15/06/2012 | 4694 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/BXD-VLXD
V/v: giải đáp về thủ tục xuất khẩu đá xây dựng

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đá Hóa An 1

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 38/2012/CV-HA1 ngày 15/5/2012 của Công ty TNHH Đá Hóa An 1 hỏi về thủ tục xuất khẩu đá xây dựng. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (viết tắt là Thông tư 18), thì đá xây dựng được phép xuất khẩu khi đảm bảo điều kiện và tiêu chuẩn sau:

- Đá xây dựng xin xuất khẩu không thuộc các mỏ tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

- Đá xây dựng đã qua chế biến (nghiền, sàng phân loại cỡ hạt có kích thước ≤ 60 mm).

- Giấy phép khai thác đá xây dựng còn hiệu lực tại thời điểm khai thác.

Luật Khoáng sản hiện hành không quy định cấp giấy phép chế biến khoáng sản riêng biệt. Tại khoản 7. Điều 2 của Luật này quy định như sau: “Khai thác khoỏng sản là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản, bao gồm xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, phân loại, làm giàu và các hoạt động khác có liên quan”. Như vậy, doanh nghiệp khi xuất khẩu phải kèm theo giấy phép khai thác còn hiệu lực tại thời điểm khai thác.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu đá xây dựng của Công ty TNHH Đá Hóa An 1, đề nghị quý Công ty thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, VLXD.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 18/BXD-VLXD, CONG VAN 18 2012, BO XAY DUNG, THU TUC XUAT KHAU DA XAY DUNG, XUAT NHAP KHAU, XAY DUNG - DO THI