20/05/2010 | 4540 Lượt xem |

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 13/2010/TT-NHNN

Hanoi, May 20, 2010

 

CIRCULAR

STIPULATING PRUDENTIAL RATIOS IN OPERATIONS OF CREDIT INSTITUTIONS

Pursuant to the 1997 Law on the State Bank of Vietnam and the 2003 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on the State Bank of Vietnam;
Pursuant to the 1997 Law on Credit Institutions and the 2004 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Credit Institutions;
Pursuant to the Government's Decree No. 96/ 2008/ND-CP of August 26, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;
The State Bank of Vietnam ( below referred to as the State Bank) stipulates prudential ratios in operations of credit institutions as follows
:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Subjects and scope of application

1. Credit institutions operating in Vietnam (below referred to as credit institutions for short), excluding the Social Policy Bank, the Vietnam Development Bank and grassroots people's credit funds, shall constantly maintain prudential ratios stipulated in this Circular in their operations.

2. Prudential ratios stipulated in this Circular include:

a/ Capital adequacy ratio;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 13/2010/TT-NHNN, THONG TU 13 2010