17/07/1995 | 3439 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 36/CT-UB-NCVX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 1995

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN BĂNG TỪ, DĨA VĂN HÓA PHẨM CÓ NỘI DUNG ĐỘC HẠI VÀ XỬ LÝ NGHIÊM KHẮC CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có trên ba ngàn điểm dịch vụ cho thuê băng hình, trong số này có rất nhiều cơ sở thường xuyên phổ biến quá nhiều băng hình có nội dung xấu, gây băng hoại đạo đức và tinh thần của dân tộc nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên, đã có nhiều thanh thiếu niên phạm tội từ môi trường này, đã bị xã hội lên án gay gắt.

Để ngăn chặn, bài trừ triệt để các loại văn hóa phẩm có nội dung xấu này, sớm lập lại trật tự, kỷ cương, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Các Ban, ngành chức năng gồm Công an thành phố, Sở Văn hóa thông tin, Hải quan thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện triệt để, khẩn trương, nghiêm túc nhiệm vụ đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân công tại văn bản số 5457/UB-NCVX ngày 18/11/1994 “về việc đấu tranh ngăn chặn băng từ, dĩa hình có nội dung xấu”, nhanh chóng chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, phải nêu rõ các hình thức kỷ luật cá nhân, tổ chức có hành vi bao che, dung túng cho việc kinh doanh băng từ, dĩa có nội dung độc hại hoặc kinh doanh lậu, lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng khởi tố đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm luật hình sự.

2/ Nơi nào có xảy ra vi phạm mà không được xử lý thì Ủy ban nhân dân và Công an nơi đó phải chịu trách nhiệm với Ủy ban nhân dân thành phố về việc quản lý hoạt động văn hóa trên địa bàn của mình.

3/ Các cá nhân, tổ chức trực tiếp kinh doanh trong lĩnh vực băng từ (băng video, băng cassette), dĩa (video, audio, vi tính) gồm các dịch vụ cho thuê băng hình; mua bán băng hình, băng nhạc, dĩa hình, dĩa nhạc; kinh doanh karaoke, v.v…thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của Ngành Văn hóa thông tin về lĩnh vực đang kinh doanh. Chỉ được khai thác kinh doanh những băng từ, dĩa có nội dung đã được Ngành Văn hóa thông tin cho phép phổ biến.

Các hành vi liên quan việc sản xuất, in sang, tàng trữ, lưu hành phổ biến những băng từ, dĩa có nội dung độc hại, chưa được phép phổ biến đều bị xử lý nghiêm khắc với các hình thức xử phạt đã được qui định tại quyết định 1388/QĐ-ĐH ngày 8/10/1992 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin và thể thao ban hành “Quy định về lập lại trật tự trong nhập khẩu và phổ biến phim nhựa điện ảnh, băng hình video”.

4/ Sở Văn hóa và thông tin phối hợp với các báo, đài ở thành phố tổ chức vận động đấu tranh chống văn hóa phẩm độc hại, hướng dẫn sự chọn lọc hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền nhân dân tự bài xích không sử dụng các văn hóa phẩm xấu và tố giác các hoạt động tàng trữ, nhân bản, lưu hành phổ biến các văn hóa phẩm xấu, độc hại, cho chính quyền địa phương sở tại.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Giám đốc Công an, Văn hóa thông tin, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã phải thi hành triệt để và đề nghị đồng bào thành phố thường xuyên phát hiện các nơi vi phạm, tố giác cho các cơ quan chức năng và chính quyền sở tại.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Sang

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 36/CT-UB-NCVX, CHI THI 36 1995, THANH PHO HO CHI MINH, VAN HOA - XA HOI