08/11/2013 | 3124 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15288/BTC-HCSN
V/v hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 52/QĐ- TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 16/11/2012, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong triển khai thực hiện Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể một số nội dung như sau:

1. Hỗ trợ học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng) quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg:

a) Mức hỗ trợ chi phí học nghề, tiền ăn và tiền đi lại thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Nguồn kinh phí thực hiện từ Dự án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm và Dạy nghề.

2. Hỗ trợ học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg:

a) Mức hỗ trợ học phí bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở đào tạo nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối với cơ sở đào tạo nghề trung cấp, cao đẳng công lập theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn Nghị định.

b) Nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí từ kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nằm trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và được tính trong tổng kinh phí của dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được duyệt.

3. Hỗ trợ tạo việc làm trong nước quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 5 Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg:

Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp có nhu cầu vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm được ưu tiên vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Điều kiện, thời hạn và mức vốn cho vay được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm và Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29/7/2008 của liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg.

4. Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg:

a) Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài:

- Nội dung, mức hỗ trợ và phương thức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 6 Quyết định số 52/2012/QĐ-TTgkhoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH của liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí từ Quỹ phát triển đất của địa phương: việc quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất.

b) Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chi trả các chi phí cần thiết để đi m việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg và văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc; đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ LĐTBXH;
- Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ: NSNN, Pháp chế, Đầu tư, TCNH;
- Cục QLCS;
- Lưu: VT, HCSN (220b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 15288/BTC-HCSN, CONG VAN 15288 2013, BO TAI CHINH, CO CHE TAI CHINH, HUONG DAN CO CHE TAI CHINH, CO CHE, GIAI QUYET VIEC LAM, DAO TAO NGHE, DAO TAO NGHE CHO LAO DONG, HOC NGHE, HO TRO HOC NGHE, LAO DONG - TIEN LUONG, TAI CHINH NHA NUOC