05/10/2007 | 3628 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 38/2007/CT-UBND

 Huế, ngày  05  tháng 10 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CƠN BÃO SỐ 5 (LEKIMA)

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, liên tiếp trong các ngày từ 30/09 đến ngày 03/10/2007 trên địa bàn toàn tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to;  gió bão cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 9 cùng với lượng mưa lớn trên diện rộng, kết hợp với triều cường đã làm mực nước ở các sông dâng cao.

Để vừa khắc phục những hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão gây ra, vừa phải đối phó với lũ và chuẩn bị phòng, chống với các cơn bão có khả năng xuất hiện ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh nhà, UBND tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả của cơn bão, sớm ổn định đời sống của nhân dân; kiểm tra, thống kê, báo cáo tình hình thiệt hại; phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước 1TV Môi trường và Công trình đô thị Huế huy động phương tiện, lực lượng, chỉ đạo các phường, xã tổ chức ra quân làm sạch vệ sinh môi trường; vận động nhân dân tham gia dọn cây đổ, rác thải, bùn non...; hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của nhân dân và phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra.

2. Các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Thủy sản, Xây dựng, Bưu chính viễn thông; Điện lực Thừa Thiên Huế và các Sở, ngành liên quan kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại của ngành, có kế hoạch tổ chức khôi phục, sửa chữa đảm bảo giao thông thông suốt, thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nuôi tròng thủy sản, hệ thống nước sinh hoạt, công nghiệp, điện, thông tin liên lạc,...

3. Sở Y tế tổ chức hướng dẫn, giúp các địa phương, nhân dân biện pháp đảm bảo vệ sinh ăn uống thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và xử lý vệ sinh môi trường.

4. Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh phối hợp với UBND các huyện và thành phố Huế, các Sở, ban ngành kiểm tra tình hình, thống kê số lượng thiệt hại, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời khắc phục và tổng hợp báo cáo Trung ương.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ PCLB Trung ương;
- TVTU, TT HĐND tỉnh;
- UBND các huyện, TP Huế;
- Các CQ ban ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: LĐ và CV: GT, NN;
- Lưu VT, LT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 38/2007/CT-UBND, CHI THI 38 2007, TINH THUA THIEN HUE, TAI NGUYEN - MOI TRUONG