Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" quy định số 57-QĐ/TW ngày 3/5/2007 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 96108 văn bản

1

Chỉ thị 57-CT/TW năm 2000 về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 57-CT/TW Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ CỦNG CỐ, HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Thực hiện Nghị quyết Hội nghị

Ban hành: 10/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2014

2

Kết luận 57/KL-TW năm 2013 thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 57-KL/TW Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2013 KẾT LUẬN VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2013

3

Quyết định 57/QĐ-UBND năm 2013 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ ngày 01/01/2007 đến ngày 15/12/2012 hết hiệu lực thi hành

- Lưu VT, NC. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Duy Cường DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2007 ĐẾN NGÀY 15/12/2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 18

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

4

Sắc lệnh số 57 về việc quy định việc tổ chức các Bộ do Chủ tịch nước ban hành

SẮC LỆNH VỀ TỔ CHỨC CÁC BỘ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 57 NGÀY 3 THÁNG 5 NĂM 1946 Chiểu theo bản tuyên cáo ngày 28 tháng 8 năm 1945 về việc thành lập Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chiểu theo Sắc lệnh ngày 10 tháng 10 năm 1945 giữ tạm thời các luật lệ hiện hành, Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 03/05/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

5

Quy định 94-QĐ/TW năm 2004 quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở phường, thị trấn do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 94-QĐ/TW Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2004 QUY ĐỊNH "CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ PHƯỜNG, THỊ TRẤN" Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại

Ban hành: 03/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

6

Quy định 115-QĐ/TW năm 2007 về những điều đảng viên không được làm do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 115-QĐ/TW Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007 QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM Căn cứ Điều lệ Đảng; Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2008

7

Quy định 94/QĐ-TW năm 2007 về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 94/QĐ-TW Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2007 QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ nghị quyết chỉ thị, quy

Ban hành: 15/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2008

8

Quy định 141-QĐ/TW năm 2005 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 141-QĐ/TW Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2005 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI - Căn cứ Điều lệ

Ban hành: 16/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2010

9

Quy định 96-QĐ/TW năm 2004 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 96-QĐ/TW Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2004 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC - Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị

Ban hành: 22/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2010

10

Quy định 98-QĐ/TW năm 2004 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 98-QĐ/TW Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2004 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ CƠ QUAN - Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu

Ban hành: 22/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2014

11

Quy định 165-QĐ/TW năm 2006 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 165-QĐ/TW Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2006 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG CƠ QUAN BÁO CHÍ - Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại

Ban hành: 21/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2010

12

Quy định 140-QĐ/TW năm 2005 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần có vốn Nhà nước do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 140-QĐ/TW Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2005 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN NHÀ NƯỚC - Căn cứ Điều lệ Đảng,

Ban hành: 16/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2010

13

Quyết định 99-QĐ/TW năm 2012 về Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở”. Điều 2. Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tài chính hướng dẫn, theo dõi thực hiện thống nhất Quy định này trong toàn Đảng. Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 01-10-2003 của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) và

Ban hành: 30/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2012

14

Quy định 110-QĐ/TW năm 2004 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan Quân đội do Ban Bí thư ban hành

hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị (Khóa IX) - Căn cứ Quy định số 74-QĐ/TW, ngày 07-5-2003 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tổ chức đáng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; - Căn cứ đặc điểm nhiệm vụ của cơ quan trong Quân đội; Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng

Ban hành: 20/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2010

15

Quy định 170-QĐ/TW năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 170-QĐ/TW Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2013 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - Căn cứ Điều lệ

Ban hành: 07/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2014

16

Quy định 171-QĐ/TW năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 171-QĐ/TW Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2008 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ CƠ QUAN HỘI QUẦN CHÚNG - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Nghị

Ban hành: 27/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2010

17

Quy định 163-QĐ/TW năm 2006 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trường học, bệnh viện ngoài công lập do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 163-QĐ/TW Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2006 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN NGOÀI CÔNG LẬP - Căn cứ Điều lệ

Ban hành: 15/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2010

18

Quyết định 09-QĐ/TW năm 2011 bổ sung Điều 7, Quy định 94-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 09-QĐ/TW Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU 7, QUY ĐỊNH SỐ 94-QĐ/TW, NGÀY 15-10-2007 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA X) VỀ XỬ LÝ

Ban hành: 24/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2011

19

Quy định 287-QĐ/TW năm 2010 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (Công ty cổ phẩn, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ) do Ban Bí thư ban hành

dẫn của cấp uỷ cấp trên đảng bộ, chi bộ, cấp uỷ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước xây dựng quy chế hoạt động cụ thể để thực hiện. Điều 11. Hiệu lực thi hành Quy định này thay thế Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 22-3-2004 của Ban Bí thư (khoá IX), có hiệu lực kể từ ngày ký và phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

Ban hành: 08/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2010

20

Quy định 288-QĐ/TW năm 2010 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống (gọi chung là công ty) do Ban Bí thư ban hành

bộ cơ sở trong công ty xây dựng quy chế hoạt động cụ thể để thực hiện. Điều 11. Hiệu lực thi hành Quy định này thay thế Quy định số 140-QĐ/TW, ngày 16-5-2005 của Ban Bí thư (khoá IX), có hiệu lực kể từ ngày ký và phổ biến đến chi bộ để thực hiện. T/M BAN BÍ THƯ Trương

Ban hành: 08/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ