Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" quyet dinh so 437/QD-BYT ngay 20/2/2002 cua bo y te "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 40342 văn bản

1

Quyết định 437/QĐ-BYT năm 2002 về danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 437/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYẾN TỈNH,

Ban hành: 20/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2008

2

Quyết định 437/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Điều lệ Hội Y học dự phòng Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

duyệt kèm theo Quyết định số 437/QĐ-BNV ngày 16 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Tên gọi 1. Tên hội: Hội Y học dự phòng Việt Nam. 2. Tên viết tắt tiếng Việt: Hội YHDPVN. 3. Tên tiếng Anh: Viet Nam Association of Preventive Medicine. 4. Tên viết tắt tiếng Anh: VAPM.

Ban hành: 16/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

3

Quyết định 437/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

quả giải quyết thủ tục hành chính). Khi nhận đủ hồ , Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi cho cơ sở cai nghiện ma túy phiếu tiếp nhận hồ theo mẫu quy định tại Phụ lục 4, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn việc cấp phép và quản lý

Ban hành: 27/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

4

Quyết định 437/QĐ-TCDS năm 2011 về Quy định tạm thời mẫu sổ ghi chép ban đầu, mẫu phiếu thu thập thông tin của cộng tác viên dân số và mẫu biểu báo cáo thống kê của kho dữ liệu điện tử phục vụ quản lý và điều hành chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình do Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

29/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 2374/QĐ-BYT ngày 02/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định cấp quản lý đối với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Căn cứ Quyết định số 135/2009/

Ban hành: 16/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2011

5

Quyết định 437/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT NGOÀI KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế

Ban hành: 02/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2016

6

Quyết định 1020/QĐ-BYT sửa đổi Danh mục trang thiết bị y tế Trạm y tế xã có bác sỹ vào Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản kèm theo Quyết định 437/2002/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYẾN TỈNH, HUYỆN, PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC, TRẠM Y TẾ XÃ VÀ TÚI Y TẾ THÔN BẢN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 437/QĐ-BYT NGÀY 20/2/2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức bộ máy

Ban hành: 22/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2007

7

Quyết định 437/QĐ-QLD năm 2011 công bố 04 tên thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 75 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 437/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 04 TÊN THUỐC NƯỚC NGOÀI

Ban hành: 08/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

8

Quyết định 437/QĐ-UBND năm 2013 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh

trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/2/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP; Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-TNMT ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường; Căn cứ Quyết định số 35/2008/-TTg ngày

Ban hành: 28/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2015

9

Quyết định 437/QĐ-QLD năm 2014 về danh mục 412 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 146 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 146 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ

Ban hành: 12/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

10

Quyết định 437/QĐ-TCHQ năm 2010 sửa đổi Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại kèm theo Quyết định 1171/-TCHQ do Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 437/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN

Ban hành: 09/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2010

11

Quyết định 437/QĐ-BHXH năm 2015 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Minh KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NĂM 2015 CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BHXH VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số 437/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Số TT Nội dung

Ban hành: 27/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2015

12

Quyết định 437/QĐ-UB năm 1998 về giá đất đô thị thị trấn hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

06/TT-UB ngày 22-01-1998) và Sở Tài chính Vật giá (số 52/TC-VG ngày 11-02-1998) QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay quy định bổ sung 3 phụ lục phân loại đường phố của hai thị trấn thuộc hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh trong bản qui định giá các loại đất, ban hành kèm theo Quyết định số 5064/-UB ngày 29-09-1997 của ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Ban hành: 24/02/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2012

13

Quyết định 587-BYT/QĐ năm 1994 về tiêu chuẩn nghiệp vụ của Giám đốc Sở Y tế do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 587-BYT/QĐ Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 1994 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 587-BYT/QĐ NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 1994 VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CỦA GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Ban hành: 23/07/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

14

Quyết định 5291/2002/QĐ-BYT về bản "Danh mục hồ hàng năm của Cơ quan Bộ Y tế" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5291/2002/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN "QUY ĐỊNH DANH MỤC HỒ HÀNG NĂM CỦA

Ban hành: 26/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2009

15

Quyết định 3674/QĐ-BYT về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Y tế tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm 2005 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3674/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ Y TẾ TỔ CHỨC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2005 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 19/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Quyết định 20/2005/QĐ-BYT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2005/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị

Ban hành: 26/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Quyết định 20/2002/QĐ-TTg chuyển Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nam ban hành theo Quyết định số 606/-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan

Ban hành: 24/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

18

Quyết định 1829/2002/QĐ-BYT ban hành “Quy định về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong ngành y tếcủa Bộ trưởng Bộ Y tế

dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại; Quyết định số 92/2002/QĐ-BYT ngày 26/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định việc quản lý tài chính đối với nguồn viện trợ không hoàn lại thuộc Bộ Y tế và thực hiện theo đúng qui định của Bản Qui định này. Chương 2. QUI ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH

Ban hành: 17/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2009

19

Quyết định 451-BYT/QĐ năm 1984 về việc thành lập Ban chỉ đạo y tế các ngành của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành

BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 451-BYT/QĐ Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ SỐ 451-BYT/QĐ NGÀY 21-6-1984 THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO Y TẾ CÁC NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ. Căn cứ Nghị định số 153-CP

Ban hành: 21/06/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

20

Quyết định 2790/2002/QĐ-BYT về Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC CỦA BỘ Y TẾ (Ban hành kèm theo Quyết đinh số 2790/2002/QĐ-BYT ngày 25/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Y Tế) Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Quy định này điều chỉnh mọi hoạt động thu hút, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính

Ban hành: 25/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status