07/04/2003 | 3573 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2003/CT-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2003

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

Trong những năm qua, công tác quy hoạch xây dựng và phát triển kiến trúc đô thị ở nước ta đã có tiến bộ. Nhiều đô thị, nhiều công trình, đường phố, khu đô thị mới được hình thành làm cho cảnh quan các thành phố, đô thị, khu dân cư có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trật tự kiến trúc đô thị vẫn chưa được thiết lập; kiến trúc phát triển khá đa dạng nhưng mang nặng tính tự phát và chưa hình thành bản sắc. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do công tác thiết kế đô thị chưa được coi trọng.

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển kiến trúc hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Xây dựng:

a) Ban hành quy định lập, xét duyệt thiết kế đô thị và định mức chi phí cho công tác này.

b) Hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ ban nhân dân các thành phố, thị xã triển khai công tác thiết kế đô thị.

c) Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn và tổ chức xây dựng thí điểm một số dự án thiết kế đô thị; trong trường hợp cần thiết, có thể mời tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm giúp thực hiện các dự án thiết kế đô thị thí điểm; tổng kết rút kinh nghiệm để chỉ đạo chung.

d) Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng các chuyên gia thiết kế đô thị.

đ) Định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị này.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Thẩm định và bổ sung kế hoạch vốn ngân sách năm 2003 cho các dự án thí điểm thiết kế đô thị theo đề xuất của Bộ Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Trên cơ sở kết quả thực hiện các dự án thí điểm thiết kế đô thị của Bộ Xây dựng, cân đối mức vốn ghi kế hoạch cho công tác thiết kế đô thị của các địa phương theo quy định hiện hành.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp phát, quản lý, thanh toán và quyết toán vốn ngân sách nhà nước đối với các dự án thiết kế đô thị.

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác thiết kế đô thị, trước hết:

a) Tổ chức việc lựa chọn, lập và phê duyệt danh mục các khu vực có nhu cầu thiết kế đô thị tại địa phương mình trong kế hoạch các dự án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước hàng năm; trước mắt ưu tiên cho các đô thị từ loại II trở lên và các đô thị đặc thù.

b) Chỉ đạo xây dựng, thẩm định, phê duyệt và công bố công khai các đồ án thiết kế đô thị.

5. Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 09/2003/CT-TTG, CHI THI 09, THU TUONG CHINH PHU, XAY DUNG- DO THI