Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Ngày 10/02/2017, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 417/BGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

 • Thông tư 337/2016/TT-BTC về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQVN được ban hành ngày 28/12/2016.

 • Ngày 06/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 02/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

 • Ngày 10/02/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 186/QĐ-TTg về danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 • Công văn 373/TCT-KK quy định về việc hoàn thuế giá trị gia tăng được Tổng cục Thuế ban hành ngày 06/02/2017.

 • Ngày 09/02/2017, Quyết định 174/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020 được ban hành.

 • Thông tư 38/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao đối với Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

 • Từ 01/4/2017, mức phụ cấp chức vụ của Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải thực hiện theo Thông tư 01/2017/TT-BNV.

 • Từ ngày 15/3/2017, Thông tư 39/2016/TT-NHNN thay thế Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN về quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng sẽ có hiệu lực.

 • Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội có hiệu lực từ ngày 19/3/2017.

 • Ngày 16/3/2017, Quyết định 05/2017/QĐ-TTg quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia được ban hành.

 • Ngày 28/2/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/2017/TT-BTC quy định về kinh phí NSNN cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC.

 • Quyết định 329/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/3/2017.

 • Từ ngày 01/5/2017, hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2017/TT-BGDDT.

 • Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.