Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" quyet dinh Số 59/2007/QĐ-BNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 8178 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 59:1984 về quy trình thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính vôi xi măng

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 59:1984 QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM ĐẤT GIA CỐ BẰNG CHẤT KẾT DÍNH VÔI XI MĂNG (Ban hành theo quyết định số 2916/ ngày 21-12-1984) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Quy trình này quy định cách tiến hành thí nghiệm một số chỉ tiêu cơ lý có liên quan đến công tác thiết kế và thi công gia cố đất bằng chất

Ban hành: 21/12/1984

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

2

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 59:2011/BTTTT về điện thoại vô tuyến MF và HF do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

thuật� ban h�nh theo quyết định số 1059/2001/-TCBĐ ban h�nh ng�y 21 th�ng 12 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ( nay l� Bộ Th�ng tin v� Truyền th�ng). QCVN 59:2011/BTTTT ho�n to�n tương đương ti�u chuẩn ETSI EN 300 373 - 2 V1.1.1 (2002-01) v� ETSI EN 300 373 - 3 V1.1.1 (2002-01)� của Viện Ti�u chuẩn Viễn th�ng Ch�u �u (ETSI).

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-59:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống khoai tây do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

nghiệm: Có hoặc không chấp nhận giống mới. 3.5. Báo cáo kết quả khảo nghiệm: Theo Phụ lục C,D của Quy chuẩn này. IV. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ Khảo nghiệm VCU giống khoai tây để công nhận giống cây trồng mới được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004 và Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN ngày 27 tháng 11

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 59: 2013/BGTVT về hệ thống làm lạnh hàng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

và đóng tàu biển vỏ thép, ban hành theo Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21/04/2010 của Bộ Giao thông vận tải. 2 Thông tư 032/2011/TT-BGTVT: Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ngày 19/04/2011 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ Giao thông vận tải.

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 59:2014/BTNMT về Phương pháp thăm dò phóng xạ

ban h�nh theo Th�ng tư số 32/2014/TT-BTNMT ng�y 10 th�ng 6 năm 2014. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PH�P THĂM D� PH�NG XẠ National Technical Regulation on Radiation Prospecting Method Phần I QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn n�y quy định c�ng t�c kỹ thuật thăm d� ph�ng xạ sử dụng

Ban hành: 10/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

6

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 59:2002 về công trình thủy lợi - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

vận chuyển (kể từ l�c tr�t hỗn hợp b� t�ng ra khỏi trạm trộn đến l�c đổ v�o khoảnh đổ) phải căn cứ v�o Điều 4.6.3 để quyết định, đồng thời c� thể tham khảo c�c trị số ở bảng 4.4. Bảng 4.4: Thời gian vận chuyển của hỗn hợp b� t�ng kh�ng c� phụ gia Nhiệt độ (oC) ngo�i trời Thời gian vận chuyển

Ban hành: 12/07/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7630:2007 về Nhiên liệu điêzen - Phương pháp xác định trị số xê tan

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7630 : 2007 NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ XÊ TAN Diesel fuel oil - Test method for cetane number Lời nói đầu TCVN 7630 : 2007 hoàn toàn tương đương với ASTM D 613 - 05 Standard Test Method for Cetane Number of Diesel Fuel Oil. TCVN 7630 : 2007 do Tiểu ban kỹ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-59:2004 về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-59: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị diệt côn trùng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

áp dụng các tiêu chuẩn phần 2 liên quan đó cho từng chức năng riêng rẽ, ngay khi có thể. Nếu có thể, cần xem xét ảnh hưởng giữa chức năng này và các chức năng khác. Bộ tiêu chuẩn này là bộ tiêu chuẩn sản phẩm đề cập đến an toàn của các thiết bị và được ưu tiên hơn so với các tiêu chuẩn cùng loại và các tiêu chuẩn chung qui định cho cùng đối

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 59:1993 về thuốc bảo quản kho phostoxin 50% dạng viên nén

chung 2.1.1 Các định nghĩa, lược đồ và phương pháp lấy mẫu của Phostoxin 50% dạng viên nén phải theo TCVN 1694-75 bảng 2 với hệ số chính xác a là 0,25. Khối lượng lô không được quá một tấn. Mẫu được giữ nguyên trong tub. Tất cả các tub được cho vào bình thuỷ tinh có nắp đậy và có dán nhãn ghi rõ: Cơ quan lấy mẫu. Tên sản phẩm.

Ban hành: Năm 1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6505-1:2007 về Sữa và sản phẩm sữa - Định lượng Escherichia coli giả định - Phần 1:Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất sử dụng 4-metylumbelliferyl-beta-D-glucuronit (MUG)

TCVN 6505-1:2007 ISO 11866-1:2005 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - ĐỊNH LƯỢNG ESCHERICHIA COLI GIẢ ĐỊNH – PHẦN 1: KỸ THUẬT ĐẾM SỐ CÓ XÁC SUẤT LỚN NHẤT SỬ DỤNG 4 -METYLUMBELLIFERYL-b-D-GLUCURONIT (MUG) Milk and milk products - Enumeration of presumptive Escherichia coli – Part 1 Most probable number technique using 4

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9000:2007 về hệ thống quản lý chất lượng - cơ sở và từ vựng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

9000:2007 HỆ THỐNG QUẢN L� CHẤT LƯỢNG - CƠ SỞ V� TỪ VỰNG Quality management - Fundamentals and vocabulary 1 Phạm vi �p dụng Ti�u chuẩn n�y m� tả cơ sở của c�c hệ thống quản l� chất lượng, một đối tượng của bộ ti�u chuẩn TCVN ISO 9000, v� x�c định c�c thuật ngữ c� li�n quan. 1 Scope

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5611:2007 về chè - xác định tro tổng số

TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5611:2007 CH� - X�C ĐỊNH TRO TỔNG SỐ Tea - Determination total ash 1. Phạm vi v� lĩnh vực �p dụng Ti�u chuẩn n�y quy định phương ph�p x�c định tro tổng số của ch�. 2. T�i liệu viện dẫn C�c t�i liệu viện dẫn sau l� rất cần thiết cho việc �p dụng ti�u chuẩn n�y. Đối với c�c

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3718-2:2007 về Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số rađiô - Phần 2: Phương pháp khuyến cáo để đo trường điện từ tần số rađio liên quan đến phơi nhiễm của con người ở dải tần từ 100 kHz đến 300 GHz

4.1 Đặc tính của bức xạ trường điện từ tần số rađiô (EM RF) 4.1.1 Tham số quyết định bởi nguồn Nguồn bức xạ điện từ có các đặc tính khác nhau rất nhiều đòi hỏi tính đa dụng của thiết bị quan sát. Các đặc tính đó là: a) Điều biến - Đặc tính riêng của tín hiệu cả ở miền thời gian và tần số. b) Dạng bức xạ - Trong trường gần, dạng

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7789-6:2007 về Công nghệ thông tin - Sổ đăng ký siêu dữ liệu (MDR) - Phần 6: Đăng ký

quy ước mã quốc tế (International Code Designator) ICD Thẻ định danh của một lược đồ định danh tổ chức CHÚ THÍCH - Trên cơ sở TCVN 7820-1 : 2007 (ISO/IEC 6523-1:1998), định nghĩa 3.8. 3.6 Giá trị ký hiệu quy ước mã quốc tế (International Code Designator value) Giá trị ICD (ICD value) Định danh được cấp cho một

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7168-1:2007 về So sánh các tiêu chuẩn an toàn thang máy quốc tế - Phần 1: Thang máy điện

motor nối với nguồn cung cấp chính. 3.8.1 Tính hợp lý của quan niệm 6 Quan niệm này dựa trên thuộc tính vốn có của động cơ xoay chiều (AC) motor lồng sóc mà tốc độ của nó bị quyết định bởi số cực của dây quấn motor và tần số motor cung cấp. Tốc độ quay của motor có thể biến đổi tới ± 15 % từ tốc độ hiện thời của nó trong khi nó đang hoạt

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7615:2007 về Xác định độ ổn định nhiệt của polyetylen (PE) sử dụng trong ống và phụ tùng dùng để dẫn khí đốt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7615 : 2007 ISO/TR 10837:1991 XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH NHIỆT CỦA POLYETYLEN (PE) SỬ DỤNG TRONG ỐNG VÀ PHỤ TÙNG DÙNG ĐỂ DẪN KHÍ ĐỐT Determination of the thermal stability of polyethylene (PE) for use in gas pipes and fittings Lời nói đầu TCVN 7615: 2007 hoàn toàn tương đương ISO/TR 10837:1991. TCVN 7615: 2007 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4856:2007 về Latex cao su thiên nhiên cô đặc - Xác định trị số KOH

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4856 : 2007 ISO 127 : 1995 WITH AMENDMENT 1 : 2006 LATEX CAO SU THIÊN NHIÊN CÔ ĐẶC – XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ KOH Natural rubber latex concentrate – Determination of KOH number Lời nói đầu TCVN 4856 : 2007 thay thế cho TCVN 4856 : 1997. TCVN 4856 : 2007 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6325:2007 về Sản phẩm dầu mỏ - Xác định trị số axit - Phương pháp chuẩn độ điện thế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6325 : 2007 SẢN PHẨM DẦU MỎ - XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ AXIT – PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ Petroleum products - Determination of acid number - Potentiometric titration method 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định thành phần axit trong sản phẩm dầu mỏ và dầu bôi

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6511:2007 về Sữa bột và sản phẩm sữa bột - Xác định chỉ số không hòa tan

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6511:2007 ISO 8156:2005 SỮA BỘT VÀ SẢN PHẨM SỮA BỘT - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ KHÔNG HÒA TAN Dried milk and dried milk products - Determination of insolubility index Lời nói đầu TCVN 6511:2007 thay thế TCVN 6511:1999 TCVN 6511:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 8156:2005/IDF 129:2005;

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6271:2007 về Sữa - Xác định hàm lượng phospho tổng số - Phương pháp đo phổ hấp thụ phân tử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6271:2007 ISO 9874:2006 SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOSPHO TỔNG SỐ - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Milk - Determination of total phosphorus content - Method using molecular absorption spectrometry Lời nói đầu TCVN 6271:2007 thay thế TCVN 6271:1997; TCVN 6271:2007 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ