29/12/2003 | 3228 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN NGÀNH

HẠT GIỐNG ĐẬU TƯƠNG

YÊU CẦU KỸ THUẬT

Seed Standard of Soybean

Technical requirements

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5799 QĐ/BNN-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2003)

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định những điều kiện cơ bản để cấp chứng chỉ chất lượng các lô hạt giống đậu tương, thuộc loài Glycine max Merr., được sản xuất và kinh doanh trên cả nước.

2. Yêu cầu kỹ thuật

2.1- Yêu cầu ruộng giống
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 10TCN314:2003, TIEU CHUAN NGANH 10TCN314:2003, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON, YEU CAU KY THUAT, HAT GIONG DAU TUONG, 10 TCN 314:2003, NONG NGHIEP