06/06/2012 | 4333 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1912/TCT-CC
V/v hướng dẫn chi thưởng sáng kiến cải tiến ngành thuế năm 2011.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các Vụ, đơn vị thuộc/trực thuộc Tổng cục Thuế.

 

Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 133/QĐ-TCT ngày 10 tháng 02 năm 2012 và Quyết định số 263/QĐ-TCT ngày 13 tháng 03 năm 2012 về việc công nhận và xếp loại sáng kiến, cải tiến năm 2011 trong ngành thuế.

Thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Để đảm bảo tiết kiệm nguồn kinh phí của ngành thuế cũng như để động viên, khuyến khích các cán bộ có nhiều sáng kiến cải tiến để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. Tổng cục Thuế hướng dẫn mức chi thưởng sáng kiến cải tiến ngành thuế năm 2011 đã được công nhận theo Quyết định số 133/QĐ-TCT ngày 10 tháng 02 năm 2012 và Quyết định số 263/QĐ-TCT ngày 13 tháng 03 năm 2012 như sau:

1. Sáng kiến thuộc các Vụ/đơn vị thuộc trực thuộc Tổng cục Thuế:

Tổng cục Thuế thanh toán mức thưởng sáng kiến năm 2011 bằng 50% so với mức thưởng đã được quy định tại Quyết định số 616/QĐ-TCT ngày 18/05/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

2. Sáng kiến của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng kiến của cấp Cục thuế đã được Tổng cục Thuế công nhận tại Quyết định số 133/QĐ-TCT và Quyết định số 263/QĐ-TCT chỉ được nhận một lần tiền thưởng sáng kiến và mức thưởng sáng kiến được lựa chọn một trong hai mức thưởng nhưng mức thưởng tối đa bằng 50% so với mức thưởng quy định tại Quyết định số 616/QĐ-TCT ngày 18/05/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hoặc theo mức thưởng quy định tại Quyết định của Cục trưởng Cục Thuế về việc ban hành Quy chế tổ chức nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến của Cục Thuế.

Căn cứ vào nguồn kinh phí và tình hình thực tế của đơn vị, Cục Thuế sẽ quyết định lựa chọn một trong hai mức thưởng trên để chi tiền thưởng sáng kiến đã được Tổng cục Thuế công nhận tại Quyết định số 133/QĐ-TCT và Quyết định số 263/QĐ-TCT.

Tổng cục Thuế thông báo để các Vụ, đơn vị thuộc/trực thuộc Tổng cục Thuế và Cục Thuế các tỉnh thành phố, trực thuộc Trung ương biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CC (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1912/TCT-CC, CONG VAN 1912 2012, TONG CUC THUE, CHI THUONG SANG KIEN CAI TIEN NGANH THUE, SANG KIEN CAI TIEN NGANH THUE, THUE - PHI - LE PHI, TAI CHINH NHA NUOC