20/01/2006 | 2834 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/BNV-ĐT
V/v cung cấp thông tin về tiếng dân tộc đăng ký biên soạn, thực hiện Chỉ thị 38/2004/CT-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số".

Căn cứ công văn của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc đăng ký biên soạn tài liệu dạy tiếng dân tộc thiểu số, Bộ Nội vụ sẽ hỗ trợ kinh phí biên soạn tài liệu dạy tiếng dân tộc thiểu số của tỉnh.

Để việc lựa chọn các thứ tiếng dân tộc được biên soạn sát với nhu cầu thực tế của từng địa phương, đề nghị Sở Nội vụ cung cấp một số thông tin về thứ tiếng dân tộc thiểu số mà địa phương thấy cần ưu tiên biên soạn trước. Cụ thể như:

- Thứ tiếng dân tộc thiểu số dự kiến biên soạn đã có chữ viết (chưa có chữ viết);

- Số lượng đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh; số lượng phân bổ ở bao nhiêu huyện, xã;

- Tiếng dân tộc thiểu số đã được đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức ở địa phương, dạy theo giáo trình tài liệu nào, đối tượng đã học;

- Số lượng cán bộ, công chức hiện nay cần được đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số;

- Việc đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý và phát triển kinh tế văn hóa xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

Để các địa phương khẩn trương triển khai biên soạn giáo trình tài liệu tiếng dân tộc thiểu số trong năm 2006, đề nghị Sở Nội vụ gửi gấp những thông tin trên về Bộ Nội vụ (Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà nước) trước ngày 10/02/2006.

Mọi chi tiết xin liên hệ số máy 04.9 740 340 ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, ĐT

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC
Trần Quang Minh

 

DANH SÁCH

SỞ NỘI VỤ CÁC TỈNH GỬI CÔNG VĂN SỐ:

1. Lào Cai

2. Quảng Trị

3. Phú Thọ

4. Lai Châu

5. Quảng Ninh

6. Thái Nguyên

7. Bình Phước

8. An Giang

9. Bình Định

10. Tuyên Quang

11. Ninh Thuận

12. Quảng Ngãi

13. Bình Thuận

14. Vĩnh Phúc

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 157/BNV-DT, CONG VAN 157 2006, BO NOI VU, CUNG CAP THONG TIN VE TIENG DAN TOC, BIEN SOAN TAI LIEU DAY TIENG DAN TOC THIEU SO, DAY TIENG DAN TOC THIEU SO, THUC HIEN CHI THI 38/2004/CT-TTG, VAN HOA - XA HOI