19/02/2013 | 3637 Lượt xem |

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC
QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/TCQLĐĐ-CĐKTK
V/v tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Tổng cục Quản lý đất đai nhận được phản ánh của một số cơ quan báo chí và người dân về việc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở một số địa phương không tiếp nhận hồ sơ thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất hoặc hồ sơ đề nghị xác định lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với các trường hợp thời hạn sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận đã hết hoặc sắp hết, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Đất đai năm 2003khoản 1 Điều 34 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai thì khi hết thời hạn sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối sử dụng đất nông nghiệp được tiếp tục sử dụng đất với thời hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Đất đai, trừ trường hợp Nhà nước có quyết định thu hồi đất quy định tại các khoản 1, 4, 7, 8 và 11 Điều 38 của Luật Đất đai. Vì vậy, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất:

- Tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục đăng ký biến động bình thường đối với tất cả các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp, kể cả trường hợp thời hạn sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận đã hết hoặc sắp hết, trừ trường hợp Nhà nước đã có quyết định thu hồi đất theo quy định tại các khoản 1, 4, 7, 8 và 11 Điều 38 của Luật Đất đai.

- Khi hết hạn sử dụng đất nông nghiệp mà hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất, chấp hành đúng pháp luật đất đai trong quá trình sử dụng và việc sử dụng đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Đất đai và được xác nhận vào trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp Giấy chứng nhận mới nếu người sử dụng đất có yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc thì phản ánh về Tổng cục Quản lý đất đai để hướng dẫn thực hiện thống nhất.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VT, VPTH, CĐKTK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lê Văn Lịch

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 155/TCQLDD-CDKTK, CONG VAN 155 2013, TONG CUC QUAN LY DAT DAI, SD DAT NONG NGHIEP HO GIA DINH, SD DAT NONG NGHIEP GD CA NHAN, BAT DONG SAN, TAI NGUYEN - MOI TRUONG