14/09/2012 | 5184 Lượt xem |

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/BC-UBDT

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

 

BÁO CÁO

VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2012

Thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ vviệc phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết s57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện ci cách thủ tục hành chính trong một slĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010; Công văn số 5156/VPCP-KSTT ngày 28 tháng 7 năm 2011 vmẫu báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Quyết định s 945/QĐ-TTg của Thtướng Chính phủ; Công văn số 3973/VPCP-KSTT ngày 04 tháng 6 năm 2012 v mu báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC và hướng dẫn niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị, Ủy ban Dân tộc báo cáo vtình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính Quý III năm 2012 như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 945/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Đánh giá tác động quy định về thủ tục hành chính và ban hành, công b và cập nhật sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Căn cvào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012, trong Quý III năm 2012 y ban Dân tộc không xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào có quy định thủ tục hành chính, vậy không có cơ sở để đánh giá tác động và công bố cập nhật cơ sở dliệu quốc gia về TTHC.

(quy định chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Báo cáo này)

2. Tình hình triển khai việc rà soát quy định, thủ tục hành chính

a) Rà soát quy định, thủ tục hành chính trong kỳ báo cáo (sau đây gọi chung là quy định hành chính) và thực thi phương án đề xuất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-UBDT ngày 08/3/2012 của Bộ trưng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012, Ủy ban Dân tộc đang thực hiện rà soát văn bản dưới đây:

STT

Số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, tên loại và trích yếu VBQPPL ban hành quy định hành chính đưc rà soát

Tên quy định hành chính được rà soát

Phương án đề xuất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ s rà soát

1

Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT  UBDT-BTC hướng dẫn thực hin Quyết định s102/2009/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn

Htrợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn

TTHC đang được rà soát, chưa có phương án đề xuất

b) Tình hình thực thi phương án đề xuất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở kết quả rà soát của bộ, ngành, địa phương tích lũy kể từ đầu năm đến kỳ báo cáo: Hiện các Vụ, đơn vị chức năng đang tiến hành rà soát quy định TTHC theo kế hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, t chức về quy định hành chính

Trong quý III năm 2012, Ủy ban Dân tộc chưa nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tchức vquy định hành chính vì vậy chưa có cơ sở đánh giá.

4. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC theo hưng dẫn tại Công văn 3973/VPCP-KSTT

(quy định chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo Báo cáo này)

5. Nội dung khác

a) Tổ chức Phòng Kiểm soát TTHC và hệ thống cán bộ đầu mối tại Vụ, đơn vị:

Nhân sự phòng Kiểm soát TTHC hiện đã ổn định với 03 cán bộ trong đó 01 trưởng phòng và 02 chuyên viên; hệ thng cán bộ đầu mối tại các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc đã được thành lập từ năm 2011 gồm 18 người.

b) Về công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản triển khai nhiệm vụ trong nội bộ của Ủy ban Dân tộc trong quý III/2012

Ban hành Công văn số 654/UBDT-VP ngày 03/8/2012 Ủy ban Dân tộc về việc trin khai thực hiện mẫu Báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết TTHC và hướng dn niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị;

c) Hoạt động đôn đốc, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Văn phòng Ủy ban đã thường xuyên đôn đốc các Vụ, đơn vị trong quá trình rà soát quy định, thủ tục hành chính thông qua hệ thống cán bộ đầu mối trong công tác thực hiện kế hoạch; tham mưu xây dựng văn bản QPPL có chứa đựng quy định, thủ tục hành chính. Phối hợp xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

d) Công tác thông tin, truyền thông của Ủy ban Dân tộc.

Ủy ban Dân tộc đã xây dựng trang tin thành phần trên Trang tin điện tử của Ủy ban Dân tộc (website: http://tthc.ubdt.gov.vn), tuyên truyền về công tác kim soát TTHC, thành lập hộp thư, địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận xử lý, phn ánh kiến nghị về TTHC, và cập nht các thông tin về công tác kim soát TTHC của Ủy ban Dân tộc.

đ) Xây dựng kinh phí phục vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Năm 2012, y ban Dân tộc đã b trí kinh phí cho hoạt động kiểm soát TTHC trên cơ sở dự toán của Văn phòng y ban lập theo Thông tư số 224/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt đng kim soát TTHC.

e) Việc lấy ý kiến Phòng Kiểm soát TTHC đối vi dự thảo văn bn quy phạm pháp luật có quy định TTHC.

y ban Dân tộc đã chỉ đạo Vụ Pháp chế và các Vụ, đơn vị thực hiện đúng quy định v ly ý kiến của phòng KSTTHC đối với các văn bản của Ủy ban ban hành có quy định thủ tục hành chính. Quá trình dự thảo các Thông tư (đã và sắp ban hành) đã tuân thủ đúng quy định về trình tự, thủ tục soạn tho, thm định, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc và thực hiện đúng quy định ly ý kiến vthủ tục hành chính đi với các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.

g) Tình hình triển khai việc niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận PAKN.

Các Vụ, đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC của Ủy ban Dân tộc đã nghiêm túc trin khai việc niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận PAKN theo đúng hướng dẫn và biểu mẫu quy định tại Công văn 3973/VPCP-KSTT ngày 04/6/2012 của Văn phòng Chính phủ.

II. Tình hình, kết quả thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được cấp có thm quyền phê duyệt trên cơ sở kết quả rà soát ca Đ án Đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Thực hiện Nghị quyết 53/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc, trong năm 2011 Ủy ban Dân tộc đã trin khai thực hiện hoàn thành theo kế hoạch việc đơn gin hóa các thủ tục hành chính theo phương án đơn giản hóa ban hành kèm theo Nghị quyết này và đã tng hp, gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

III. Đánh giá chung v tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Nghị định s63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, trong năm 2011, Ủy ban Dân tộc đã kiện toàn tchức và nhân sự thực hiện nhiệm vụ kim soát TTHC và hoàn thành việc thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC đã được cấp có thm quyền phê duyệt.

Trong 3 quý đầu năm 2012, Ủy ban Dân tộc đã xây dựng và ban hành các văn bản đ trin khai nhiệm vụ kim soát thủ tục hành chính tại Ủy ban năm 2012, theo đó tập trung vào công tác rà soát quy định, thủ tục hành chính; kế hoạch hoạt động công tác kiểm soát TTHC; đẩy mạnh công tác truyền thông, tham gia tích cực cuộc thi “Chung tay cải cách thtục hành chính”; niêm yết công khai TTHC và triển khai thực hiện báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC theo hướng dẫn tại Công văn 3973/VPCP-KSTT ngày 04/6/2012 của Văn phòng Chính phủ.

Trên đây là Báo cáo Quý III năm 2012 về kết quả thực hiện nhiệm vụ kim soát thủ tục hành chính của y ban Dân tộc theo Quyết định số 945/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Bộ trưng, Chủ nhiệm UBDT (để báo cáo);
- Phó Ch nhiệm Hà Hùng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KSTTHC

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNG
Triệu Hồng Sơn

 

PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH BAN HÀNH, CÔNG BỐ VÀ CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TTHC
(Kèm theo Báo cáo số 77/BC-UBDT ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban Dân tộc)

1. Tình hình ban hành và công bố công khai các quy định về TTHC

STT

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và tên loại, trích yếu của VBQPPL có quy định về TTHC được ban hành trong kỳ báo cáo

Tên TTHC được ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ trong văn bản nêu tại cột (1)

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành Quyết định công bố TTHC

Số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản đề nghị VPCP công khai (hoặc không công khai) TTHC vào CSDL QG về TTHC

Trong đó, số TTHC đề nghị

Công khai

Không công khai

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tng s

0

0

0

0

0

Lũy kế từ đầu năm

01

01

01

01

0

 

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Báo cáo số 77/BC-UBDT ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban Dân tộc)

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ III NĂM 2012

1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8

7

8

9=10+11

10

11

12

I

Lĩnh vực công tác dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vụ/đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thanh tra

12

0

12

11

11

0

01

01

0

 

 

- Văn phòng

03

0

03

03

03

0

0

0

0

 

 

- Vụ Địa phương 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

- Vụ Địa phương 3

17

13

04

17

17

0

0

0

0

 

2

Cơ quan/tổ chức được Cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền ủy quyền thực hiện dịch vụ công (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Lĩnh vực B (các đơn vị ngành dọc thực hiện)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cơ quan ngành dọc cấp trung ương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cơ quan ngành dọc cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cơ quan ngành dọc cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Cơ quan/tổ chức được cơ quan hành chính Nhà nước hoặc người có thẩm quyền ủy quyền thực hiện dịch vụ công (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

32

13

19

31

31

0

01

01

0

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 77/BC-UBDT, UY BAN DAN TOC, CONG TAC CAI CACH THU TUC HANH CHINH, BO MAY HANH CHINH