04/05/2013 | 7379 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1530/BNV-CCVC
V/v tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đại học quốc gia Hà Nội;
- Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế nhà nước.

 

Trong thời gian vừa qua, nhân dân và dư luận có ý kiến phản ánh một số cơ quan, tổ chức, đơn vị do chưa đề cao trách nhiệm, chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức nên vẫn để xảy ra tình trạng vi phạm nghĩa vụ, chức trách trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ. Kết quả tiến hành thanh tra, kiểm tra ở một số Bộ, ngành và địa phương cho thấy một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện và tuân thủ đúng pháp luật về tuyển dụng, nâng ngạch, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu…Các tồn tại nêu trên đã làm ảnh hưởng không tốt đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hạn chế hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, phục vụ nhân dân.

Để góp phần thực hiện tốt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp theo các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc và đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp, cụ thể đối với các công tác:

- Tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp;

- Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức, miễn nhiệm, từ chức;

- Thi đua, khen thưởng, kỷ luật và xử lý vi phạm;

- Giải quyết thôi việc, nghỉ hưu.

2. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương có văn bản yêu cầu người đứng đầu các đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc phân công công việc cụ thể, rõ ràng và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (tiến độ, chất lượng, kết quả). Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị cần xem đây là căn cứ quan trọng để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức không được làm, các vi phạm về bảo đảm thời gian làm việc, đi muộn về sớm, làm việc riêng trong giờ hành chính, vi phạm quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các vi phạm khác trái với thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật.

4. Đẩy mạnh việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý các ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành cần tập trung tổ chức rà soát, nghiên cứu hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh công chức chuyên ngành và xây dựng mới tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

6. Chấn chỉnh và đưa chế độ báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quản lý  hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức vào nề nếp; bảo đảm các báo cáo thống kê khi gửi về các cấp có thẩm quyền phải chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn quy định.

Bộ Nội vụ đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền và phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong việc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề xuất và ý kiến khác về các giải pháp tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương kịp thời gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Lưu VT, CCVC (15 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1530/BNV-CCVC, CONG VAN 1530, BO NOI VU, QUAN LY CAN BO, QUAN LY CAN BO CONG CHUC, QUAN LY CAN BO CONG VIEN CHUC, CHUC NANG VU KE HOACH - TAI CHINH, NGUOI QUAN LY DOANH NGHIEP, DOANH NGHIEP, BO MAY HANH CHINH