Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" van ban quy dinh ve chuc nang ,nhiem vu, quyen han cua van phong uy ban nhan dan tinh ha nam "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1386 công văn

1

Công văn số 1544/BXD-TCCB về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân các cấp quản lý nhà nước ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

dựng và Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ dự kiến ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý

Ban hành: 01/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2008

2

Công văn 787/UBDT-TCCB năm 2015 về triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 07/2014/TTLT-UBDT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Ủy ban Dân tộc ban hành

, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc cấp tỉnh; cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc gồm 05 phòng: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Chính sách dân tộc, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tuyên truyền và Địa bàn. Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ quy định rõ số lượng phòng, tên các phòng trực thuộc Ban Dân tộc cấp tỉnh để đảm bảo thống nhất về cơ cấu tổ

Ban hành: 05/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

3

Công văn số 71/CP-TCCV về việc đính chính lỗi chính tả trong Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải do Chính phủ ban hành

NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Do sơ suất trong quá trình biên tập, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, xin đính chính lỗi chính tả trong Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Ban hành: 07/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2008

4

Công văn 1415/BYT-TCCB năm 2016 góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Y tế ban hành

định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc

Ban hành: 17/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2016

5

Công văn số 1076/TTg-TCCB về việc ổn định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

nhân dân cấp tỉnh ổn định về công tác tổ chức, tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, Ban, ngành theo các quy định của pháp luật, kể cả đối với các cơ quan sắp tới sẽ tiến hành sáp nhập, chia tách, giải thể theo cơ cấu của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII. 3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ổn

Ban hành: 06/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2009

6

Công văn số 1081/TTg-TCCB về việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

dựng dự thảo nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ mình gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 8 năm 2007 và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 20 tháng 8 năm 2007; d) Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2007 đối với 07 dự thảo Nghị

Ban hành: 07/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2009

7

Công văn số 3805/BTTTT-TCCB về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ; tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin tin học của Bộ. II. VỀ NHIỆM VỤQUYỀN HẠN 1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch,

Ban hành: 21/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2008

8

Công văn số 115/CĐBVN-QLPT&NL về việc hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn các thành viên Hội đồng, Tổ sát hạch lái xe và công tác quản lý sát hạch viên do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành

thông vận tải đã quy định nguyên tắc làm việc, thành phần, nhiệm vụ của Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch và tiêu chuẩn sát hạch viên. Để tổ chức sát hạch lái xe theo đúng các quy định, Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các thành viên của Hội đồng, sát hạch viên và công tác quản lý sát hạch viên như sau: I. NGUYÊN TẮC

Ban hành: 09/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2009

9

Công văn 2087/BKHĐT-QLKKT năm 2014 hướng dẫn phân cấp, ủy quyền Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

ngành khẩn trương nghiên cứu, ban hành các văn bản hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thống nhất cho Ban quản lý KKT, KCN về các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 164/2013/NĐ-CP, báo cáo kết quả tại cuộc họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo, Triển khai các quy định nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị: - Các Bộ ngành trong phạm

Ban hành: 08/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

10

Công văn 6533/TCĐBVN-QLPT&NL năm 2015 hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn các thành viên hội đồng, tổ sát hạch lái xe và công tác quản lý sát hạch viên do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành

bộ đã quy định nguyên tắc làm việc, thành phần, nhiệm vụ của hội đồng sát hạch, tổ sát hạch và tiêu chuẩn sát hạch viên. Để tổ chức sát hạch lái xe theo đúng các quy định, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các thành viên của hội đồng, tổ sát hạch, sát hạch viên và công tác quản lý sát hạch viên như sau:

Ban hành: 26/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2015

11

Công văn 2121/UBND-TH tăng cường thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Nội

nhiệm người đứng đầu trong một số vấn đề đã quy định tại Quy chế làm việc của UBND Thành phố Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt nội dung sau: - Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm

Ban hành: 25/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

12

Công văn 5380/BHXH-VP hướng dẫn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm và thời hạn gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công đoàn cơ quan trong năm và phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Công đoàn năm tới; - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; bầu ban Thanh tra nhân dân nếu đã hết nhiệm kỳ; - Tham gia ý kiến những vấn đề được quy định tại Điều 17 của Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan ban hành kèm theo Nghị định số

Ban hành: 08/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2010

13

Công văn số 4136/VPCP-QHQT về việc ký thỏa thuận tài trợ Chương trình "Địa phương làm chủ đầu tư nhằm tăng cường năng lực và quyền hạn cộng đồng " (VOICE) với tổ chức Irish Aid (Ai-len) do Văn phòng Chính phủ ban hành

gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Văn phòng Chính phủ đã nhận được công văn số 1263/UBND-NV ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xin phép ký Thỏa thuận tài trợ cho Chương trình "Địa phương làm chủ đầu tư nhằm tăng cường năng lực và quyền hạn cộng đồng " (VOICE) giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn với tổ chức Irish

Ban hành: 23/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2008

14

Công văn 1104/BNV-CCVC về tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2011 do Bộ Nội vụ ban hành

thống nhất trước khi thực hiện. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện và gửi về Bộ Nội vụ (Vụ Công chức-Viên chức) trước ngày 20/4/2011 để tổng hợp. Quá thời hạn quy định này, Bộ, ngành, địa phương không có văn bản gửi về Bộ Nội vụ thì không có nhu cầu thi nâng ngạch năm 2011./. Nơi nhận

Ban hành: 04/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2011

15

Công văn số 426/BNV-TCBC về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 13, 14 ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

Trẻ em. 3. Khi chưa có Thông tư hướng dẫn của liên Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như hiện tại. Riêng đối với các Sở (ở cấp tỉnh) và các Phòng (ở cấp huyện) được sáp nhập, hợp nhất, chia tách, điều

Ban hành: 18/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2008

16

Công văn 772/BNV-TL về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 2012 do Bộ Nội vụ ban hành

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị như sau: 1. Các Bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV, Mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV nêu trên và quy chế xét nâng

Ban hành: 05/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

17

Công văn số 3841/VPCP-TCCV về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

thuộc Trung ương và Nghị quyết số 545/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố

Ban hành: 11/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2008

18

Công văn 1745/SNV-VP về hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2010 do Sở Nội vụ thành phố Nội ban hành

hiện tiêu cực khác, thực hiện các quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm;  - Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân (tận tụy với công việc, không hách dịch, cửa quyền, gây phiền , khó khăn cho tổ chức, công dân trong thực hiện nhiệm vụ); - Không để vợ (chồng), con, anh (chị, em) ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình

Ban hành: 23/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2011

19

Công văn 3333/BHXH-TCCB năm 2013 về thực hiện kiểm tra sát hạch trước khi bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý cấp phòng và cấp huyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-BCS ngày 10/8/2012 của Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công tác cán bộ và để đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn

Ban hành: 27/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2013

20

Công văn 10575/VPCP-TKBT năm 2013 thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo của Lãnh đạo Chính phủ trình bày tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII do Văn phòng Chính phủ ban hành

khóa XIII. Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong các báo cáo của Lãnh

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status
Hỗ trợ online X

Chào mừng bạn đến với THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.

Hãy để nội dung bạn cần hỗ trợ bên dưới để Chúng Tôi được hỗ trợ Bạn.

THƯ VIỆN PHÁP LUẬTCùng bạn giải quyết vướng mắc!
Xin chào ! Thư Viện có thể giúp gì cho a/c?