Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Ngày 01/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 595/QĐ-TCHQ về quy chế hướng dẫn cấp, quản lý và sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành hải quan.

 • Quyết định 46/QĐ-VKSTC về Quy tắc ửng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên toà, phiên họp của Toà án được ban hành ngày 20/02/2017.

 • Ngày 01/3/2017, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 625/BHXH-CSXH về tính thời gian công tác trước 01/01/1995 để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu giáo viên mầm non.

 • Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại được Chính phủ ban hành ngày 24/02/2017.

 • Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được ban hành ngày 24/02/2017.

 • Công văn 2676/BTC-QLCS về hướng dẫn mua sắm tài sản từ NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành ngày 28/02/2017.

 • Nghị định 20/2017/NĐ-CP Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.

 • Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng.

 • Nghị định 151/2016/NĐ-CP hướng dẫn một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có hiệu lực từ ngày 30/12/2016.

 • Ngày 28/12/2016, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ kèm theo Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH.

 • Ngày 08/3/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 49/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Quyết định 10/2016/QĐ-TTg về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển.

 • Ngày 16/3/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

 • Ngày 13/3/2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn 820/TCT-DNL hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

 • Ngày 21/3/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN về Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.

 • Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP phạt hành chính về quyền tác giả và Nghị định 158/2013/NĐ-CP phạt hành chính về văn hóa được ban hành ngày 20/3/2017.