cấp ốm đau, thai sản, có văn bản đề nghị kèm theo bản sao giấy phép hoạt động do cấp có thẩm quyền cấp, đăng ký với cơ quan BHXH thuộc địa bàn nơi cơ sở KCB làm việc để được cấp mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do các cơ sở KCB nêu trên, được thực hiện từ ngày cơ sở KCB đăng ký với cơ quan BHXH cho đến khi có quy định mới. Trách nhiệm, quyền hạn của bác sỹ, y sỹ, lương y của các cơ sở KCB này phải thực hiện đầy đủ, đúng quy định tại Thông tư số: 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22/6/1999 về trách nhiệm, quyền hạn, về việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

3. Thực hiện điểm 1 tại Công văn số: 2120/BHXH- CSXH ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong khi chờ có quy định mới, Bảo hiểm xã hội các huyện, phòng chế độ BHXH hướng dẫn các đơn vị có y tế cơ quan (thuộc địa bàn quản lý) theo quy định trên ngừng thực hiện việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động từ ngày 01/7/2012 và tổ chức thu hồi những quyển mẫu C65-HD đã cấp cho các đơn vị trên.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc BHXH các Huyện, phòng Chế độ BHXH nghiêm túc thực hiện.Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản ánh về Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BHXHVN ( Báo cáo);
- Giám đốc, các phó Giám đốc (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, CĐBHXH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Ngọc Hà

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1970/BHXH-CDBHXH, CONG VAN 1970, THANH PHO HA NOI, CAP GIAY CHUNG NHAN NGHI VIEC, GIAY CHUNG NHAN NGHI VIEC HUONG BHXH, BAO HIEM, LAO DONG - TIEN LUONG