Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Thông tư 245/2016/TT-BTC về phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được ban hành ngày 11/11/2016.

 • Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

 • Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 268/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông.

 • Ngày 15/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 44/2016/TT-BYT sửa đổi Khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch 56/2015/TTLT-BYT-BNV về thi thăng hạng viên chức chuyên ngành y tế.

 • Ngày 15/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 43/2016/TT-BYT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

 • Ngày 20/12/2016, Viện trưởng VKSNDTC ban hành Quyết định 810/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

 • Ngày 07/12/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 40/2016/TT-BGTVT về đăng kiểm tàu biển Việt Nam.

 • Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 215/2016/TT-BTC về phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

 • Ngày 15/12/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7358/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được quy định trong Nghị định 98/2016/NĐ-CP.

 • Thông tư 35/2016/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 25/10/2016 hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

 • Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 • Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 • Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 42/2016/TT-NHNN quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân.

 • Nghị định 167/2016/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế được ban hành ngày 27/12/2016.

 • Ngày 30/12/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.