26/03/2012 | 4841 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1699/BGDĐT-GDTrH
V/v: tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2012

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012; Quyết định số 2094/QĐ-BGDĐT ngày 20/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn 5358/BGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2011 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2011-2012; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; nhằm chuẩn bị tốt cho học sinh về kiến thức, kỹ năng và tâm lý khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2012, Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT chỉ đạo các trường THPT thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Hoàn thành chương trình lớp 12

2. Căn cứ Công văn số 1661/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23/3/2012 của Bộ GDĐT về việc thông báo các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2012, các Sở GDĐT cần chủ động triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012, trong đó chú ý đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức ôn tập và thi cho học sinh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011; chỉ đạo các trường THPT thực hiện các giải pháp hiệu quả tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012.

3. Các trường THPT chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp THPT chủ động xây dựng tốt kế hoạch, nội dung ôn tập, chú ý đến các nội dung kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP. Tổ chức việc ôn tập đảm bảo thời gian, tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, quan tâm việc giúp học sinh học tập ở các mức độ nhận thức thông hiểu và vận dụng kiến thức.

4. Cách thức tổ chức ôn tập

Trong việc tổ chức ôn tập cần hướng dẫn học sinh vận dụng, lựa chọn các phương pháp ôn tập phù hợp với nội dung của môn học, cụ thể:

4.1. Kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập với ôn tập

4.2. Kết hợp giữa tự kiểm tra đánh giá của học sinh với kiểm tra, đánh giá trong nhóm học tập và kiểm tra của giáo viên bộ môn; chú trọng

4.3. Các Sở GDĐT chỉ đạo hiệu trưởng các trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp chủ động lập kế hoạch, phối hợp với giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp để phân nhóm học sinh lớp mình theo khả năng nhận thức; chọn, cử giáo viên có khả năng, kinh nghiệm, nhiệt tình để hướng dẫn ôn tập, ôn tập nhiều hơn cho những học sinh học lực yếu, vận động những học sinh khá giỏi hỗ trợ thêm, giúp những học sinh này nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của kỳ thi. Đối với học sinh khá, giỏi cần có thời gian ôn tập linh hoạt, tăng cường tự học có sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn.

4.4. Các trường THPT và giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải thống nhất với học sinh và cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo sức khỏe của học sinh, ôn tập có hiệu quả

Nhận được công văn này, đề nghị các Sở GDĐT triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời

 

 

Nơi nhận:
- Như trên: để thực hiện;
- Bộ trưởng: để báo cáo;
- Các Thứ trưởng: để báo cáo;
- Cục KT&KĐCLGD: để phối hợp;
- Lưu VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Vũ Đình Chuẩn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1699/BGDDT-GDTRH, CONG VAN 1699 2012, BO GIAO DUC VA DAO TAO, TO CHUC ON THI TOT NGHIEP, TOT NGHIEP TRUNG HOC PHO THONG, GIAO DUC