14/05/2013 | 7622 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị là một trong những lĩnh vực quan trọng của thành phố Hà Nội. Trong thời gian vừa qua tuy còn có những hạn chế nhưng công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị ở Thủ đô dần đi vào nề nếp và có hiệu quả tích cực.

Ngày 29/3/2013 Chính phủ ban hành Nghị định 26/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành xây dựng; Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/5/2013. Để đảm bảo duy trì công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các quận, huyện, thị xã khi chưa có thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 26/2013/NĐ-CP và trong thời gian Thành phố chuẩn bị, sắp xếp lại lực lượng quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; UBND Thành phố chỉ thị, yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã và các Sở, ngành chức năng thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã:

1.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý trật tự xây dựng, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng trên địa bàn thông qua hệ thống phát thanh của quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn.

1.2. Xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức lực lượng để tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời triệt để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (đặc biệt trong thời gian chuyển đổi mô hình hoạt động Thanh tra xây dựng hiện nay) không để tồn đọng kéo dài, phức tạp gây bức xúc trong nhân dân, đảm bảo kỷ cương luật pháp.

1.3. Có quyết định phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, công chức, lao động hợp đồng (nếu có) thuộc lực lượng thanh tra xây dựng hiện có trong khi chờ văn bản của cơ quan có thẩm quyền tổ chức và sắp xếp lại để thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng theo đúng quy định tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

1.4. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn và các ngành chức năng của quận, huyện, thị xã phối hợp với lực lượng được phân công làm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định tại Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

1.5. Phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường phổ biến, hướng dẫn lực lượng làm công tác quản lý trật tự xây dựng của quận, huyện, thị xã, về thực hiện trình tự, thủ tục xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo các quy định của pháp luật.

1.6. Tập trung chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tại địa phương tham gia công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, không để phát sinh vi phạm mới trong quá trình chuyển đổi mô hình Thanh tra xây dựng hiện nay.

2. Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục cấp kinh phí cho hoạt động của lực lượng cán bộ, công chức, lao động hợp đồng được phân công làm nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn cho đến khi Thành phố có quyết định mới về công tác quản lý trật tự xây dựng.

3. Giao Giám đốc Sở Xây dựng lập đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở xây dựng theo Điều 25 của Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ và xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội với UBND cấp huyện, cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở Xây dựng lập kế hoạch kiểm tra, đôn đốc hỗ trợ UBND quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng kịp thời, triệt để đúng quy định của pháp luật.

4. Cơ quan Công an, cơ quan cung cấp dịch vụ điện, nước và các cơ quan liên quan khác có trách nhiệm phối hợp với UBND các cấp trong việc thực hiện Điều 9 Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ.

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, UBND quận, huyện và các cơ quan có liên quan báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố đồng thời gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư TU;
- TT TU, TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, các PCVP, QHGTXD;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 11/CT-UBND, CHI THI 11, THANH PHO HA NOI, QUAN LY TRAT TU XAY DUNG, QUAN LY TRAT TU XAY DUNG HA NOI, CONG TAC QUAN LY TRAT TU XAY DUNG, BO MAY HANH CHINH, XAY DUNG - DO THI