Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai 1993 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 3517 văn bản

21

Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai

dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị quyết này. Điều 5. Kinh phí cho công tác quản lý nhà nước

Ban hành: 29/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2012

22

Nghị định 69-CP năm 1993 quy định thủ tục thi hành án dân sự

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 69-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1993 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 69-CP NGÀY 18-10-1993 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

Ban hành: 18/10/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

23

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1993 do Quốc hội ban hành

pháp năm 1992. Tuy nhiên, kế hoạch xây dựng pháp luật chưa hoàn thành do chương trình đặt ra vượt quá khả năng thực hiện. chất lượng văn bản dự thảo của nhiều dự án còn thấp; việc chỉ đạo tổ chức thực hiện trong nhiều việc thiếu kiên quyết. Việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật chưa kịp thời . Công tác giám

Ban hành: 22/12/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

24

Thông tư 75A-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn thi hành Nghị định 57-CP năm 1990 thi hành Luật thuế lợi tức và Luật thuế lợi tức sửa đổi do Bộ tài chính ban hành

qua ngày 6 tháng 7 năm 1993; Căn cứ Nghị định số 57-CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế lợi tức; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau: I- PHẠM VI ÁP DỤNG THUẾ LỢI TỨC 1- Đối tượng nộp thuế. Theo Điều 1 Luật thuế lợi tức thì

Ban hành: 31/08/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

25

Nghị định 93-CP năm 1993 hướng dẫn Pháp lệnh Thú y

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 93-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 1993 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 93-CP NGÀY 27-11-1993 VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LỆNH

Ban hành: 27/11/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

26

Nghị định 81-CP Hướng dẫn Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân

trách bầu cử, các công chức, viên chức Nhà nước theo đúng quy định của Điều 67 và Điều 68 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Chương 9: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 22.- Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định này có trách nhiệm giúp Chính phủ phối hợp với các cơ quan có liên quan ở Trung

Ban hành: 01/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

27

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng pháp luật năm 1993 trong 6 tháng cuối năm 1993 do Quốc hội ban hành

các dự án pháp luật. Quốc hội lưu ý các cơ quan có trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng như các cơ quan trình dự án luật; pháp lệnh khác phải bảo đảm quy trình xây dựng và chất lượng chuẩn bị các dự án pháp luật; kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật

Ban hành: 14/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

28

Nghị định 114-CP Hướng dẫn Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất

thưởng. Cơ quan thuế, cán bộ thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, người có công phát hiện các vụ vi phạm Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất, được khen thưởng theo chế độ chung của Chính phủ. Điều 18. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 1994. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Ban hành: 05/09/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

29

Thông tư 1621-UB/LXT năm 1993 hướng dẫn Nghị định 18-CP thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Uỷ ban về Hợp tác và đầu tư ban hành

CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Ngày 16-4-1993 Chính phủ ban hành Nghị định 18-CP quy định chi tiết thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và đầu tư ban hành Thông tư này hướng dẫn một số điểm trong Nghị định đó. I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH 1.

Ban hành: 05/08/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

30

Thông tư 38/TT-XB năm 1994 hướng dẫn Nghị định 79/CP-1993 thi hành Luật xuất bản do Bộ Văn hoá, thông tin ban hành

1994 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/CP NGÀY 6 THÁNG 11 NĂM 1993 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT XUẤT BẢN Căn cứ Luật xuất bản ngày 7 tháng 7 năm 1993; Căn cứ Nghị định số 79/CP ngày 6 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật xuất bản: Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn thực hiện như sau: 1. Về

Ban hành: 07/05/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

31

Nghị định 92-CP năm 1993 hướng dẫn Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 92-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 1993 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 92-CP NGÀY 27-11-1993 VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP

Ban hành: 27/11/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

32

Nghị định 04/2000/NĐ-CP về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, NGHỊ ĐỊNH: Chương 1:

Ban hành: 11/02/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

33

Pháp lệnh Thú y năm 1993

địa phương thực hiện các biện pháp sau đây: 1- Xác định và thông báo giới hạn vùng có dịch; quy định vành đai bảo vệ quanh vùng có dịch; đặt biển báo hiệu, trạm gác và hướng dẫn việc đi lại tránh vùng có dịch; 2- Cấm người không có nhiệm vụ vào nơi có động vật ốm hoặc chết; đưa vào hoặc mang ra khỏi vùng có dịch các loại thuộc đối tượng

Ban hành: 04/02/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

34

Nghị định 66/2001/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 04/2000/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai sửa đổi

nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi chung là Nghị định số 04/2000/NĐ-CP) như sau: 1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: ''Điều 1. Phạm vi điều

Ban hành: 28/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

35

Thông tư 01/2005/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

181/2004/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định 181) mà trong quá trình triển khai thực hiện,  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người sử dụng

Ban hành: 13/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

36

Thông tư 172/1998/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 54/CP-1993, 94/1998/NĐ-CP thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/CP NGÀY 28/08/1993, SỐ 94/1998/NĐ-CP NGÀY 17/11/1998 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ CÁC LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26/12/1991 và các Luật sửa đổi, bổ sung, một số

Ban hành: 22/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

37

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 74/CP hướng dẫn Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Thông tư số 89-TC/TCT ngày 09 tháng 11 năm 1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1994, được sửa đổi, bổ sung

Ban hành: 14/07/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2014

38

Thông tư 07-NH/TT năm 1993 hướng dẫn Nghị định 63/CP năm 1993 về quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

10 NĂM 1993 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/CP NGÀY 24-09-1993 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG Ngày 24-09-1993, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63-CP về quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng. Căn cứ Điều 7 của Nghị định trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc thực hiện như sau:

Ban hành: 29/10/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

39

Nghị định 13-CP năm 1993 Quy định về công tác khuyến nông

cấp kinh phí cho tổ chức khuyến nông của các ngành và các cấp. Điều 11. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Ban hành: 02/03/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

40

Nghị định 17/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đaiNghị định 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAINGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2004/NĐ-CP VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tài chính, NGHỊ ĐỊNH: Điều

Ban hành: 27/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status