Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Ngày 08/3/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 49/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Quyết định 10/2016/QĐ-TTg về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển.

 • Ngày 16/3/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

 • Ngày 13/3/2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn 820/TCT-DNL hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

 • Ngày 21/3/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN về Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.

 • Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP phạt hành chính về quyền tác giả và Nghị định 158/2013/NĐ-CP phạt hành chính về văn hóa được ban hành ngày 20/3/2017.

 • Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án có hiệu lực ngày 01/7/2017.

 • Quyết định 868/QĐ-BYT về Tài liệu "Chuẩn năng lực lãnh đạo của Viện trưởng các Viện thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng, Giám đốc TT Kiểm soát bệnh tật" được ban hành ngày 14/3/2017.

 • Ngày 20/3/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công.

 • Ngày 14/3/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 869/QĐ-BYT về Phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của Thanh tra Y tế”

 • Ngày 16/3/2017, Quyết định 05/2017/QĐ-TTg quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia được ban hành.

 • Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án có hiệu lực ngày 01/7/2017.

 • Quyết định 868/QĐ-BYT về Tài liệu "Chuẩn năng lực lãnh đạo của Viện trưởng các Viện thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng, Giám đốc TT Kiểm soát bệnh tật" được ban hành ngày 14/3/2017.

 • Ngày 20/3/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công.

 • Ngày 14/3/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 869/QĐ-BYT về Phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của Thanh tra Y tế”

 • Ngày 16/3/2017, Quyết định 05/2017/QĐ-TTg quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia được ban hành.