Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" ví dụ về văn bản quy phạm pháp luật "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 41-60 trong 119062 văn bản

41

Quyết định 4228/QĐ-BVHTTDL công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật

Quyết định số 3858/QĐ-BVHTTDL ngày 02/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hết hiệu lực pháp luật). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban

Ban hành: 01/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2012

42

Chỉ thị 02/2014/CT-UBND triển khai thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

xã, phường, thị trấn a) Phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại địa phương. b) Thực hiện đúng, đủ các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành chính xác, kịp

Ban hành: 28/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2014

43

Quyết định 123/QĐ-BTNMT phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013 THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 30/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

44

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012

d) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được công bố để lấy ý kiến theo quy định của pháp luật. 2. Ngoài các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này, khuyến khích các cơ quan, tổ chức đăng tải trên trang thông tin điện tử các thông tin khác về hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật, hỏi - đáp pháp luật cần thiết cho người dân. Điều

Ban hành: 20/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2012

45

Thông tư 61/2007/TT-BTC hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về thuế do Bộ Tài Chính ban hành

Luật Quản lý thuế ngày 29/12/2006; Căn cứ các văn bản luật, pháp lệnh về thuế; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002; Căn cứ Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 14/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

46

Nghị định 98/2007/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

tiến hành kịp thời, công khai, minh bạch, triệt để. Mọi hậu quả do vi phạm pháp luật về thuế gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. 2. Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử lý vi phạm khi có hành vi vi phạm pháp luật về thuế đã được quy định tại các luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về thuế; vi phạm quy định của

Ban hành: 07/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

47

Lệnh công bố Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2002

Căn cứ vào Điều 50 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002./. CHỦ TỊCH

Ban hành: 27/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

48

Lệnh công bố Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội; Căn cứ Điều 50 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ Luật ban hành

Ban hành: 12/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2008

49

Nghị định 117/2009/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

đủ điều kiện về quản lý, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại theo quy định; c) Xuất khẩu chất thải nguy hại khi chưa có văn bản cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc thực hiện đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm quy định tại Điều này; b) Buộc trong thời hạn

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2010

50

Quyết định 1048/QĐ-BTP năm 2010 về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, QUYẾT ĐỊNH: Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quyết định này quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 2. Dự án, dự thảo văn bản

Ban hành: 08/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2010

51

Quyết định 1598/QĐ-BTP năm 2014 về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, QUYẾT ĐỊNH: Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quyết định này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục và phân công thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm và quan

Ban hành: 08/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

52

Chỉ thị 02/2014/CT-UBND thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai

hạn của cơ quan, đơn vị mình chủ động tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong cơ quan, đơn vị đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và văn bản pháp luật có liên quan; d) Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác theo dõi tình

Ban hành: 17/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2014

53

Nghị định 120/2005/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

MỤC 5: HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH KHÁC Điều 39. Hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin, tài liệu 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin, tài liệu mà mình biết theo yêu cầu của cơ

Ban hành: 30/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

54

Chỉ thị 51-TTg năm 1997 thi hành Luật ban hành Văn bản quy phạm Pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Trung ương; đồng thời, quy định các nguyên tắc chung làm cơ sở pháp lý cho việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương. Để kịp thời triển khai thi hành Luật này, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: 1. Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ soạn thảo: - Nghị định ban hành Quy chế về thẩm định các dự

Ban hành: 24/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

55

Thông tư 38/2010/TT-BCA quy định việc thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông do Bộ Công an ban hành

thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông như sau: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định việc thông báo người có hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa (gọi chung là thông báo vi phạm) đến nơi người đó cư trú, công tác, học tập hoặc

Ban hành: 12/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2010

56

Chỉ thị 49/2013/CT-UBND thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành và lĩnh vực được phân công theo đúng quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan. d) Phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và thường xuyên theo dõi tình hình thi hành

Ban hành: 04/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2013

57

Luật trợ giúp pháp lý 2006

phải đăng ký bằng văn bản về phạm vi, hình thức, lĩnh vực trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động. 2. Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý được thực hiện theo mẫu thống nhất và phù hợp với phạm vi, hình thức, lĩnh vực pháp luật được ghi trong Giấy đăng ký hoạt động. Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2006

58

Luật tương trợ tư pháp 2007

nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tương trợ tư pháp. Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2007

59

Pháp lệnh luật sư năm 2001

phủ. Chương 6: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TỔ CHỨC LUẬT SƯ VÀ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ Điều 37. Nội dung quản lý nhà nước về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư 1. Xây dựng chiến lược và chính sách phát triển nghề luật sư ở Việt Nam. 2. Ban hành và hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức luật sư và hành nghề luật

Ban hành: 25/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

60

Quyết định 876/QĐ-BTP năm 2013 phân công thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính căn cứ vào kết quả thực hiện có trách nhiệm bố trí kinh phí phù hợp. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Định kỳ hàng quý, các đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng về tình hình, kết quả thực

Ban hành: 18/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ