156/2013/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

Sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

(TVPL) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC, 156/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC… nhằm thực hiện cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

Xem thêm
Một số điểm mới cần lưu ý của Thông tư 156/2013/TT-BTC

Một số điểm mới cần lưu ý của Thông tư 156/2013/TT-BTC

Ngày 06/11/2013 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Xem thêm
Các trường hợp được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

Các trường hợp được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

TVPL - Theo quy định tại Luật sửa đổi Luật thuế GTGT 2013 thì cơ sở kinh doanh có doanh thu 1 tỷ đồng/năm trở lên thì được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế (trừ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh)
Từ 2014 doanh thu dưới 1 tỷ không được dùng hóa đơn GTGT

Xem thêm

Ban hành biểu mẫu kê khai thuế mới 2014

Đầu tháng 11 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28/2011/TT-BTC.

Xem thêm