Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" nghi quyet trung uong 7 khoa IX "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3557 văn bản

1

Kế hoạch 172/KH-TANDTC về tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) trong ngành Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 172/KH-TANDTC V/v tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) trong ngành TAND Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 14/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2011

2

Thông báo 5558/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về phân công tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

PHÂN CÔNG TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA IX) Để triển khai thực hiện văn bản số 85-KH/BCĐ ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) ban hành Kế hoạch tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện

Ban hành: 07/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2011

3

Kế hoạch 697/KH-BNN-PC đánh giá tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

đất nước. 1. Mục đích Nhằm đánh giá khách quan, đầy đủ: - Tình hình quán triệt Nghị quyết và những chuyển biến về nhận thức trong công tác quản lý đất đai sau khi có Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX); - Những kết quả đạt được hạn chế, vướng mắc; nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

Ban hành: 13/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

4

Quyết định 122/2003/QĐ-TTg về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

12 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ IX VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc;

Ban hành: 12/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2012

5

Chỉ thị 22/2003/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về kinh tế tập thể do Thủ tướng Chính phủ ban hành

TRUNG ƯƠNG 5 (KHOÁ IX) VỀ KINH TẾ TẬP THỂ Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 94/2002/QĐ-TTg ngày 17

Ban hành: 03/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

6

Chỉ thị 09/2004/CT-BCN về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá IX) của Đảng và tổ chức triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

tháng 7 năm 2004. Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 11/2004/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2004 về việc đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 9 (Khoá IX) và tổ chức triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước. Để thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp yêu cầu

Ban hành: 31/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

7

Chỉ thị 11/2004/CT-TTg đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá IX) và thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ ban hành

TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3, NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 9 (KHOÁ IX) VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Để tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 9 Khoá IX và để triển khai Luật Doanh nghiệp nhà nước được

Ban hành: 30/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Pháp lệnh Thú y năm 1993

y; 7- Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chế độ, thể lệ về công tác thú y và xử lý các vi phạm chế độ, thể lệ đó; 8- Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thú y; 9- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, vận động nhân dân tham gia công tác thú y; tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác

Ban hành: 04/02/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

9

Thông báo 2325/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa về tổ chức thực hiện tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

NGUYỄN ĐĂNG KHOA VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA IX) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ Ngày 09/5/2012, Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa – Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới kinh tế hợp tác (gọi tắt là Ban chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số

Ban hành: 18/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2012

10

Quyết định 188/2002/QĐ-TTg phê duyệt chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá IX về khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ IX VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Căn cứ Nghị quyết số 12/2002/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2002 của Chính

Ban hành: 31/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

11

Quyết định 79/2004/QĐ-TTg điều chỉnh Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX kèm theo Quyết định 51/2004/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2004/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2004 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh một số

Ban hành: 11/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

12

Quyết định 207/1999/QĐ-TTg về kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá VIII) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (Khoá VIII) như sau: I- NHỮNG NHIỆM VỤ CẦN TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT TỪ NAY ĐẾN ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG 1. Thực hiện Nghị quyết của các phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 và tháng 9 năm 1999 (số 10 ngày 27 tháng 8 năm 1999 và số 11 ngày 13 tháng 10 năm 1999), cần nghiên

Ban hành: 25/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

13

Quyết định 53/2003/QĐ-UB về Đề án đổi mới công tác quản lý đất đai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

đai trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; - Căn cứ kết luận Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 ( phần 2) khóa IX ( số 11 KL/TU ngày 30/4/2003 của Tỉnh uỷ); - Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính tại Tờ trình số : 36/ TTr-

Ban hành: 09/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2012

14

Quyết định 183/2001/QĐ-TTg về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương đảng khoá IX do Thủ tướng Chính phủ ban hành

QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 3 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ IX THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị quyết số 12/2001/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần

Ban hành: 20/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

15

Quyết định 51/2004/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX do Thủ tướng Chính phủ ban hành

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về một số chủ trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm thực

Ban hành: 31/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

16

Quyết định 68/2002/QĐ-TTg về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX do Thủ tướng Chính phủ ban hành

QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ IX THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 06/2002/NQ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ

Ban hành: 04/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

17

Chỉ thị 23/2002/CT-UB thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ ba - Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

XẾP, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC. Thực hiện Nghị quyết lần thứ ba Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX quyết định số 183/2001/QĐ-TTg ngày 20/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết lần thứ ba - Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IXNghị quyết hội nghị lần thứ 7 -

Ban hành: 29/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

18

Kế hoạch 22-KL/TW tổng kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Ban cán sự đảng Chính phủ trình. Đồng thời khẳng định và nhấn mạnh một số nội dung sau : I- VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX), chúng ta đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần khai

Ban hành: 25/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2012

19

Nghị quyết về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá IX ngày 08/10/1992 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: Không số Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 1992 NGHỊ QUYẾT Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Sau khi xem xét báo cáo của Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ

Ban hành: 08/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

20

Nghị quyết số 02/1997/NQ-QH9 về kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa IX do của Quốc Hội ban hành

kiên quyết xử lý các vi phạm về quản lý tài chính để thu về cho ngân sách. 4- Về văn hoá - xã hội Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ theo tinh thần Nghị quyết lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng. Đẩy mạnh xã hội hoá gắn với việc bảo đảm ngân sách Nhà nước đầu tư cho công tác giáo dục, y tế, văn

Ban hành: 10/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status