24/07/2012 | 3047 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1034/TTg-KGVX
V/v Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 38/TTr-LĐTBXH ngày 19 tháng 6 năm 2012 và ý kiến các cơ quan liên quan về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung các ông, bà sau đây làm thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020":

1. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

2. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NV, NN&PTNT,
GD&ĐT, CT, TT&TT;
- Các cơ quan: Hội Nông dân Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Tổng cục Dạy nghề;
- Các thành viên Ban chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
 các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, PL, TCCV, Cổng TTĐT;
KGVX (3); TD.50

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1034/TTG-KGVX, CONG VAN 1034 2012, THU TUONG CHINH PHU, BO SUNG THANH VIEN BAN CHI DAO, DAO TAO NGHE CHO LAO DONG NONG THON, LAO DONG - TIEN LUONG