Một số điểm cần lưu ý về hóa đơn theo Thông tư 64

(TVPL) - Thông tư 64/2013/TT-BTC đã có hiệu lực từ ngày 01/7, tức gần 2 tháng, nhưng nhiều tổ chức cá nhân vẫn chưa nắm được những quy định mới của Thông tư này so với quy định cũ tại Thông tư 153/2010/TT-BTC

Vì vậy THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp lại một số quy định mới của Thông tư 64 này dựa trên hướng dẫn từ các cục Thuế để bạn đọc tiện theo dõi và áp dụng các quy định về hóa đơn hàng hóa, dịch vụ như sau:

1. Về hóa đơn tự in

Đơn vị sự nghiệp công lập có thể tự in hóa đơn hoặc mua của cơ quan thuế.

Ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hóa đơn dịch vụ thu phí tự in phải gửi thông báo phát hành kèm hóa đơn mẫu tới cơ quan thuế, không phải đăng ký trước số lượng phát hành.

2. Hóa đơn đối với với các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu

Điểm mới quy định tại tiết c khoản 1 Điều 4 Thông tư 64 (mà Thông tư số 153/2010/TT-BTC trước đây không nêu) quy định về nội dung trên hoá đơn đã lập đối với các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền thì tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền tạo, phát hành hoá đơn có từ 3 liên trở lên, trong đó giao cho người mua 2 liên: liên 2 “giao cho người mua” và một liên dùng để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

Các loại hàng hoá cần phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên hoá đơn các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hoá mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu. Ví dụ: số khung, số máy của ô tô, mô tô; địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của ngôi nhà hoặc căn hộ…

Phải giao cho người mua 2 liên hóa đơn: 1 liên dùng để đăng ký quyền sở hữu, 1 liên dùng để hạch toán kế toán.

3. Quy định về đối tượng được tạo hoá đơn:

Theo quy định mới tại tiết a khoản 1 Điều 6 Thông tư 64 quy định:

Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ một (01) tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn. (Quy định cũ tại Thông tư 153 thì Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ năm (05) tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn).

Tại tiết b khoản 1 Điều 6 Thông tư 64 quy định mới nâng mức không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền vi phạm pháp luật về thuế dưới 50 triệu đồng (Thông tư 153 quy định là dưới 20 triệu đồng)

4. Quy định về phát hành hoá đơn.

Tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 64 bổ sung quy định về nội dung thông báo phát hành hoá đơn (Thông tư 153 chỉ quy định đối với trường hợp khi có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh) như sau:

Bổ sung nội dung: tên và mã số thuế của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn (đối với hoá đơn tự in), tên và mã số thuế của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử (đối với hoá đơn điện tử).

...

Đối với các số hoá đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

5. Quy định về lập hoá đơn đối với các siêu thị, trung tâm thương mại.

Điểm mới tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 64 (Thông tư số 153 chưa quy định) có nêu:

Các siêu thị, trung tâm thương mại thành lập theo quy định của pháp luật được lập chung một (01) hóa đơn GTGT cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng). Chỉ tiêu người mua trên hoá đơn ghi rõ là khách hàng mua lẻ không lấy hoá đơn.

Trường hợp khách hàng mua hàng tại các siêu thị, trung tâm thương mại (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng) có yêu cầu xuất hóa đơn, các siêu thị, trung tâm thương mại phải lập hóa đơn GTGT cho từng khách hàng theo quy định.

Các siêu thị, trung tâm thương mại phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu về hàng bán ra với doanh số lập hoá đơn và hàng tồn kho. Dữ liệu bán hàng phải đảm bảo lưu trữ để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

6. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn:

Theo quy định tại tiết c khoản 2 Điều 14 Thông tư 64 hướng dẫn chi tiết cách lập một số tiêu thức rõ hơn Thông tư 153 như Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”: ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; gạch chéo phần bỏ trống (nếu có). 

Quy định về gạch chéo hóa đơn

Tại tiết b khoản 1 Điều 14 Thông tư 64 quy định rõ hơn đối với trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì phải gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không được sử dụng mực đỏ để gạch.

Năm in hóa đơn:

Đối với hóa đơn đặt in, 2 chữ số cuối của năm là năm in hóa đơn đặt in. Ví dụ: đặt in hóa đơn vào năm 2013 thì ký hiệu là AA/13P.

Mã hàng hóa và tên hàng hóa

Trường hợp người bán quy định mã hàng hoá, cung ứng dịch vụ để phục vụ cho công việc quản lý thì khi lập hoá đơn phải ghi cả mã hàng hoá và tên của hàng hoá. Các loại hàng hoá cần phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên hoá đơn các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của loại hàng hoá mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu.

7. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Nếu Thông tư số 153 không quy định thời gian cụ thể ngày nộp chậm nhất, thì theo quy định tại Điều 25 của Thông tư 64 đã quy định: hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp thời gian quy định như sau:

- Quý I thời gian nộp chậm nhất ngày 30/4;

- Quý II thời gian nộp chậm nhất ngày 30/7;

- Quý III thời gian nộp chậm nhất ngày 30/10;

- Quý IV thời gian nộp chậm nhất ngày 30/01 của năm sau.

8. Sử dụng loại hóa đơn:

Thông tư quy định rõ hoạt động vận tải quốc tế và xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp coi như xuất khẩu sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng.

Hóa đơn xuất khẩu chỉ dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài và có thể sử dụng một ngôn ngữ là tiếng Anh.

Tiếp tục sử dụng hóa đơn khi có thay đổi tên, địa chỉ:

+ Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì thực hiện đóng dấu tên,địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên và địa chỉ in sẵn và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành đến cơ quan thuế (theo mẫu 3.13).

+ Trường hợp thay đổi địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế thì đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẩu 3.10) và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành đến cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Hóa đơn mẫu sử dụng trong trường hợp này là số hóa đơn đầu tiên sử dụng theo tên và địa chỉ mới, gạch bỏ số thứ tự đã in sẵn vàđóng chữ “Mẫu” .

Các hóa đơn mẫu này không kê khai vào số lượng phát hành tại thông báo phát hành hóa đơn.

Thông báo phát hành hóa đơn

Kể từ ngày 1/7/2013, sau khi thông báo phát hành 5 ngày mới được sử dụng hóa đơn (Bỏ hiệu lực của công văn số 4271/BTC-TCT).

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo phát hành, nếu phát hiện sai, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức, hộ cá nhân biết.

Khi cơ quan thuế và cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu xác nhận hóa đơn đã phát hành, tổ chức, hộ cá nhân in, phát hành hóa đơn phải có nghĩa vụ trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu.

9. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Được nộp theo hồ sơ khai thuế hàng quý theo mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư .

Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hoá đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hoá đơn.

Các loại hàng hoá, dịch vụ đặc thù như điện, nước,điện thoại, xăng dầu, bảo hiểm…được bán theo kỳ nhất định thì trên hoá đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hoá, dịch vụ.

Cơ sở kinh doanh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số lượng hoá đơn còn tồn đầu kỳ, tổng số đã sử dụng, tổng số xoá bỏ, mất, huỷ và phải đảm bảo cung cấp được số liệu hoá đơn chi tiết (từ số…đến số) khi cơ quan thuế yêu cầu.

Đình Phước

Tổng hợp 

169,130

Bình luận
32 lời bình
 • in hoa don

  cho minh hoi cai nay: hóa đơn gtgt minh in đợt trước là 10 cuốn, su dụng hết 9 cuốn,còn 1 cuốn nhưng liên 2 của hóa don bị lệch hàng so với liên 1 và liên 3, minh đã cho sửa lai hóa đơn( chỉ in lại liên 2, nhưng cái khác vẫn giữ nguyên kkho6ng thay đổi). nhưng màu của liên 2 nhạt hơn so với liên 2 cũ mặc dù cùng màu hồng nhưng nhìn vẫn thấy khác khác, vậy mình có được sử dụng cuốn đã sửa này không?

  (alian)

 • hóa đơn đặt in bị lệch

  Không nên in lại liên 2 như vậy. Tốt nhất giải pháp 1: báo cáo hủy; Giải pháp 2 : tháo cuốn hóa đơn và đóng lại cho chính xác để viết tay, hoặc in rời nội dung hóa đơn bằng máy in kim cho từng liên.

  (Quyền)

 • đơn vị bán xăng dầu có được kê khai tổng số trên báo cáo sử sung hóa đơn

  cho mình hỏi trong đoạn này "Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hoá đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hoá đơn. " có câu " và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính " được qquy định ở đâu vậy? Mình là đơn vị bán xăng dầu khoongbieest có được không?

  (Phạm Thị Thu Hằng)

 • Nộp chậm Báo Cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý II / 2013

  Cho mình hỏi mình nộp chậm  báo tình hình sử dụng hóa đơn quý II /2013 ( ngày nộp 1/8/2013 nộp qua mạng) vậy thì có bị phạt không?

  Theo thông tư 64/2013/TT/BTC thì hạn nộp chậm nhất của quý 2 là ngày 30 /7 nhưng thông tư không nói là nộp chậm từ bao nhiêu ngày  trở đi mới bị phạt

  (Lê thị mai Ngọc)

 • Về việc điều chỉnh hóa đơn

  Cho mình hỏi trong trường hợp hóa đơn bán hàng đã giao cho người mua và 2 bên đã khai báo thuế mới phát hiện sai sót. Vậy khi đó lập biên bản thu hồi và xuất lại hóa đơn mới cho người bán thì bên phần nhập xuất hàng hóa của bên mua sẽ xử lý như thế nào để tránh âm kho

  (Trần Thị Mai)

 • hóa đơn đỏ

  cho mình hỏi : Công ty của mình thành lập 8/5/2013, nhưng lại mua hàng suất tên công ty vào ngày 4/5/2013, liệu có dc không mọi người ? và nên giải quyết nhue thế nào đây mọi người ?   ( mình nghe 1 người nói' "" chỉ cần ngày điều lệ của công ty trước ngày 4/5/2013 là dc """ k bít có đúng k ?)

  (thành)

 • Đường Gạch Chéo Trên Hóa Đơn

  Hỏi: " Đường gạch chéo phần còn trống trên Hóa Đơn "

  Cty mình sử dụng Hóa Đơn Đặt In, Mẫu in hóa đơn được lập trên máy tính, khi lập Hóa Đơn thì tiến hành nhập thông tin ( số Thứ Tự, Tên Hàng Hóa, Số Lượng, Đơn Giá, Thành Tiền ...trên form đó), (form được tạo trên excel, không phải phần mềm) và tạo được đường gạch chéo trên form. Cho mình hỏi như vậy có đúng với Thông Tư không? Làm như thế mình không cần phải gạch bằng tay nữa. Xin cho mình ý kiến!

                                                                  Cảm Ơn!

  (Nguyễn Ngọc Huyền)

 • sử dụng sai số hóa đơn

  ở siêu thị em sử dụng hóa đơn theo mẫu số 1, và đc dùng từng thùng 1 từ nhỏ đến lớn nhưng tháng này chúng em dùng bị sai số thùng trong 1 thùng gồm 2000 số hóa đơn. đúng tháng thì bên em phải dùng số 7 nhưng khi lấy hóa đơn e k thấy thùng số 7 mà lại sử dụng thùng số 9 ( thùng số 8 kế toán gửi cho siêu thị khác ). Cho em hỏi về quy định sử dụng sai số hóa đơn như thế nào ?

  (Hương Hoa)

 • hóa đơn

  Thưa luật sư cho em hỏi. Nếu văn phòng em có 1 công ty trong cùng 1 ngày đến công chứng nhiều hợp đồng mà tồng giá trị hợp đồng

  khi thanh toán có tổng số tiền trên 40 triệu đồng vậy em phải xuất hóa đơn như thế nào cho hợp lý

  (Nguyễn thị ngọc liên)

 • Chưa xuất HĐ có cần làm Thông báo phát hành k ?

  Mình in 5 cuốn hóa đơn cách đây 6 tháng nhưng đến nay cty vẫn chưa có doanh số, chưa xuất tờ hóa đơn nào. Vậy có cần làm thông báo phát hành HĐ k hay đến khi nào gần xuất thì làm TB (sau khi thông báo phát hành 5 ngày mới được sử dụng hóa đơn).

  (AiNhi)

 • Xóa bỏ, hủy hóa đơn

  Hóa đơn xuất gửi cho khách hàng rồi mới phát hiện sai, thì hóa đơn đó là hủy hay xóa bỏ? Thông tư 64/2013 thì thế nào là xóa bỏ, thế nào là hủy?

  (Nguyễn Hoài Bích Thảo)

 • Tình hình sử dụng hóa đơn

  Cho mình hỏi, mình đang làm thông báo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3/2013 mà k biết như thế nào?

  Vì trong tháng 7 công ty mình chuyển địa chỉ và làm hủy hóa đơn cũ, in và phát hành hóa đơn mới, Vậy giờ mình thông báo tình hình sử dụng hóa đơn điền cả hai  hóa đơn cũ và hóa đơn mới luôn ah, chung mẫu BC26/AC phải k? hay là mình báo cáo riêng?

  (Lê Thị Tố Oanh)

 • Điạ chỉ trên hoá đơn có bắt buộc ghi Việt Nam không? và thông tư nào quy định việc này

  Mình có xuất hoá đơn cho khách hàng . Điạ chỉ trên hoá đơn Ghi đến đầy đủ đến tỉnh Tp Hồ Chí Minh. Nhưng khách hàng yêu cầu ghi thêm Việt Nam và đòi huỷ. Có thông tư nào ghi rõ việc phải ghi cả tên nước trên hoá đơn ko?

  (Kieunguyen)

 • Hoá đơn đã đóng dấu treo nhưng có thay đổi dấu

  Công ty của tôi đã đóng dấu treo lên 1 quyển hoá đơn, nhưng do chưa sử dụng hết mà công ty của tôi có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nên phải thay đổi con dấu. Vậy công ty của tôi có phải huỷ các hoá đơn đã đóng dấu cũ hay không?

  (Hứa Ngọc Diệp)

 • V/v Gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn

  Cho tôi hỏi:

  Phần còn trống trên hóa đơn phải gạch như thế nào là đúng!

  (Thân Thị Thu)

 • Kho khan cho nguoi su dung hoa don,

  thong tư có hiệu lực từ đàu tháng 7, nhưng giờ đã là tháng 1o rồi, nhìu quá đơn không được ghạch chéo ngư thông tư 64, vậy phải làm sao? và hóa đơn đó có được hoàn thuế không?

  (Huynh thanh toan)

 • Địa chỉ trên hóa đơn

  Cho mình hỏi: Khi lấy hóa đơn đỏ có cần yêu cầu ghi rõ địa chỉ theo giấy phép kinh doanh không? (Ghi rõ thị trấn, huyện, tỉnh hay thành phố đằng trước không?)

  (NGuyễn Thu Huyền)

 • xe ô tô

  Các bạn cho mình hỏi về tài sản một chút: Bên cty có mua 1 xe ô tô đã qua sử dụng của đơn vị khác, bên họ đã xuất hóa đơn cho bên mình nhưng bên mình chưa làm thủ tục sang tên xe cho công ty. Vậy cho mình hỏi cái hóa đơn bên họ đã xuất cho bên m có được khấu trừ thuế hay k và bên mình có được nhập tài sản trên sổ sách k? mình cám ơn !

  (hangpham)

 • thong bao phat hanh hoa don moi

  Cho mình hỏi vấn đề này :  Năm 2011 DN mình có đặt in 20 quyển HĐ GTGT và đã sử dụng bắt đầu từ 01/01/2011 cho đến nay đã sử dụng được 12 quyển.  Vậy cho hỏi DN mình nên dùng đến quyển thứ mấy thì phải đi đặt in HĐ GTGT mới, và thời gian thông báo đến Cơ quan thuế biết khi nào là đúng ?

  Cám ơn !

  (Phan Thi Kin Hong)

 • hoi ve hoa don VAT

  công ty  mình đang sử dụng hóa đơn VAT tự in cùng một màu bằng mực đỏ cho lên 2 cùng màu mực tím cho liên 1 mực xanh lá cho liên 3 từ năm 2010 tới nay trước khi sử dụng loại hóa đơn này công ty mình đã gửi mẫu cho chi cục thuế nhưng không có ý kiến gì từ chi cục thuế . nay có ý kiến của khách hàng về hóa đơn in mực đỏ và cùng màu , vẫy liễu ý kiến của khách hàng thi công ty mình đang thực hiện đúng hay sai theo thông tư 64 . mà chi cục thuế không có ý kiến gi với công ty của mình . xin hay cho mình 1 lời khuyên

  (hoàng văn thanh)

 • Cung cấp 2 liên hóa đơn đối với tài sản phải đăng ký quyền sử dụng

  Theo điểm c, khoản 1, điều 4: "Đối với các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền thì tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền tạo, phát hành hoá đơn có từ 3 liên trở lên, trong đó, giao cho người mua 2 liên: liên 2 “giao cho người mua” và một liên dùng để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật."

  Bình thường hóa đơn có 3 liêm: Liên 1 để lưu, liên 2 giao người mua, liên 3 dùng lưu nội bộ. Vậy theo thông tư này người bán phải giao cho người mua cả liên 2 và liên 3 ạ?

  (Phan Thị Tuyết Anh)

 • Có bắt buộc in lại hóa đơn khi thay đổi thông tin về tài khoản công ty không?

  Hóa đơn

  cho em hòi công ty em năm 2013 in 10 cuốn hóa đơn thông tn trên tài khoản ngân hàng là của cá nhân người đại diện, năm 2014 bên em mới mở tài khoản của công ty. mới sữ dụng 3 cuốn theo luật thì công ty bên em sẽ làm mẩu 08 gừi cho cục thuế.

  Có bắt buộc in lại hóa đơn khi thay đổi thông tin về tài khoản công ty không?

  (Đoàn Thị Xuyến)

 • Hoá đơn phát hiện sai sau khi làm BCTC năm

  Cho e hỏi cty e sau khi kiểm tra lại hoá đơn đầu vào thì phát hiện thấy HĐ đó viết sai địa chỉ công ty. Xong hoá đơn từ tháng 4/2013 nay mới phát hiện. Vậy thông tư 64 có hiệu lực bắt đầu từ 1/7/2013 hay nó được áp dụng cho cả năm 2013

  (lê thị lan anh)

 • Thay đối logo trên hóa đơn

  Chào cả nhà

  Em có vấn đề thắc mắc mong cả nhà chỉ giúp em

  Công ty em đặt in hóa đơn trên phần mềm CA2 lúc đặt đã có kèm theo cả logo bây giờ giám đốc bên em muốn thay đổi logo trên hóa đơn đặt in ấy vậy có đc không ạ?

  (Đoàn Thị Thúy Quỳnh)

 • Sai ngày trên HĐ

  Chào cả nhà .

  Cho em hỏi 1 vấn đề được không ạ. Mong cả nhà giúp em. Trong khi em xuất hóa đơn trước đó em xuất ngày 9/4/2014 sô HĐ 0000258 sau em quên lại xuất ngày 01/04/2014  số HĐ 0000259. Vì công ty em là phòng khám nên khi bệnh nhân yêu cầu thì bên em mới xuất HĐ.

  Cảm ơn cả nhà...Chúc cả nhà có ngày làm việc hiểu quả .

  (Trần Thị Mai Hoa)

 • Thời gian trả thông báo phát hành hóa đơn

  Em chào các anh chị, Công ty em vừa làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn, em đã nộp đầy đủ giấy tờ cho chi cục thuế quản lý, Nhưng họ cứ gây khó dễ, Chị quản lý thuế bảo chờ có đơn vị nào nộp thì trình lên sếp một thể. vậy cho em hỏi theo quy định thì mình nộp trong thời gian bao lâu thì được bên quản lý thuế trả lời ak.

  Em cảm ơn anh chị nhiều

  (Lan)

 • Xuất hóa đơn

  Cho hỏi mình xuất 2 tờ hóa đơn cùng 1 công ty trong cùng một ngày đều dưới 20 triệu thì bị phạt ra sao v?

  (Đặng Thị Thu Hà)

 • Thủ tục xuất hóa đơn

  Em chào các anh chị! Anh( chị) cho em hỏi công ty em có thay đổi địa chỉ một lần vào năm ngoái.Bây giờ nếu công ty em in hóa đơn mới với địa chỉ mới thì có phải thay đổi mẫu số hóa đơn không? Mong anh( chị) giải đáp giúp em. Em xin chân thành cảm ơn!

  (Đào Thị Ngân)

 • Hoa don GTGT

  Cho tôi hỏi, cty tôi kinh doanh mat hàng xăng dầu. giờ cty kinh doanh thêm một loại sản phẩm mớ. Như vậy cty có thể xuất 2 loại sản phẩm trên cùng 1 cuốn hoá đơn không? việc lưu giữ cty sẽ tách ra 2 loại hoá đơn cho 2 sản phẩm riêng biệt.

  (HA THI ANH THU)

 • số hóa đơn

  các anh chị cho em hỏi số lượng hóa đơn được phép viết sai trong một quý là bao nhiêu vậy ạ.

  (Hiên)

 • Vuong mac voi hoa don

  Cho mình hỏi: đơn vị ký 2 hợp đồng khác nhau với khách hàng A. Khi xuất hoá đơn kế toán xuất 2 hoá đơn theo 2 hợp đồng nhưng cùng một ngày và phương thức thanh toán đều chuyển khoản như vậy có sai không? Nếu sai thì tại sao và theo thông tư hay nghị định nào? Xin Cảm ơn !

  (Vũ thị thuý lan)

 • Màu hóa đơn

  Cho em hỏi hóa đơn mới (in năm 2015) màu nhạt hơn hóa đơn cũ (2013), thông tin khác không thay đổi,  có cần thông báo lại Cơ quan thuế không ạ?

  (Đoàn Thị Cẩm Tiên)

*
*
*
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Tin mới
Các tin khác