Thông tư 68/2012/TT-BTC

Đấu thầu mua sắm TS theo hướng tập trung

Nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, ngày 26/4/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2012/TT-BTC quy định cụ thể về đấu thầu để thực hiện việc mua sắm tài sản.

Xem thêm