28/10/2013 | 4487 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2013/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 10 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Trong những năm vừa qua, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và hộ kinh doanh đã có nhiều đóng góp cho sự tăng trưởng về kinh tế - xã hội của tỉnh, đóng góp đáng kể nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động, đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện, các Sở, ngành và địa phương trong tỉnh đã có sự phối hợp trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã được triển khai kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm v.v…

Tuy nhiên, công tác quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thời gian vừa qua vẫn còn một số bất cập, xuất phát từ vệc vẫn còn một số Sở, ngành, địa phương vẫn chưa ý thức được đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh, còn có nhận thức rằng công tác kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh là nhiệm vụ của cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, dẫn đến không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao trong công tác này, làm ảnh hưởng tới công tác chỉ đạo, điều hành chung về kinh tế - xã hội của tỉnh. Tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm quy định của pháp luật như :tiến hành hoạt động kinh doanh khi chưa thực hiện đủ các quy định về điều kiện kinh doanh, kinh doanh không đúng ngành, nghề đã đăng ký, sản xuất hàng hóa kém chất lượng; vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường. Cá biệt có trường hợp doanh nghiệp được thành lập để phục vụ mục đích trái pháp luật như: lừa đảo thu lợi bất chính; mua bán hóa đơn chứng từ v.v…Trong đó, nổi bật lên trong thời gian gần đây là hiện tượng một số cá nhân đã lợi dụng sự thông thoáng của Luật Doanh nghiệp để đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh cà phê, nông sản nhằm chiếm đoạt tiền thuế, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Để tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ động đề ra biện pháp phòng ngừa việc cá nhân, tổ chức lợi dụng sự thông thoáng của Luật Doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp nhằm mục đích lừa đảo, kinh doanh trái phép, thu lợi bất chính;

b) Tăng cường công tác hậu kiểm đối với các doanh nghiệp mới thành lập, kiểm tra kỹ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp thành lập doanh nghiệp có chứng minh nhân dân được cấp tại các địa phương khác.

c) Tổng hợp những vướng mắc, phát sinh trong quá trình theo dõi việc thực hiện công tác quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

2. Cục Thuế tỉnh:

a) Chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc địa bàn quản lý; kịp thời báo cáo Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tình hình đăng ký, kê khai, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn;

b) Chủ động rà soát và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, đề xuất biện pháp xử lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký thành lập nhưng không đăng ký thuế hoặc đã dừng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh mà chưa hoặc không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định.

c) Nghiêm túc thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của Tổng cục Thuế về phân cấp quản lý thuế đối với doanh nghiệp cho Chi cục Thuế, hàng năm phải rà soát lại toàn bộ doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh đang trực tiếp quản lý thuế để phân loại trên cơ sở về doanh thu, vốn, tài sản, phạm vi kinh doanh v.v…phù hợp với từng thời kỳ và đặc điểm kinh tế của từng địa phương trong tỉnh. Trên cơ sở đó xây dựng phương án phân cấp quản lý thuế cho Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố quản lý theo quy định; đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, phương án phân cấp quản lý thuế đối với doanh nghiệp cho các Chi cục Thuế trực thuộc để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thống nhất; chủ động rà soát, đánh giá đối với công tác tổ chức, bộ máy quản lý thuế tại các đơn vị chuyên môn và Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố, để từ đó có sự điều chỉnh cán bộ trong toàn ngành đảm bảo sự phù hợp với việc phân cấp quản lý nhiệm vụ thu của ngành thuế.

d) Chủ động phối hợp với cơ quan Công an trong phòng chống tội phạm trên lĩnh vực thuế; phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tổ chức hậu kiểm đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới thành lập nhằm phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng lợi dụng sự thông thoáng của Luật Doanh nghiệp để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm mục đích chiếm đoạt tiền thuế, gây thất thu cho ngân sách tỉnh, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.

3. Công an tỉnh:

a) Kiểm tra, quản lý việc chấp hành các quy định pháp luật quản lý hành chính về trật tự xã hội, về chấp hành luật lệ giao thông, đặc biệt là đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

b) Kịp thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành xác minh, điều tra và xử lý theo quy định khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tổ chức điều tra, xử lý kịp thời đối với các trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đặc biệt là các trường hợp do cơ quan thuế phát hiện, chuyển hồ sơ;

c) Chủ động theo dõi, phát hiện và kiến nghị xử lý đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định, đồng thời thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan có liên quan để xử lý theo thẩm quyền quy định.

4. Sở Tư pháp:

Xây dựng và triển khai kế hoạch, giải pháp tăng cường công tác phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu ban hành các quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và phạm vi, đối tượng hỗ trợ cụ thể để từng cơ quan, đơn vị có căn cứ triển khai thực hiện; Đề xuất ban hành các quy định về cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, để từ đó xác định rõ nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành trong tỉnh theo chức năng, quyền hạn được phân công, không phải là trách nhiệm của riêng một ngành, đơn vị nào.

5. Sở Nội vụ và các Sở, ngành có liên quan:

Đề xuất giải pháp về nâng cao trách nhiệm quản lý, năng lực, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, góp phần giúp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

6. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Nghiêm túc thực hiện hoạt động phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong công tác quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 7 Quy chế quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Quy chế quản lý doanh nghiệp);

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt nội dung quản lý chuyên ngành đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 12 Quy chế quản lý doanh nghiệp;

c) Nghiêm túc tuân thủ việc triển khai thực hiện công tác quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh quy định tại Điều 13 Quy chế quản lý doanh nghiệp;

d) Tiếp tục nâng cao nhận thức về trách nhiệm của đơn vị mình đối với công tác quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh, để từ đó thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao trong công tác quản lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn;

đ) Chủ động tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định của Quy chế quản lý doanh nghiệp cho cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình quản lý, để nâng cao ý thức của bản thân trong việc theo dõi, quản lý và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thời gian tới.

e) Thường xuyên kiểm tra, xem xét để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý đối với tổ chức, cá nhân trong đơn vị có hành vi quan liêu, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định tại Quy chế quản lý doanh nghiệp.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai và nghiêm túc thực hiện; Thường xuyên báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để kịp thời xem xét, giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu thực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh:
- CT, các PCT, UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, GTVT, GDĐT, NN&PTNN, CT, TT&TT, XD, Y tế, KH&CN, VHTT&DL. LĐTB&XH, TN&MT, Tư pháp;
- Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các KCN;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (T-100b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 07/2013/CT-UBND, CHI THI 07 2013, TINH DAK LAK, DOANH NGHIEP, BO MAY HANH CHINH