Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2011 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 61272 văn bản

1

Quyết định 295/QĐ-BXD năm 2011 công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc ---------------- Số: 295/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TẬP SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM 2010

Ban hành: 22/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2011

2

Quyết định 725/QĐ-BXD năm 2012 công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011 kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử

Ban hành: 09/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2012

3

Quyết định 411/QĐ-BXD năm 2010 công bố tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 411/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TẬP SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM 2009

Ban hành: 31/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2010

4

Quyết định 4170/2011/QĐ-UBND về Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư và hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Đỗ Thông QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VÀ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 4170/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2012

5

Quyết định 439/QĐ-BXD năm 2013 công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 439/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TẬP SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ban hành: 26/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2013

6

Quyết định 634/QĐ-BXD năm 2014 công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 634/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: CÔNG BỐ SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG

Ban hành: 09/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2014

7

Quyết định 02/2011/QĐ-UBND Quy định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

SỐ NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUẢN LÝ (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội) Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy định này quy định một

Ban hành: 10/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2011

8

Quyết định 26/2011/QĐ-UBND về Quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

quan và Báo cáo kết quả thẩm định của Sở pháp tại văn bản số 669/BC-STP ngày 09/8/2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ban hành

Ban hành: 29/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2011

9

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND về Hệ số quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

tháng 6 năm 2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố Hệ số quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Điều 2. Hệ số quy đổi chi phí xây dựng công trình năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành theo Quyết định này, áp dụng cho các trường hợp sau: 1.

Ban hành: 16/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2011

10

Quyết định 76/2011/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 nguồn vốn ngân sách do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2188/SKHĐT-XDCB ngày 28 tháng 12 năm 2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 nguồn vốn ngân sách tỉnh theo phụ lục đính kèm Quyết định này. Các dự án thuộc danh mục kế hoạch vốn 2011 đã giao không điều chỉnh tại Quyết định này

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

11

Quyết định 70/2011/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 nguồn vốn ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011, các Quyết định số 23/2011/QĐ- UBND ngày 03 tháng 6 năm 2011 và số 36/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2072/SKHĐT- XDCB ngày 09

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2014

12

Quyết định 60/2011/QĐ-UBND điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 nguồn vốn ngân sách do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011, các Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2011 và số 36/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1479/SKHĐT-XDCB ngày

Ban hành: 04/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2013

13

Quyết định 66/2012/QĐ-UBND về biểu giá chuẩn suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

HÀNH BIỂU GIÁ CHUẨN VỀ SUẤT VỐN ĐẦU TƯ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2013

14

Quyết định 2011/QĐ-TTg năm 2009 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước các dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 và nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN LONG PHÚ 1 VÀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 8904/BKH-GS&TĐĐT ngày 18 tháng 11 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng

Ban hành: 02/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2009

15

Quyết định 322/QĐ-BXD năm 2012 công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chính phủ về việc Phê duyệt chương trình quản lý đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020. Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt kèm theo Quyết định

Ban hành: 06/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2012

16

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND về Quy định phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

huyện và Sở Xây dựng lập kế hoạch vốn ngân sách hàng năm công tác lập các dự án quy hoạch xây dựng để trình UBND tỉnh phê duyệt và đưa vào dự toán năm kế hoạch. 2. Căn cứ kế hoạch lập các dự án quy hoạch xây dựng được UBND tỉnh phê duyệt, chủ đầu tư dự án quy hoạch xây dựng căn cứ định mức chi phí được ban hành theo quy định của Bộ Xây dựng để

Ban hành: 20/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2011

17

Quyết định 34/2011/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 (lần 2) do tỉnh Bình Dương ban hành

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Thực hiện Văn bản số 105/HĐND-TT ngày 29/8/2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tại Tờ trình số 321/TTr-SKHĐT ngày 16/8/2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch điều

Ban hành: 31/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2013

18

Quyết định 06/2011/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2011 do Tỉnh Bình Dương ban hành

Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 157/TTr-SKHĐT ngày 20/4/2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng

Ban hành: 21/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2014

19

Quyết định 800/QĐ-SXD-KHĐT năm 2011 về Quy trình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm B, C sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố do Sở Xây dựng phê duyệt của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thực hiện kiểm tra định kỳ theo danh mục giám sát hằng năm đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm B, C sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố đã được Sở Xây dựng quyết định đầu tư theo phân cấp, trong đó trọng tâm là các dự án có thời gian thực hiện dài hơn 12 tháng, có tổng mức đầu tư lớn, có tính chất quan trọng về chính trị,

Ban hành: 29/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2011

20

Quyết định 1244/QĐ-SXD-KHĐT năm 2011 về Quy trình công tác giám sát, đánh giá đầu tư năm 2012 đối với dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở sử dụng 30% nguồn vốn ngân sách trở lên do Sở Xây dựng phê duyệt của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

VỀ BAN HÀNH QUY TRÌNH CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ NĂM 2012 ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ Ở SỬ DỤNG 30% NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN DO SỞ XÂY DỰNG PHÊ DUYỆT GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-UB ngày 28/02/1989 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hợp nhất Ủy ban xây

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ