Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Ngày 17/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 • Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được ban hành ngày 20/02/2017.

 • Ngày 30/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 349/2016/TT-BTC về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

 • Thông tư 327/2016/TT-BTC về lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí được trích từ khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra đã thực nộp NSNN ban hành ngày 26/12/2016.

 • Ngày 15/02/2017, Bộ VH-TT&DL ban hành Công văn 515/BVHTTDL-VHCS về tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

 • Thông tư 44/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù ban hành ngày 28/12/2016.

 • Thông tư 338/2016/TT-BTC về lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ngày 28/12/2016.

 • Ngày 20/01/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 69/QĐ-UBCK về việc ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017.

 • Ngày 13/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 797/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện Thông tư 274/2016/TT-BTC về mức thu phí hải quan.

 • Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được ban hành ngày 14/02/2017.

 • Ngày 08/3/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 49/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Quyết định 10/2016/QĐ-TTg về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển.

 • Ngày 16/3/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

 • Ngày 13/3/2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn 820/TCT-DNL hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

 • Ngày 21/3/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN về Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.

 • Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP phạt hành chính về quyền tác giả và Nghị định 158/2013/NĐ-CP phạt hành chính về văn hóa được ban hành ngày 20/3/2017.