21/11/2013 | 4195 Lượt xem |

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1159/GSQL-TH
V/v vướng mắc các C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên.
(Đ/c: Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)

 

Trả lời công văn số 09112013/CV ngày 9/11/2013 của Công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên về việc vướng mắc các C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ theo công văn số 3890/BCT-XNK ngày 29/4/2011 của Bộ Công Thương, công văn số 2076/TCHQ-GSQL ngày 7/6/2011 và công văn số 573/GSQL-TH ngày 13/12/2011 thì C/O mẫu E dẫn trên thuộc trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba.

Do đó, C/O mẫu E có số tham chiếu trên không đáp ứng quy định tại Hiệp định và hướng dẫn nêu trên thì lô hàng nhập khẩu không đủ điều kiện hưởng ưu đãi ACFTA.

2. Về việc xử lý C/O mẫu E cấp lỗi và C/O mẫu E cấp thay thế:

- Đối với C/O mẫu E, việc xử lý C/O có lỗi được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Phụ lục 2 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương.

- Hiệp định ACFTA không có quy định cấp thay thế đối với C/O mẫu E có lỗi. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc gửi trực tiếp đến Tổng cục Hải quan thư xác nhận/thông báo việc cấp mới thay thế cho C/O mẫu E có lỗi thì Tổng cục Hải quan sẽ xem xét, quyết định từng trường hợp và có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP.Hải Phòng (để thực hiện)
- Lưu: VT, TH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1159/GSQL-TH, CONG VAN 1159 2013, CUC GIAM SAT QUAN LY VE HAI QU, VUONG MAC C/O MAU E HAI QUAN, THUONG MAI, XUAT NHAP KHAU