04/06/2012 | 10271 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1899/TCT-TNCN
Về việc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Nam Đô.

Trả lời công văn không số ngày 17/04/2012 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Nam Đô về việc miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ lợi tức góp vốn cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 08/2011/NQ-QH13 ngày 06/08/2011 của Quốc Hội về ban hành, bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân quy định:

“Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 đối với cổ tức được chia cho cá nhân từ hoạt động đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp trừ cổ tức của các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính, tổ chức tín dụng”.

Khoản 1, Điều 4 Nghị định 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân quy định:

“Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 đối với cổ tức được chia cho cá nhân từ hoạt động đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp trừ cổ tức được chia từ các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính, tổ chức tín dụng”.

Khoản 1, Điều 11 Thông tư 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân quy định:

“Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức mà cá nhân thực nhận từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 do đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp”.

Căn cứ các quy định nêu trên, phần lợi tức được chia từ lợi nhuận sau thuế cho các cá nhân góp vốn vào Công ty không thuộc đối tượng miễn giảm thuế thu nhập cá nhân theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội nêu trên và nội dung công văn số 2197/CT-TTHT ngày 06/04/2012 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh trả lời Công ty là đúng theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Nam Đô biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ CST - BTC;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1899/TCT-TNCN, CONG VAN 1899 2012, TONG CUC THUE, MIEN THUE THU NHAP CA NHAN, GIAM THUE THU NHAP CA NHAN, THUE - PHI - LE PHI