Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" quyet dinh 206/2003/QĐ-BTC ngay 12/12/2003 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 117444 văn bản

1

Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nếu các tài sản cố định này có tham gia vào hoạt động kinh doanh thì trong thời gian tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tính và trích khấu hao vào chi phí kinh doanh của

Ban hành: 12/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

2

Quyết định 12/2003/QĐ-BTC ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị, vật tư thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 12/2003/QĐ-BTC NGÀY 24 THÁNG 01NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ

Ban hành: 24/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

3

Giấy phép số 5627 GP/CLH ngày 12/12/2003 của Bộ Công nghiệp về việc giấy phép nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp (số 0512/SP-XNK ngày 05 tháng 12 năm 2003); Căn cứ Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ Công nghiệp; Xét mục đích nhập khẩu của Công ty để phục vụ trực tiếp sản xuất pha thuốc nhuộm; có hợp đồng

Ban hành: 12/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

4

Giấy phép số 5626 GP/CLH ngày 12/12/2003 của Bộ Công nghiệp về việc giấy phép nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp (ngày 01 tháng 12 năm 2003); Căn cứ Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ Công nghiệp; Xét điều kiện của Công ty có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện do Sở

Ban hành: 12/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

5

Chỉ thị 12/2003/CT-UB về thực hiện quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ do tỉnh Long An ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2003/CT-UB Tân An, ngày 04 tháng 4 năm 2003 CHỈ THỊ V/V THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2003/QĐ

Ban hành: 04/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

6

Quyết định 12/2003/QĐ-UB sửa đổi Điều 6 - Qui định về tổ chức, hoạt động của Ban Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội, kèm theo Quyết định 43/2000/-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2003/QĐ-UB Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 - QUI ĐỊNH VỀ

Ban hành: 17/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

7

Quyết định 12/2003/QĐ-UB về bản Quy chế quản lý Đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2003/QĐ-UB Lạng Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢN QUY CHẾ QUẢN LÝ

Ban hành: 03/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

8

Quyết định 12/2003/QĐ-UBBT Quy định tạm thời về tiêu chuẩn đánh giá phân loại tổ chức, hoạt động của chính quyền xã, phường, thị trấn do tỉnh Bình Thuận ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2003/QÐ-UBBT Phan thiết, ngày 27 tháng 3 năm 2003 QUYẾT ÐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TIÊU

Ban hành: 27/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2014

9

Quyết định 12/2003/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Titan Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2003/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CỦA HIỆP HỘI TITAN

Ban hành: 11/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

10

Quyết định 12/2003/QĐ-UB về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố cấp Giấy phép hoạt động điện lực do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2003/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V/V ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT

Ban hành: 23/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

11

Quyết định 12/2003/QĐ-BBCVT về việc in và phát hành bộ tem bưu chính "Động vật vườn quốc gia Ba Vì" do Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông ban hành

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2003/QĐ-BBCVT Hà nội, ngày 14 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC IN VÀ PHÁT HÀNH BỘ TEM BƯU CHÍNH "ĐỘNG VẬT VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ” BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Căn cứ

Ban hành: 14/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Quyết định 12/2003/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ và thành viên hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 12/2003/QĐ-TTG NGÀY 17

Ban hành: 17/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2010

13

Quyết định 12/2003/QĐ-BGDĐT năm 2003 ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 12/2003/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI

Ban hành: 24/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2007

14

Quyết định 12/2003/QĐ-BXD về Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD VN 293: 2003 ''Chống nóng cho nhà ở – Chỉ dẫn thiết kế'' do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/2003/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 293 : 2003

Ban hành: 20/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2011

15

Quyết định 12/2003/QĐ-BNN về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002-2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2003/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2002-2004 CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG

Ban hành: 07/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

16

Quyết định 12/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Thuỷ tinh Phả Lại, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp về trực thuộc Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2003/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY THUỶ TINH PHẢ LẠI, DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP CỦA TỔNG CÔNG TY SÀNH SỨ THUỶ TINH CÔNG

Ban hành: 27/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Quyết định 12/2003/QĐ-BKHCN ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2003/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 12/2003/QĐ-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC

Ban hành: 26/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

18

Nghị quyết số 12/2003/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2003 do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2003/NQ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2003 NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 12/2003/NQ-CP NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 9 NĂM 2003 Trong 2 ngày 29 và 30

Ban hành: 06/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

19

Thông tư 12/2003/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 03/2000/TT-NHNN5 hướng dẫn thi hành Nghị định 89/1999/NĐ-CP về bảo hiểm tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2003/TT-NHNN Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2003 THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 12/2003/TT-NHNN NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 03/2000/TT-NHNN5

Ban hành: 23/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2013

20

Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 114/2002/NĐ-CP về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

hạng doanh nghiệp cao su; 42. Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 12 năm 1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/-TTg ngày 30 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với Ban quản lý dự án xây dựng; 43. Thông tư liên tịch số 33/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 30

Ban hành: 30/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status