25/05/2009 | 2917 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2009/CT-UBND

Thái Bình, ngày 25 tháng 5 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

Thi hành Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được các cấp, các ngành phối hợp thực hiện đạt được những kết quả nhất định, các công trình lưới điện cao áp đã được bảo vệ, vận hành an toàn. Tuy vậy trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn xảy ra xẩy ra tình trạng lấy cắp vật tư­, thiết bị và vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, trong đó có một số điểm vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự xã hội và làm ảnh hưởng đến sự an toàn của hệ thống lưới điện cao áp.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn công trình lưới điện cao áp nhằm đảm bảo hệ thống công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh vận hành an toàn, ổn định, hạn chế sự cố lưới điện và những tai nạn đáng tiếc xảy ra, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh chỉ thị:

1. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố các đơn vị quản lý lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền phổ biến những quy định của Nhà nước về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; giáo dục ý thức cho các tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng của việc bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, cũng như sự nguy hiểm, thiệt hại về tính mạng và tài sản do sự vi phạm hành lang lưới điện cao áp có thể gây ra; để các cơ quan, đơn vị, nhân dân biết và thực hiện.

2. UBND các huyện, thành phố:

a. Chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với:

- Các đơn vị quản lý lưới điện cao áp kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời không để phát sinh các điểm vi phạm mới.

- Cơ quan công an, các đơn vị quản lý lưới điện cao áp trong việc đảm bảo an ninh, an toàn lưới điện cao áp; điều tra, phát hiện và xử lý các vụ trộm cắp vật tư­, thiết bị của hệ thống l­ưới điện.

b. Đối với các điểm vi phạm còn tồn tại những năm trước đây, tổ chức kiểm tra, đôn đốc yêu cầu các tổ chức, cá nhân vi phạm tự xử lý, giải toả các điểm vi phạm theo phương án xử lý đã được các đơn vị quản lý lưới điện lập.

3. Các các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện thẩm định các Dự án đầu t­ư xây dựng, cấp đất và cấp phép xây dựng cho các công trình có đường dây điện cao áp đi qua hoặc liên quan đến hành lang bảo vệ công trình lưới điện cao áp phải phối hợp chặt chẽ với ngành điện, chủ đầu tư các công trình thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về an toàn lưới điện cao áp.

Trường hợp đặc biệt nếu phải bố trí địa điểm công trình trong hành lang lưới điện cao áp phải có văn bản đồng ý của của đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp sau khi đã thống nhất với cơ quan quản lý chuyên ngành về điện và có phương án xử lý để đảm bảo an toàn lưới điện.

4. Các đơn vị quản lý lưới điện cao áp:

a. Phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, lập hồ sơ chi tiết những trường hợp vi phạm; lập phương án và có kế hoạch xử lý để giải quyết dứt điểm các điểm vi phạm.

b. Hư­ớng dẫn các đơn vị, tổ chức, các địa phương thực hiện dịch chuyển đ­ường dây cao thế sang vị trí mới trư­ớc khi cấp đất, xây dựng công trình ở những nơi có đường dây cao thế đi qua; có kế hoạch cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện cao áp ở những tuyến đường dây có nhiều điểm vi phạm.

c. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn lưới điện cao áp với Công an tỉnh Thái Bình;

5. Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình thông báo nội dung Chỉ thị này, tuyên truyền các quy định của Nhà nước về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, để các đơn vị, nhân dân biết và thực hiện.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức quán triệt và phối hợp thực hiện. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh/.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, TP;
- Các đơn vị quản lý lưới điện cao áp;
- Lưu: VT, CN, TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Ca

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 01/2009/CT-UBND, CHI THI 01, TINH THAI BINH, BAO VE AN TOAN LUOI DIEN CAO AP, CONG TRINH LUOI DIEN CAO AP, LUOI DIEN CAO AP THAI BINH, LUOI DIEN CAO AP, AN TOAN LUOI DIEN CAO AP, AN TOAN DIEN, DIEN CAO AP