Thông tư 15/2012/TT-BNV

15 tuổi vẫn được dự tuyển viên chức

Người từ đủ 15 tuổi nếu được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật sẽ được dự tuyển viên chức trong một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao.

Xem thêm