20/09/2011 | 3078 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1656/TTg-KTN
V/v phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và TĐC Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc GMS Bến Lức - Long Thành

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Nai, Long An.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 5324/BGTVT-KHĐT ngày 31 tháng 8 năm 2011 về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc GMS Bến Lức - Long Thành, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc GMS Bến Lức - Long Thành như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận chỉ đạo Chủ đầu tư Dự án phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Nai, Long An thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị ảnh hưởng của Dự án theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).Lnh.29

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1656/TTG-KTN, CONG VAN 1656, THU TUONG CHINH PHU, KHUNG CHINH SACH BOI THUONG DU AN, KHUNG CHINH SACH HO TRO DU AN, KHUNG CHINH SACH HO TRO TAI DINH CU, DU AN XAY DUNG DUONG CAO TOC GMS, DU AN DUONG CAO TOC GMS BEN LUC LONG THANH, DAU TU, GIAO THONG - VAN TAI