25/04/2011 | 8334 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1393/TCT-CNTT
V/v một số hướng dẫn về tra cứu thông tin hoá đơn trên trang thông tin điện tử nội bộ ngành Thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tiếp theo công văn số 1233/TCT-CNTT ngày 09/04/2011 của Tổng cục Thuế về việc triển khai ứng dụng Quản lý ấn chỉ phiên bản 3.0 đáp ứng Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP nêu trên; để thực hiện thống nhất, Tổng cục Thuế hướng dẫn thêm một số nội dung cụ thể về hướng dẫn tra cứu thông tin hoá đơn trên trang thông tin điện từ và thời hạn xử lý dữ liệu hoá đơn bán ấn chỉ, thông báo phát hành, hoá đơn tồn đến 31/12/2010 trên ứng dụng Quản lý ấn chỉ phiên bản 3.0 như sau:

1. Về hướng dẫn tra cứu hoá đơn trên trang thông tin điện tử ngành Thuế (gọi tắt là website)

Công văn số 1233/TCT-CNTT ngày 09/04/2011 hướng dẫn các Cơ quan Thuế tra cứu thông tin hoá đơn theo địa chỉ www.gdt.gov.vn (hoặc địa chỉ Tracuuhoadon.gdt.gov.vn). Tuy nhiên, trong thời gian đầu triển khai ứng dụng, dữ liệu về hoá đơn của các Cơ quan Thuế chưa ổn định nên tạm thời chưa đưa thông tin ra bên ngoài cho toàn xã hội tra cứu thông tin hoá đơn. Vì vậy, trước mắt, sau khi Cơ quan Thuế các cấp cập nhật dữ liệu vào ứng dụng Quản lý ấn chỉ phiên bản 3.0 (viết tắt là QLAC 3.0), Tổng cục Thuế sẽ đẩy dữ liệu hoá đơn lên trang thông tin điện tử trong nội bộ ngành với địa chỉ www.tct.vn (hoặc địa chỉ Tracuuhoadon.tct.vn) để các Cơ quan thuế tra cứu và kiểm tra thông tin trên website nội bộ đảm bảo thông tin đúng về hoá đơn trước khi đăng tải lên website trên internet.

Sau thời gian triển khai ứng dụng QLAC 3.0 và ứng dụng đã chạy ổn định, dự kiến đầu tháng 6/2011, Tổng cục Thuế sẽ triển khai trang website trên internet theo địa chỉ www.gdt.gov.vn (hoặc địa chỉ Tracuuhoadon.gdt.gov.vn) để toàn xã hội tra cứu thông tin hoá đơn.

Tổng cục sẽ ban hành qui chế xác định trách nhiệm của các Cơ quan Thuế các cấp trong việc cập nhật dữ liệu hoá đơn vào ứng dụng QLAC và cung cấp thông tin hoá đơn trên website, đồng thời xác định địa chỉ trả lời các vướng mắc của Người nộp thuế về thông tin hoá đơn.

2. Về thời hạn xử lý dữ liệu hoá đơn bán ấn chỉ năm 2011, Thông báo phát hành hoá đơn của tổ chức, cá nhân và bảng kê hoá đơn tồn đến 31/12/2010 mẫu số 3.12 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010:

Để thực hiện đảm bảo cung cấp thông tin cho việc tra cứu hoá đơn nói trên được đầy đủ và kịp thời, Tổng cục Thuế đề nghị các Cơ quan Thuế thực hiện các công việc sau trước ngày 10/05/2011:

- Chuyển hoá đơn bán ấn chỉ năm 2011 đã nhập vào ứng dụng QLAC phiên bản 2.0.2 vào ứng dụng QLAC 3.0 hoặc nhập hoá đơn bán ấn chỉ năm 2011 vào ứng dụng QLAC 3.0

- Chuyển Thông báo phát hành của tổ chức, cá nhân đã nhập vào ứng dụng QLAC phiên bản 2.0.2 vào ứng dụng QLAC 3.0 hoặc nhập Thông báo phát hành hoá đơn của tổ chức, cá nhân vào ứng dụng QLAC 3.0

- Chuyển bảng kê tồn hoá đơn BK01/AC (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153) theo hướng dẫn tại công văn số 99/TCT-TVQT ngày 7/01/2011 vào QLAC 3.0

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thống nhất theo hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Cục Thuế phản ảnh kịp thời để Tổng cục Thuế nghiên cứu, hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
- ĐD VP TCT tại TP HCM;
- Ban chỉ đạo dự án QLHĐ;
- Lưu: VT, TVQT (AC), CNTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1393/TCT-CNTT, CONG VAN 1393 2011, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI, CONG NGHE THONG TIN