Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Ngày 16/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành Thông tư 01/2017/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.

 • Thông tư 42/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản có hiệu lực từ ngày 10/02/2017.

 • Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

 • Ngày 17/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ LĐTBXH.

 • Ngày 06/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

 • Ngày 17/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 • Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được ban hành ngày 20/02/2017.

 • Ngày 30/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 349/2016/TT-BTC về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

 • Thông tư 327/2016/TT-BTC về lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí được trích từ khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra đã thực nộp NSNN ban hành ngày 26/12/2016.

 • Ngày 15/02/2017, Bộ VH-TT&DL ban hành Công văn 515/BVHTTDL-VHCS về tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội.


 • Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án có hiệu lực ngày 01/7/2017.

 • Quyết định 868/QĐ-BYT về Tài liệu "Chuẩn năng lực lãnh đạo của Viện trưởng các Viện thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng, Giám đốc TT Kiểm soát bệnh tật" được ban hành ngày 14/3/2017.

 • Ngày 20/3/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công.

 • Ngày 14/3/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 869/QĐ-BYT về Phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của Thanh tra Y tế”

 • Ngày 16/3/2017, Quyết định 05/2017/QĐ-TTg quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia được ban hành.