Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" quy trinh di cua chung tu ke toan trong don vi hanh chinh su nghiep "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27371 văn bản

1

Chương trình 02-CTr/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 – 2015 do Thành ủy Hà Nội ban hành

tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với các công trình, dự án thực hiện không đúng quy hoạch để đảm bảo tính thống nhất của quy hoạch và sự phát triển bền vững của nông nghiệp. 1.2. Rà soát,bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp, nông dân dồn điền, đổi thửa, đầu phát

Ban hành: 29/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

2

Quyết định 449/2006/QĐ-TU về Quy chế hoạt động của tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành phố do Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ thành phố ban hành

chương trình công tác hàng tháng, quý, năm và chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình kiểm tra và bồi dưỡng về nghiệp vụ QCDC cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở. 3. Dự thảo sửa đổi, bổ sung và xây dựng các quy chế, quy ước mẫu ở 3 loại hình: xã, phường, thị trấn; cơ quan hành chính sự nghiệp; doanh nghiệp

Ban hành: 26/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2006

3

Quyết định 1547/1999/QĐ-TU về Quy chế bổ nhiệm cán bộ do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm chức vụ là 5 năm đối với cán bộ cấp trưởng, cấp phó ở cơ quan, đơn vị trong bộ máy tổ chức Đảng, Nhà nước, Đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp từ cấp huyện trở lên, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng… các doanh nghiệp nhà nước. Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm chức vụ

Ban hành: 10/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Quyết định 1090/1999/QĐ-TU quy định về phân cấp quản lý cán bộ do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

trị: 1.1.Đảng đề ra đường lối, chủ trương, chính sách, tiêu chuẩn, quy chế, Quy định về công tác cán bộ và thông qua các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong các cơ quan nhà nước, mặt trận, đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nhà nước để lãnh đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện các quyết định của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ.

Ban hành: 05/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Quyết định 863-LN-QĐ năm 1963 về chế độ chứng từ và sổ sách kế toán trong các đơn vị thuộc tổng cục Lâm nghiệp do Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

toán tài vụ tại các đơn vị thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, sau khi đã được sự thỏa thuận của Bộ Tài chính; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành chế độ tạm thời về chứng từ sổ sách kế toán áp dụng trong các đơn vị thuộc Tổng cục Lâm nghiệp kèm theo quyết định này. Điều 2. Chế độ chứng từ và sổ sách kế toán này áp dụng thống nhất cho: -

Ban hành: 30/12/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2007

6

Thông 121/2002/TT-BTC hướng dẫn kế toán đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ Tài Chính ban hành

Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, như sau: I. PHẠM VI ÁP DỤNG 1- Thông này được áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp do Nhà nước thành lập hoạt động có thu trong các lĩnh vực Giáo dục đào tạo, Y tế, Khoa học công nghệ và môi trường, Văn hoá thông tin, Thể dục thể thao, Sự nghiệp kinh tế, Dịch vụ

Ban hành: 31/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

7

Hướng dẫn 2212/HD-TLĐ thực hiện chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp trong đơn vị kế toán công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

VỊ KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN - Căn cứ chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Công văn số 12177/BTC-CĐKT ngày 2 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc bổ sung một số nội dung trong chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán công đoàn. - Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 28/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2011

8

Thông 03/2004/TT-BTC hướng dẫn kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện Luật Ngân sách nhà nước và khoán chi hành chính do Bộ Tài chính ban hành

ngày 31/12/2001 hướng dẫn kế toán tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ không hoàn lại); Để phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách và khoán chi hành chính; Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán trong các cơ quan nhà nước và đơn vị hành chính, sự nghiệp như sau: I- PHẠM VI ÁP DỤNG Thông

Ban hành: 13/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

9

Quyết định 791/QĐ-BTC năm 2012 về Quy chế kiểm tra, kiểm toán nội bộ công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản nhà nước, đầu xây dựng và đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

KIỂM TRA, KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, ĐẦU XÂY DỰNG VÀ ĐẦU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 791/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ban hành: 30/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2012

10

Thông 28TC/CĐKT năm 1995 hướng dẫn sử dụng sổ kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ áp dụng trong các doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

của ngành sản xuất công nghiệp, có tính đến một số đặc điểm của những ngành kinh doanh khác. vậy, từng ngành và từng lĩnh vực SXKD cần có sự xem xét kỹ lưỡng, cụ thể hoá phù hợp với đặc điểm, yêu cầu và trình độ quản lý. II - QUI ĐỊNH LẠI CÁC TÀI KHOẢN PHẢN ÁNH TRONG CÁC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ, BẢNG , BẢNG PHÂN BỔ VÀ SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT: Danh

Ban hành: 31/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

11

Quyết định 1071/QĐ-BXD năm 2013 Kế hoạch xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị hành chínhsự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

định số 36/2013/NĐ-CP; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị hành chínhsự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị hành chính

Ban hành: 28/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2013

12

Thông 38/2013/TT-NHNN quy định về dịch chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán, cách viết chữ số trên chứng từ kế toán và lưu trữ chứng từ điện tử tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

có tổ chức bộ máy kế toán, trừ các đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước). 2. Các tổ chức và cá nhân có sử dụng chứng từ kế toán theo quy định tại Điều 1 Thông này. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Chứng từ ghi bằng tiếng nước ngoài là chứng

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2014

13

Thông 103/2007/TT- BTC hướng dẫn Quyết định 59/2007/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

hình đơn vị sự nghiệp có thu) để phục vụ chung cho các cơ quan đơn vị có nhu cầu trên địa bàn. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng xe có trách nhiệm xây dựng Quy chế sử dụng xe ô tô phục vụ công tác trong đó quy định rõ việc thuê phương tiện đi lại phục vụ công tác (thuê xe của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khác

Ban hành: 29/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2007

14

Quyết định 03-TC/TDT năm 1972 về Chế độ kế toán đơn vị dự toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

hành chínhsự nghiệp trung ương và địa phương. Điều 2. - Chế độ này thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1973. Riêng những cơ quan và đơn vị đã chuẩn bị chu đáo theo thông số 159-TC/TDT ngày 22-11-1971 của Bộ Tài chính thì thi hành từ đầu năm 1972. Điều 3. - Các quy định về kế toán đơn vị dự toán do Bộ Tài chính ban hành trước đây trái

Ban hành: 30/03/1972

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

15

Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

, Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định các nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông

Ban hành: 14/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2015

16

Quyết định 1041/QĐ-BTC năm 2014 về Chương trình hành động của Bộ Tài chính tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị dự toán ngành Tài chính

chính, tài sản nhà nước, đầu xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, đảm bảo bao quát toàn bộ các lĩnh vực, các quy trình quản lý, theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm trong việc sử dụng ngân sách. Trong giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ tập trung

Ban hành: 16/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2014

17

Quyết định 25/2007/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, điều kiện thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình liên sở số 32/TTrLS -TC-NV ngày 22/01/2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ

Ban hành: 15/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

18

Quyết định 6257/QĐ-BCT năm 2009 về Quy chế thực hiện dân chủ trong đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương

quan; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trong đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương. Điều 2. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ chịu

Ban hành: 11/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2013

19

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2007. - Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một

Ban hành: 04/07/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

20

Quyết định 59/2007/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng

Ban hành: 07/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ