17/04/2013 | 4757 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1255/TCT-CS
V/v miễn giảm thuế SDĐPNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh ĐăkLăk

Trả lời công văn số 395/CT-THNVDT ngày 27/02/2013 của Cục Thuế tỉnh ĐăkLăk về việc giải quyết miễn, giảm thuế SDĐPNN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 12 điểm 2.2 và Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) đã quy định:

"1. Cơ quan thuế trực tiếp quản lý căn cứ vào hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 15 Thông tư này để xác định số tiền thuế SDĐPNN được miễn, giảm và quyết định miễn, giảm thuế SDĐPNN cho người nộp thuế theo kỳ tính thuế."

"2.1. Đối với tổ chức:

NNT thực hiện kê khai và nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế".

Căn cứ quy định trên thì các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng thực hiện khai thuế, nộp thuế tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế. Trường hợp các đơn vị này thuộc quyền quản lý trực tiếp của Cục Thuế thì Cục thuế phải thực hiện việc miễn, giảm thuế cho đơn vị. Quy trình miễn, giảm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1444/QĐ-TCT ngày 24/10/2011 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ PC; Vụ KK&KKT
- Lưu: VT, CS (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1255/TCT-CS, CONG VAN 1255, TONG CUC THUE, MIEN GIAM THUE, DAT PHI NONG NGHIEP, THUE SU DUNG DAT PHI NONG NGHIEP, GIA LUA THU THUE SU DUNG DAT, MIEN GIAM THUE SU DUNG DAT PHI NONG NGHIEP, THUE - PHI - LE PHI, BAT DONG SAN