09/01/2014 | 4315 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2014/CT-UBND

Tuy Hòa, ngày 09 tháng 01 năm 2014

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp cùng với Mặt trận và các đoàn thể thực hiện thường xuyên. Qua đó, đã không ngừng nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh. Kết quả của công tác PBGDPL đã góp phần đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PBGDPL vẫn còn có những hạn chế nhất định: hiệu quả của công tác PBGDPL chưa cao; sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, công chức và nhân dân còn thấp nên tình hình vi phạm pháp luật còn nhiều như vi phạm về trật tự an toàn giao thông; số vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng có chiều hướng tăng cả về số vụ và tính chất nguy hiểm, có vụ đối tượng sử dụng hung khí giết người dã man hoặc giết người thân trong gia đình, nhiều đối tượng thể hiện sự thách thức và coi thường pháp luật, làm xói mòn các giá trị đạo đức xã hội tốt đẹp; độ tuổi vi phạm pháp pháp luật có dấu hiệu ngày càng trẻ hóa…

Để nâng cao kỷ cương và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL, Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW và các văn bản liên quan; UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tiếp tục quán triệt, triển khai thống nhất, đồng bộ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác PBGDPL; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL, xác định công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ không thể tách rời với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Thực hiện nghiêm túc việc PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là ở những địa bàn có nhiều đối tượng vi phạm pháp luật. Triển khai tốt mô hình sinh hoạt “Ngày pháp luật”; hàng tháng, các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí ít nhất một buổi để sinh hoạt, phổ biến các văn bản của Đảng, pháp luật mới ban hành và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, qua đó nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở. Quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị nhận thức việc tìm hiểu, học tập và nghiên cứu pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên của mình.

c) Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ làm công tác PBGDPL, công chức pháp chế để kịp thời củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

d) Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng và tạo điều kiện để đội ngũ làm công tác PBGDPL hoạt động hiệu quả; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đội ngũ này theo quy định. Bảo đảm các điều kiện cần thiết về tổ chức, cán bộ, cơ sở vật chất và phương tiện cho việc tổ chức PBGDPL; tăng cường ứng dụng kỹ thuật, phương tiện hiện đại để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ cho hoạt động PBGDPL.

e) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương; kiểm tra, rà soát, loại bỏ những đầu sách pháp luật hết hiệu lực, kịp thời bổ sung các đầu sách pháp luật mới cho các tủ sách pháp luật; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng tủ sách pháp luật. Thực hiện tốt các chương trình, đề án, kế hoạch về PBGDPL đã được UBND tỉnh ban hành.

2. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Hội đồng phối hợp PBGDPL) các cấp:

a) Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm cơ quan thường trực và các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL theo từng lĩnh vực đã được phân công.

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL về các lĩnh vực có liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân và các địa bàn có nhiều tranh chấp, khiếu kiện, phức tạp về an ninh trật tự; chú trọng PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định pháp luật.

c) Đẩy mạnh công tác PBGDPL thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, các loại hình tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác PBGDPL.

3. Sở Tư pháp làm tốt hơn nữa vai trò cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, có trách nhiệm:

a) Tham mưu, hướng dẫn các hoạt động về PBGDPL; quản lý, theo dõi triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về PBGDPL đã được UBND tỉnh ban hành.

b) Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, khai thác các loại hình tủ sách pháp luật; có kế hoạch bổ sung các đầu sách pháp luật cho tủ sách tại các xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

c) Theo dõi, quản lý việc triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định.

d) Tiếp tục đẩy mạnh công tác PBGDPL thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh; tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn; trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường; trong đó, tập trung thực hiện tốt các hoạt động: tổ chức dạy và học kiến thức pháp luật phù hợp ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ làm công tác PBGDPL; đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức PBGDPL ngoại khóa.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục về pháp luật; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; có kế hoạch phát triển và nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên về pháp luật, bảo đảm hoạt động đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

6. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện công tác PBGDPL từ nguồn ngân sách hàng năm theo phân cấp và từ các nguồn huy động hợp pháp khác; quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân các cấp thông qua công tác xét xử, lựa chọn những vụ án điển hình, có tính răn đe, giáo dục cao để tổ chức xét xử lưu động nhằm ngăn ngừa tội phạm và PBGDPL cho nhân dân.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường PBGDPL cho nhân dân, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia và hỗ trợ hoạt động PBGDPL; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về PBGDPL.

9. Các tổ chức hành nghề về luật sư, công chứng, tổ chức xã hội - nghề nghiệp về pháp luật có trách nhiệm tham gia PBGDPL cho nhân dân; tổ chức PBGDPL thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; kết hợp PBGDPL thông qua hoạt động chuyên môn; tạo điều kiện cho thành viên của tổ chức tham gia hoạt động tình nguyện PBGDPL.

10. Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông qua việc xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức đối thoại với người dân để kết hợp PBGDPL; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật nhằm giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân.

11. Giao Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, hàng năm có báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Quang Nhất

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 02/2014/CT-UBND, CHI THI 02, TINH PHU YEN, PHO BIEN GIAO DUC PHAP LUAT, GIAO DUC