Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" phu luc 3a thanh toan nghiem thu "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 47027 văn bản

1

Quyết định 157a/QĐ-SXD năm 2015 về Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định, thẩm tra dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng do Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu ban hành

tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Các chủ đầu tư, các Ban QLDA; - Lưu: VT. GIÁM ĐỐC Dương Ngọc Ẩn QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH, THẨM TRA DỰ ÁN, THIẾT KẾ CƠ SỞ VÀ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH

Ban hành: 02/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

2

Quyết định 316/QĐ-TTg năm 2016 Phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

viên y tế, người làm quản lý tại các sở y tế, y tế ngành. 3. Đầu tư hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học bằng các nguồn vốn và các hình thức đầu tư phù hợp. a) Đến năm 2020, cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị của các trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm bảo đảm đủ năng lực đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ được giao

Ban hành: 27/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2016

3

Quyết định 649a/QĐ-KTNN năm 2016 ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước

hoạch được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; xem xét, giải quyết thủ tục về kinh phí, thanh quyết toán các đoàn ra theo quy định; b) Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế đảm bảo công tác lễ tân, tổ chức đón, tiễn đoàn công tác nước ngoài của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước. 3. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm: a) Trình Tổng Kiểm toán nhà

Ban hành: 01/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

4

Quyết định 985a/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến 2020, tầm nhìn đến 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lưu: VT, KGVX (3b).KN 240 KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Trịnh Đình Dũng PHỤ LỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ ƯU TIÊN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025 (Kèm theo Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm

Ban hành: 01/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2016

5

Nghị quyết 36a/NQ-CP năm 2015 về Chính phủ điện tử do Chính phủ ban hành

phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh hai năm 2015-2016; Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ

Ban hành: 14/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2015

6

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong hồ sơ mời thầu, áp dụng đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án do tỉnh Phú Yên quản lý, nhằm lựa chọn được nhà thầu thi công có đủ năng lực

phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Văn Trà PHỤ LỤC (Kèm theo Quyết định số: 05/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên) NGUỒN LỰC TÀI

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

7

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp 1. Các phòng xét nghiệm xây dựng mới hoặc cải tạo sau ngày Nghị định này có hiệu lực phải đáp ứng đúng các điều kiện quy định an toàn sinh học

Ban hành: 09/06/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2016

8

Quyết định 936/QĐ-CHHVN năm 2013 về Quy trình nghiệm thu, thanh toán sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

TRÌNH NGHIỆM THU, THANH TOÁN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và

Ban hành: 02/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2013

9

Thông tư 10/2012/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong sản xuất, thử nghiệmnghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành

thẩm quyền phê duyệt và đơn vị công bố sản phẩm VLNCN hợp quy đối với từng loại sản phẩm. a) Nội dung và khối lượng kiểm tra nghiệm thu nêu trong Phụ lục 3; b) Đối với VLNCN an toàn do nhà máy sản xuất ra bình thường, việc nghiệm thu chỉ phải tuân theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều này, không phải tiến hành thử nổ trong buồng thử

Ban hành: 12/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2012

10

Dự thảo Thông tư quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Y tế

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước; b) Được công nhận phù hợp theo ISO/IEC17025:2005 do Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp còn hiệu lực ít nhất 06 tháng; c) Kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng đạt

Ban hành: 28/09/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2015

11

Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng

năng lực vận hành thiết bị công nghệ và kiểm soát chất lượng sản phẩm; sử dụng thiết bị, công nghệ chế biến tiên tiến, hiện đại phù hợp với đặc Điểm chế biến của từng loại khoáng sản để nâng cao tối đa hệ số thu hồi sản phẩm khoáng sản chế biến, có mức độ phát thải đạt tiêu chuẩn và quy chuẩn về môi trường. 3. Bộ Xây dựng hướng dẫn về mức độ

Ban hành: 05/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

12

Kết luận 103/KL-TTrB năm 2016 thanh tra việc thực hiện quy định về kiểm nghiệm thực phẩm và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu tại Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh do Thanh tra Bộ Y tế ban hành

thuật và nhân sự phục vụ công tác kiểm nghiệm thực phẩm: Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác kiểm nghiệm: Năng lực xét nghiệm của Labo: Tính đến năm 2016, Viện YTCC thành phố Hồ Chí Minh đã được Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) đánh giá và công nhận 150 chỉ tiêu (102 chỉ tiêu trong thực phẩm) phù hợp theo ISO/IEC

Ban hành: 16/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

13

Quyết định 310/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

đồng và an toàn môi trường được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hội đồng kiểm tra ngoài các công trình quy định tại Khoản 1 Điều này. Điều 3. Nhiệm vụ của Hội đồng 1. Trình Thủ tướng Chính phủ thông qua danh mục công trình dự kiến tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng năm. 2. Kiểm tra công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây

Ban hành: 27/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2014

14

Quyết định 3019/QĐ-UBND năm 2015 Quy định tạm thời về trình tự lập, phê duyệt kế hoạch thu, chi, nghiệm thuthanh quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

quả kiểm tra, phúc tra nghiệm thu cuối năm kế hoạch của cơ quan chức năng có thẩm quyền, chủ rừng gửi đề nghị thanh toán kèm hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Điều 14 của Quy định này về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh để được thanh toán. 3. Hình thức chi trả: a) Đối với chủ rừng là tổ chức; các tổ chức không phải là chủ rừng nhưng được

Ban hành: 23/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

15

Văn bản hợp nhất 06a/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

dụng người lái có thời hạn hợp đồng tối thiểu là 03 tháng; b) Có giấy phép lái tàu bay do Cục Hàng không Việt Nam cấp với kiểu loại tàu bay và năng định phù hợp với nhiệm vụ chuyên cơ dự kiến thực hiện; c) Có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật tốt để hoàn thành nhiệm vụ chuyên cơ Việt Nam; d)3 Đáp

Ban hành: 05/10/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2015

16

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về tăng cường trách nhiệm và hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý ATTP theo đúng quy định từ Điều 65 đến Điều 70 Luật An toàn thực phẩm, Điều 23 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP và các quy định của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện trách nhiệm được giao. 2. Các sở: Y tế,

Ban hành: 17/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

17

Thông tư 20/2012/TT-BNNPTNT hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TỤC NGHIỆM THU THANH TOÁN TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10

Ban hành: 07/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2012

18

Hướng dẫn 373/HD-SXD kiểm định, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

nước kiểm tra hoặc nghiệm thu thì không phải chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận chất lượng phù hợp trừ trường hợp có yêu cầu riêng. 2. Nội dung kiểm tra chứng nhận chất lượng phù hợp: a) Kiểm tra công tác quản lý chất lượng: + Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của các chủ thể tham gia xây dựng công

Ban hành: 24/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2012

19

Thông tư 142/2014/TT-BQP quy định công tác kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng

Điều 10. Trách nhiệm, thủ tục đăng ký các đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 1. Trách nhiệm a) Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký đối với các đối tượng kiểm định trong Bộ Quốc phòng. Giấy chứng nhận đăng ký theo Mẫu 6 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này; b) Cục

Ban hành: 22/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2015

20

Hướng dẫn liên ngành 3148/HDLN-KHĐT-XD-TC-KBNN-XDNTM năm 2014 về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, tổ chức quản lý chất lượng, thi công và nghiệm thu, thanh quyết toán công trình sử dụng vốn ngân sách thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới có quy mô vốn đầu tư dưới 3,0 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

trưởng Ban, các thành viên gồm đại diện một số cá nhân có năng lực do nhân dân được hưởng lợi từ công trình bầu (khoảng 3-4 người). Ban giám sát cộng đồng có nhiệm vụ giám sát, đôn đốc thực hiện công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ và ký xác nhận tại biểu tổng hợp giá trị quyết toán công trình. 4/ Nghiệm thu, bàn giao, quản lý khai thác công

Ban hành: 25/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status