18/06/2012 | 7597 Lượt xem |

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1831/BNN-TTr
V/v thực hiện Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010 và các Nghị định hướng dẫn Luật Thanh tra của Chính phủ, trong đó có Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 quy định các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Để hoạt động thanh tra chuyên ngành tại các Chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo Nghị định số 07/2012/NĐ-CP được thường xuyên liên tục, trong khi chờ Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động thanh tra Ngành NN&PTNT, Bộ NN&PTNT yêu cầu Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 07/2012/NĐ-CP, cần lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

1. Giám đốc Sở chỉ đạo các Chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục, tập trung vào những lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ quản lý chuyên ngành được giao, trong đó có việc thực hiện quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm.

2. Cơ cấu, tổ chức:

Các Chi cục thuộc Sở được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, riêng đối với lĩnh vực thủy sản ở các tỉnh ven biển có Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Chi cục Nuôi trồng thủy sản thì cả hai Chi cục này cũng được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành được quy định tại Khoản 6, Điều 8 của Nghị định số 07/2012/NĐ-CP (Theo Công văn số 1463/TTCP-PC ngày 14/6/2012 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2012/NĐ-CP).

Căn cứ Điều 8 và Điều 9 của Nghị định số 07/2012/NĐ-CP, Giám đốc Sở NN&PTNT thành lập bộ phận tham mưu cho Chi cục trưởng về công tác thanh tra chuyên ngành. Bộ phận này được tổ chức như các bộ phận khác trong Chi cục là Phòng Thanh tra, pháp chế (nếu có) hoặc Tổ Thanh tra, pháp chế (nếu có).

3. Đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành:

Theo quy định tại Điều 34 của Luật Thanh tra Điều 12 của Nghị định 07/2012/NĐ-CP, các Sở khẩn trương lập danh sách đào tạo cho số công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ở các Chi cục nhưng chưa được đào tạo về nghiệp vụ thanh tra gửi về Bộ (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 15/7/2012 để phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức đào tạo.

4. Xử lý vi phạm hành chính:

Trong khi chờ các quy định pháp luật mới về xử lý vi phạm hành chính, trước mắt, vẫn thực hiện theo quy định tại Công văn số 1839/TTCP-PC ngày 12/7/2011 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn hoạt động thanh tra chuyên ngành, các Chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành chuyển hồ sơ các vụ vi phạm hành chính (do các Chi cục lập) để Thanh tra Sở ra quyết định xử phạt.

Yêu cầu Giám đốc các Sở triển khai thực hiện theo văn bản này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ trực tiếp về Thanh tra Bộ để được hướng dẫn bổ sung, số máy 08042526, DĐ: 0913034737.
(Kèm theo Công văn số 1463/TTCP-PV ngày 14/6/2012 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2012/NĐ-CP).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các vụ: Pháp chế, TCCB (để ph/h);
- Các Tổng cục và Cục thuộc Bộ (để ph/h);
- Lưu: VT, TTr.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1831/BNN-TTR, CONG VAN 1831 2012, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N, THUC HIEN NGHI DINH 07/2012/ND-CP, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON