19/03/2013 | 3758 Lượt xem |

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1387/CT-TTHT
V/v: Thuế tiêu thụ đặc biệt

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Chăm sóc da Gangnam.
Đ/chỉ: số 31, đường 17, Khu phố Mỹ Thái II (S4), Phường Tân Phú, Quận 7.
Mã số thuế: 0312139494.

 

Trả lời văn bản ngày 28/02/2013 của Công ty về thuế tiêu thụ đặc biệt; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/112008 của Quốc hội thì đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bao gồm:

“Dịch vụ:

a) Kinh doanh vũ trường;

b) Kinh doanh mát-xa (massage), ka-ra-ô-kê (karaoke);

c) Kinh doanh ca-si-nô (casino); trò chơi điện tử có thưởng bao gồm trò chơi bằng máy giắc-pót (jackpot), máy sờ-lot (slot) và các loại máy tương tự;

d) Kinh doanh đặt cược;

đ) Kinh doanh gôn (golf) bao gồm bán thẻ hội viên, vé chơi gôn;

e) Kinh doanh xổ số.”

Trường hợp Công ty được Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép đầu tư số 411043002144 ngày 15/01/2013 với ngành nghề kinh doanh: dịch vụ làm tóc và cắt tóc, sơn móng tay và cắt sửa móng tay, chăm sóc da mặt (mã ngành kinh tế - 9631) thì các dịch vụ này không thuộc đối tượng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 2;
- Web Cục Thuế;
- Lưu (TTHT, HC)
423-59240/2013tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1387/CT-TTHT, CONG VAN 1387, CUC THUE TP HO CHI MINH, DOI TUONG CHIU THUE TIEU THU DAC BIET, THUE - PHI - LE PHI