Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Ngày 02/12/2016, VKSNDTC ban hành Công văn 5003/VKSTC-V14 hướng dẫn áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội trong BLHS và BLTTHS năm 2015.

 • Ngày 13/12/2016, Công văn 6078/BGDĐT-GDTX về tăng cường quản lý trong tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT được ban hành.

 • Ngày 09/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4846/QĐ-BCT Phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ năm 2017.

 • Thông tư 244/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

 • Ngày 09/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 203/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài.

 • Thông tư 289/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

 • Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 271/2016/TT-BTC quy định việc thu, nộp phí thẩm định cấp GCN đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, kiểm toán.

 • Thông tư 277/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm được ban hành ngày 14/11/2016.

 • Thông tư 224/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 về lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản.

 • Ngày 09/12/2016, Bộ Y tế ban hành Công văn 8802/BYT-BH hướng dẫn thực hiện Thông tư 35/2016/TT-BYT về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với DV-KT.

 • Ngày 06/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

 • Ngày 09/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

 • Từ 15/2/2017, việc gửi, nhận đơn kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tổng đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử thực hiện theo Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP.

 • Thông tư 242/2016/TT-BTC về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại tổ chức KDCK, NHTM tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam được ban hành ngày 11/11/2016.

 • Ngày 31/12/2016, Thủ tướng ban hành Quyết định 2560/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.