Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" phu luc 3a thanh toan nghiem thu "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 46617 văn bản

1

Thông tư 32-TT/3a-1965 hướng dẫn thi hành chế độ đãi ngộ công nhân, viên chức Nhà nước là quân nhân dự bị, tự vệ bị ốm, bị thương trong khi làm nhiệm vụ quân sự do Tổng Công đoàn Việt Nam ban hành

2, mục I Thông tư này. Công nhân viên chức Nhà nước là quân nhân dự bị, tự vệ bị thương trong tập luyện quân sự nếu có những hành động dũng cảm thì được hưởng chế độ ưu đãi quy định trong điều 28 của điều lệ bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức Nhà nước. 3. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thanh toán trợ cấp. a) Trợ cấp thay tiền

Ban hành: 27/08/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2007

2

Quyết định 157a/QĐ-SXD năm 2015 về Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định, thẩm tra dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng do Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu ban hành

tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Các chủ đầu tư, các Ban QLDA; - Lưu: VT. GIÁM ĐỐC Dương Ngọc Ẩn QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH, THẨM TRA DỰ ÁN, THIẾT KẾ CƠ SỞ VÀ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH

Ban hành: 02/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

3

Thông tư 1923-A7 năm 1959 về việc giao trách nhiệm cho các khu, thành, tỉnh, xây dựng điều lệ vệ sinh phòng dịch do Phủ Thủ tướng ban hành

chung một điều lệ chưa làm được. Vì vậy, Thủ tướng phủ quyết định để các thành phố, thị xã xây dựng lấy điều lệ cho thành thị mình, nhằm quản lý về mặt vệ sinh phòng dịch trong mỗi thành thị, đồng thời rút kinh nghiệm cho việc xây dựng một bản điều lệ vệ sinh phòng dịch chung và thống nhất áp dụng cho toàn miền Bắc. Để xây dựng bản điều lệ vệ sinh

Ban hành: 07/05/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

4

Luật Điện Lực 2004

lực. 3. Nhà nước điều tiết hoạt động của thị trường điện lực nhằm bảo đảm phát triển hệ thống điện bền vững, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện an toàn, ổn định, hiệu quả. Điều 18. Hình thành và phát triển thị trường điện lực 1. Thị trường điện lực được hình thành và phát triển theo thứ tự các cấp độ sau đây: a) Thị trường phát

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

5

Quyết định 209A-HĐBT năm 1987 về việc chuyển hoạt động của ngành lương thực sang hạch toán kinh doanh Xã hội chủ nghĩa do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

dân. Giá cả mua, bán, thanh toán phải theo đúng chính sách của Nhà nước. Về phương thức hợp đồng, cần vận dụng rộng rãi nhiều hình thức linh hoạt bảo đảm thu được số lương thực tương ứng với vật tư đưa ra như mua, bán, thanh toán ngay theo tỷ giá đã thoả thuận ghi trong hợp đồng; hoặc có thể áp dụng phương thức ký hợp đồng ứng trước vật tư, dịch vụ

Ban hành: 03/11/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

6

Quyết định 316/QĐ-TTg năm 2016 Phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

viên y tế, người làm quản lý tại các sở y tế, y tế ngành. 3. Đầu tư hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học bằng các nguồn vốn và các hình thức đầu tư phù hợp. a) Đến năm 2020, cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị của các trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm bảo đảm đủ năng lực đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ được giao

Ban hành: 27/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2016

7

Quyết định 49/2005/QĐ-BNN về định mức dự toán công tác xây dựng và thí nghiệm mô hình thuỷ lực công trình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

dự toán công tác xây dựng và thí nghiệm mô hình thủy lực công trình (không áp dụng cho các loại mô hình khác). Trước khi ký kết hợp đồng thực hiện thí nghiệm mô hình thuỷ lực công trình các bên phải căn cứ yêu cầu của thiết kế để xác định các nội dung thí nghiệm cho phù hợp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tránh trùng lặp, lãng phí. 3

Ban hành: 27/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Thông tư 10/2012/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong sản xuất, thử nghiệmnghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành

thẩm quyền phê duyệt và đơn vị công bố sản phẩm VLNCN hợp quy đối với từng loại sản phẩm. a) Nội dung và khối lượng kiểm tra nghiệm thu nêu trong Phụ lục 3; b) Đối với VLNCN an toàn do nhà máy sản xuất ra bình thường, việc nghiệm thu chỉ phải tuân theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều này, không phải tiến hành thử nổ trong buồng thử

Ban hành: 12/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2012

9

Quyết định 376/QĐ-TTg năm 2009 về việc thành lập Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia trực thuộc Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang

Ban hành: 23/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2009

10

Nghị quyết 36a/NQ-CP năm 2015 về Chính phủ điện tử do Chính phủ ban hành

phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh hai năm 2015-2016; Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ

Ban hành: 14/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2015

11

Thông tư 40a-TC/NSNN-1997 về việc xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998 do Bộ Tài chính ban hành

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 1998 Thực hiện Chỉ thị số 416/TTg ngày 14 tháng 6 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 1998; Bộ Tài chính hướng dẫn việc đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 1997 và xây dựng dự toán NSNN năm 1998 như sau: A- TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ

Ban hành: 30/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

12

Quyết định 649a/QĐ-KTNN năm 2016 ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước

hoạch được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; xem xét, giải quyết thủ tục về kinh phí, thanh quyết toán các đoàn ra theo quy định; b) Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế đảm bảo công tác lễ tân, tổ chức đón, tiễn đoàn công tác nước ngoài của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước. 3. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm: a) Trình Tổng Kiểm toán nhà

Ban hành: 01/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

13

Quyết định 936/QĐ-CHHVN năm 2013 về Quy trình nghiệm thu, thanh toán sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

TRÌNH NGHIỆM THU, THANH TOÁN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và

Ban hành: 02/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2013

14

Hướng dẫn 537/TY-DT về thủ tục đăng ký công nhận năng lực phòng thí nghiệm thú y cấp tỉnh do Cục Thú y ban hành

và thí nghiệm; xử lý chất thải, rác thải. - Kết quả thanh tra, kiểm tra hoạt động của phòng thí nghiệm phải được lập thành biên bản và gửi về Cục Thú y để thống nhất hình thức xử lý theo quy định. 3/ Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực của quyết định công nhận a) Đình chỉ tạm thời hoạt động khi phòng thí nghiệm có một trong những vi phạm

Ban hành: 08/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2010

15

Quyết định 985a/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến 2020, tầm nhìn đến 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lưu: VT, KGVX (3b).KN 240 KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Trịnh Đình Dũng PHỤ LỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ ƯU TIÊN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025 (Kèm theo Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm

Ban hành: 01/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2016

16

Hướng dẫn 119/TY-TS thủ tục đăng ký, công nhận năng lực phòng chẩn đoán, xét nghiệm bệnh thủy sản do Cục Thú y ban hành

quả thanh tra, kiểm tra hoạt động của phòng thí nghiệm phải được lập thành biên bản và gửi về Cục Thú y để thống nhất hình thức xử lý theo quy định. 3. Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực của quyết định công nhận a) Đình chỉ tạm thời hoạt động khi phòng thí nghiệm có một trong những vi phạm sau đây: - Không thông báo cho Cục Thú y khi có sự

Ban hành: 21/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2013

17

Chỉ thị 04-TTg năm 1963 về kiểm tra toàn diện các nồi hơi và bình chịu áp lực do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 1963 CHỈ THỊ VỀ VIỆC KIỂM TRA TOÀN DIỆN CÁC NỒI HƠI VÀ BÌNH CHỊU ÁP LỰC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Do sản xuất công nghiệp ở miền Bắc ngày càng phát triển, yêu

Ban hành: 15/01/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

18

Quyết định 111/2006/QĐ-UBND phê chuẩn và ban hành Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội, gồm 8 Chương và 28 Điều. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành có liên quan. Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội chịu

Ban hành: 28/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2009

19

Thông tư liên bộ 176-A-NT-BĐ năm 1964 về thủ tục xuất nhập khẩu bưu phẩm và bưu kiện do Liên bộ Bộ Ngoại thương và Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh ban hành.

TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG THỨ TRƯỞNG Nghiêm Bá Đức KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN VÀ TRUYỀN THANH THỨ TRƯỞNG Ngô Huy Văn BẢNG SỐ 1 Bảng kê đồ vật cấm xuất khẩu từ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà hoặc xuất khẩu có điều kiện bằng đường bưu điện (ban hành kèm theo Thông tư liên Bộ số 176-A-NT-BĐ ngày

Ban hành: 23/12/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2007

20

Thông tư 20/2012/TT-BNNPTNT hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TỤC NGHIỆM THU THANH TOÁN TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10

Ban hành: 07/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status