Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Thông tư 327/2016/TT-BTC về lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí được trích từ khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra đã thực nộp NSNN ban hành ngày 26/12/2016.

 • Ngày 15/02/2017, Bộ VH-TT&DL ban hành Công văn 515/BVHTTDL-VHCS về tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

 • Thông tư 44/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù ban hành ngày 28/12/2016.

 • Thông tư 338/2016/TT-BTC về lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ngày 28/12/2016.

 • Ngày 20/01/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 69/QĐ-UBCK về việc ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017.

 • Ngày 13/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 797/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện Thông tư 274/2016/TT-BTC về mức thu phí hải quan.

 • Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được ban hành ngày 14/02/2017.

 • Công văn 1594/BTC-CĐKT về kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017 được Bộ Tài chính ban hành ngày 08/02/2017.

 • Ngày 16/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế quản lý Cổng thông tin điện tử của Bộ kèm theo Quyết định 146/QĐ-BTTTT.

 • Quyết định 440/QĐ-BCT ban hành Quy chế Tiếp công dân của Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017.

 • Ngày 16/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế quản lý Cổng thông tin điện tử của Bộ kèm theo Quyết định 146/QĐ-BTTTT.

 • Quyết định 440/QĐ-BCT ban hành Quy chế Tiếp công dân của Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017.

 • Thông tư 48/2016/TT-BTTTT hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động báo in, báo điện tử, xuất bản ấn phẩm, chuyên trang, phụ trương, bản tin, đặc san, có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

 • Thông tư 19/2016/TT-BKHCN về Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm có hiệu lực từ ngày 16/01/2017.

 • Quyết định 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận 05-KL/TW về tăng cường lãnh đạo của Đảng với công tác phòng chống tội phạm.