Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Ngày 28/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 35/2016/TT-BCT về việc xác định NLĐ nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết với WTO không phải cấp giấy phép.

 • Ngày 30/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 40/2016/TT-BCT về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương.

 • Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 300/2016/TT-BTC quy định về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

 • Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 38/2016/TT-BTTTT về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới.

 • Ngày 16/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh casino.

 • Ngày 18/01/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 65/QĐ-TTg phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết các Luật, Nghị Quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV.

 • Ngày 31/12/2016, Bộ Công an ban hành Thông tư 57/2016/TT-BCA quy định mua sắm tài sản, hàng hóa trong Công an nhân dân.

 • Ngày 30/12/2016, Bộ y tế ban hành Thông tư 49/2016/TT-BYT về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc.

 • Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 40/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại.

 • Ngày 9/1/2017 Tổng cục thuế ban hành Công văn 80/TCT-KTNB về việc tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế

 • Ngày 09/01/2017, Quyết định 36/QĐ-BHXH về chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP được ban hành.

 • Ngày 09/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 397/TCT-TNCN về vướng mắc khi thực hiện các Thông tư 301/2016/TT-BTC và 304/2016/TT-BTC.

 • Ngày 09/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2017/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi Nghị định số 209/2013/NĐ-CP.

 • Ngày 09/02/2017, Chính phủ ban hànhh Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

 • Ngày 10/02/2017, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 417/BGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017