Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" nghi dinh 77/2010 cua chinh phu ngay 12 thang 7 nam 2010 ve phoi hop giua bo cong an va bo quoc phong "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13082 văn bản

1

Quyết định 77/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất quản lý hồ sơ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP, CUNG CẤP THÔNG TIN TRONG VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT QUẢN LÝ HỒ SƠ (Ban hành kèm theo Quyết định số 77/2010/QĐ- UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Bắc Ninh) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối

Ban hành: 02/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2010

2

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND ban hành Quy Định phối hợp giải quyết công việc giữa các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày 16/11/2005 của Chính phủ Quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan

Ban hành: 28/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2010

3

Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 20/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ điện Biên phòng tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội nhiệm vụ quốc phòng do tỉnh Ninh Bình ban hành

77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nhiệm vụ quốc phòng; Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 893/TTr-CAT-PV11 ngày 09/12/2013 Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 245/BC-STP ngày 25/12

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

4

Thông tư 12/2010/TT-BCA hướng dẫn Pháp lệnh công anvà Nghị định 73/2009/NĐ-CP do Bộ Công an ban hành

được bố trí một Phó trưởng Công an xã; xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự xã loại 1, xã loại 2 theo quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn được bố trí không quá hai Phó trưởng Công an xã; b) Mỗi thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc đơn vị

Ban hành: 08/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2010

5

Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 do thành phố Cần Thơ ban hành

03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009 phương hướng, nhiệm vụ năm 2010; Căn cứ Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5

Ban hành: 03/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

6

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 1. Quy chế này quy định về sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì với các cơ quan phối hợp trong công tác tổ chức

Ban hành: 09/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2010

7

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2011 thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật ngân sách nhà nước

xét, quyết định dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách tài sản của Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày

Ban hành: 22/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

8

Quyết định 77/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định về bán, cho thuê, cho thuê mua quản lý sử dụng nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

ĐỒNG NAI (Ban hành kèm theo Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy định này quy định về bán, cho thuê, cho thuê mua quản lý sử dụng nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, bao gồm: Đối

Ban hành: 14/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2011

9

Thông tư 12/2010/TT-BTTTT quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin Truyền thông ban hành

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin Truyền thông; Theo đề nghị của

Ban hành: 18/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2010

10

Nghị quyết 51/2010/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 do Quốc hội ban hành

Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội và Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16/1/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho đến khi Quốc hội có Nghị quyết mới về vấn đề này. Rà soát, điều chỉnh quy định về phân cấp, phân công quản lý nhà nước giữa Trung ương địa phương, giữa các

Ban hành: 08/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2010

11

Nghị quyết 29/2010/NQ-HĐND7 quy định Bảng giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi quyết định. Điều 4. Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2009/NQ-HĐND7 ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2011

12

Nghị quyết 52/2010/QH12 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 do Quốc hội ban hành

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Sau khi xem xét Báo cáo số 16/BC-CP ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ trình Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Báo cáo

Ban hành: 10/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2011

13

Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND về phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 20 ban hành

đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2011, nhằm nâng cao chất lượng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, từng bước đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 92/CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03 của

Ban hành: 08/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2012

14

Báo cáo 1107/QPAN12 năm 2010 về kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban quốc phòng an ninh ban hành

quân tự vệ với Công an nhân dân do Chính phủ quy định (khoản 2 Điều 12) - Quyết định 107/2003/QĐ-TTg ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, trật tự ATXH trong tình hình mới. - Nghị định số 06/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính

Ban hành: 27/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

15

Nghị quyết 7b/2006/NQ-HĐND về tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thành phố Huế và giữa ngân sách huyện, thành phố Huế với ngân sách từng xã, phường, thị trấn từ năm 2007 đến năm 2010 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

sách nhà nước năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 4b/2006/NQCĐ-HĐND ngày 4 tháng 11 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, kỳ họp chuyên đề thứ 4 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp

Ban hành: 09/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2013

16

Nghị quyết 35/2010/NQ-HĐND7 về chế độ công tác phí trong nước, chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2013

17

Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức di cư quốc tế

BỘ NGOẠI GIAO ------- Số: 57/2010/SL-LPQT Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010 Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức di cư quốc tế, ký tại Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2010. Có hiệu lực kể từ

Ban hành: 19/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

18

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh An Giang

13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ Kế hoạch Đầu tư - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn về

Ban hành: 17/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

19

Nghị quyết 927/2010/UBTVQH12 ban hành chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nhà nước không giữ cổ phần chi phối. + Nghiên cứu sửa đổi một số quy định của Luật NSNN, Luật Kế toán các luật có liên quan cho phù hợp với quy định của Luật KTNN về một số nội dung như: việc chuẩn bị ý kiến về dự toán NSNN phương án phân bổ ngân sách trung ương của KTNN, thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm của các bộ

Ban hành: 19/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2010

20

Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh Thái Nguyên thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2010/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 20 tháng 7 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ

Ban hành: 20/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status